Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ THUYẾT Tin Học lớp 6

Được đăng lên bởi thinh-bui-duc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 5669 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KIỂM TRA 1 TIẾT Lí THUYẾT
Mụn tin 6
Thời gian 45p
Câu 1 (3 điểm)
Điền Đ (đúng) hoắc S (sai) với các câu sau:
 1. Khi di chuyển con trỏ chuột thì con trỏ soạn thảo cũng di chuyển theo.
 2. Khi gõ nội dung văn bản, máy tính tự động xuống hàng khi con trỏ soạn thảo tới lề phải.
 3. Em chỉ có thể trình bày nội dung văn bản bằng một vài phông chữ nhất định.
 4. Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em phải trình bày văn bản ngay khi gõ nội dung văn bản.
 5. Phím Delete dùng để xoá kí tự đằng trớc con trỏ soạn thảo.
 6. Có hai kiểu gõ chữ Việt: TELEX và VNI.
Câu 2 (2 điểm)
Điền từ vào chỗ trống trong những câu sau đây:
1. ............................................................................. gồm các lệnh đợc sắp xếp theo từng
nhóm.
2. Hàng liệt kê các bảng chọn đợc gọi là .............................................................................
3. Định dạng văn bản gồm hai loại đó là: ............................................................................. và
....................................................................
Phần II (5 điểm): Tự luận
Câu 1 (2 điểm)
Nêu ý nghĩa của các nút lệnh sau:
New: ........................................................... Copy: ..................................................................
..........................
..................
Open: .......................................................... Save: ...................................................................
.........................
...................
Print: ........................................................... Cut: ....................................................................
.........................
.....................
Undo: ......................................................... Paste: ..................................................................
..........................
..................
Câu 2 (1 điểm)
Liệt kê các hoạt động hàng ngày của em liên quan đến soạn thảo văn bản :
……………............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
…………….......................................................
KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ THUYẾT
Môn tin 6
Thời gian 45p
C©u 1 (3 ®iÓm)
§iÒn § (®óng) ho¾c S (sai) víi c¸c c©u sau:
1. Khi di chuyÓn con trá chuét th× con trá so¹n th¶o còng di chuyÓn theo.
2. Khi gâ néi dung v¨n bn, m¸y tÝnh tù ®éng xuèng hµng khi con trá so¹n tho tíi lÒ phi.
3. Em chØ cã thÓ tr×nh bµy néi dung v¨n bn b»ng mét vµi ph«ng ch÷ nhÊt ®Þnh.
4. Khi so¹n tho v¨n bn trªn m¸y tÝnh, em phi tr×nh bµy v¨n bn ngay khi gâ néi dung v¨n bn.
5. PhÝm Delete dïng ®Ó xo¸ kÝ tù ®»ng tríc con trá so¹n th¶o.
6. Cã hai kiÓu gâ ch÷ ViÖt: TELEXVNI.
C©u 2 (2 ®iÓm)
§iÒn tõ vµo chç trèng trong nh÷ng c©u sau ®©y:
1. ............................................................................. gåm c¸c lÖnh ®îc s¾p xÕp theo tõng
nhãm.
2. Hµng liÖt kª c¸c b¶ng chän ®îc gäi lµ .............................................................................
3. §Þnh d¹ng v¨n bn gåm hai lo¹i ®ã lµ: ............................................................................. vµ
....................................................................
PhÇn II (5 ®iÓm): Tù luËn
C©u 1 (2 ®iÓm)
Nªu ý nghÜa cña c¸c nót lÖnh sau:
New: ...........................................................
..........................
Open: ..........................................................
.........................
Print: ...........................................................
.........................
Undo: .........................................................
..........................
Copy: ..................................................................
..................
Save: ...................................................................
...................
Cut: ....................................................................
.....................
Paste: ..................................................................
..................
C©u 2 (1 ®iÓm)
LiÖt kª c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy cña em liªn quan ®Õn so¹n th¶o v¨n b¶n :
……………............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
……………............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
C©u 3 (2 ®iÓm)
§Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n lµ g×? T¹i sao ph¶i ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n?
……………..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
……………..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ THUYẾT Tin Học lớp 6 - Người đăng: thinh-bui-duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ THUYẾT Tin Học lớp 6 9 10 863