Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra hình 6

Được đăng lên bởi 16081989huyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Quảng Lãng
Họ và tên:…………………………………
Lớp: 6B
Điểm

KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn Hình học 6

Lời thầy cô phê

* Đề 1:
I.
Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)
Câu 1 (1 điểm)
Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp để được một khẳng định đúng:
a. Mỗi điểm trên một đường thẳng là....(1).....của hai tia đối nhau
AB

b. Nếu MA = MB = 2 thì ......(2)...........
(1):....................................................................
(2):....................................................................
Câu 2: (2 điểm)
Đánh dấu vào ô trống sau mỗi câu: chữ Đ nếu khẳng định đúng; chữ S nếu
khẳng định sai
a Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song
b Nếu điểm M nằm giữa A và B thì ta có AM – MB = AB
II.
Tự luận (8 điểm)
Câu 3: (6 điểm)
Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm.
a. Chỉ ra ba điểm thẳng hàng có trên hình
b. Chỉ ra các đoạn thẳng có trên hình
c. Hãy giải thích vì sao điểm M nằm giữa hai điểm A và B?
d. So sánh AM với MB
e. M có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?
Câu 4 (2 điểm) Cho đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy
điểm M, N lần lượt là các điểm thuộc tia Ox và Oy.
Kể tên tất cả các cặp tia đối nhau gốc O

Trường THCS Quảng Lãng
Họ và tên:…………………………………
Lớp: 6B
Điểm

KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn Số học 6

Lời thầy cô phê

* Đề 2:
I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)
Câu 1 (1 điểm)
Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp để được một khẳng định đúng:
a. Mỗi điểm trên một đường thẳng là gốc chung của hai tia......(1)......
AB
b. Nếu......(2)........... thì MA = MB =
2
(1):....................................................................
(2):....................................................................
Câu 2: (2 điểm)
Đánh dấu vào ô trống sau mỗi câu: chữ Đ nếu khẳng định đúng; chữ S nếu
khẳng định sai
a Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc trùng nhau
b Nếu điểm M nằm giữa A và B thì ta có AM + MB = AB
II. Tự luận (8 điểm)
Câu 3: (6 điểm)
Cho đoạn thẳng MN dài 9cm. Trên tia MN lấy điểm E sao cho ME = 4,5cm.
a. Chỉ ra ba điểm thẳng hàng có trên hình
b. Chỉ ra các đoạn thẳng có trên hình
c. Hãy giải thích vì sao điểm E nằm giữa hai điểm M và N?
d. So sánh ME với EN
e. E có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vì sao?
Câu 4 (2 điểm) Cho đường thẳng aa’. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng aa’. Lấy
điểm M, N lần lượt là các điểm thuộc tia Oa và Oa’.
Kể tên tất cả các cặp tia đối nhau gốc O

...
Trường THCS Quảng Lãng
Họ và tên:…………………………………
Lớp: 6B
KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn Hình học 6
Điểm Lời thầy cô phê
* Đề 1:
I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)
Câu 1 (1 điểm)
Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp để được một khẳng định đúng:
a.
Mỗi điểm trên một đường thẳng là....(1).....của hai tia đối nhau
b.
Nếu MA = MB =
2
AB
thì ......(2)...........
(1):....................................................................
(2):....................................................................
Câu 2: (2 điểm)
Đánh dấu vào ô trống sau mỗi câu: chữ Đ nếu khẳng định đúng; chữ S nếu
khẳng định sai
a Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song
b Nếu điểm M nằm giữa A và B thì ta có AM – MB = AB
II. Tự luận (8 điểm)
Câu 3: (6 điểm)
Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm.
a. Chỉ ra ba điểm thẳng hàng có trên hình
b. Chỉ ra các đoạn thẳng có trên hình
c. Hãy giải thích vì sao điểm M nằm giữa hai điểm A và B?
d. So sánh AM với MB
e. M có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?
Câu 4 (2 điểm) Cho đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy
điểm M, N lần lượt là các điểm thuộc tia Ox và Oy.
Kể tên tất cả các cặp tia đối nhau gốc O
Kiểm tra hình 6 - Trang 2
Kiểm tra hình 6 - Người đăng: 16081989huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm tra hình 6 9 10 96