Ktl-icon-tai-lieu

kiêm tra hóa 9

Được đăng lên bởi thanhnguyet83pt
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoï teân: ……………………………………………….. Lôùp …………….

Trang 1/ ñeà 1

ĐỀ ÔN TẬP – ÑEÀ SOÁ 1

MOÂN HOÙA : LÔÙP 10 – CAÁU TAÏO N.TÖÛ.

GV Nguyeãn Thanh Haûi – Tröôøng THPT Nguyeãn Thaùi Hoïc

Ñeà kieåm tra goàm 20 caâu – Thôøi gian laøm baøi 15 phuùt.
Baøi 1: THAØNH PHAÀN CAÁU TAÏO N.TÖÛ.
Caâu 1: N.töû R coù ñieän tích ôû lôùp voû laø: - 41,6.10-19 culong. Ñieàu khaúng ñònh naøo sau
ñaây laø khoâng ñuùng:
A. Lôùp voû cuûa R coù 26 electron.
B. Haït nhaân cuûa cuûa R coù 26 proâtoân.
C. Haït nhaân cuûa R coù 26 nôtron.
D. N.töû R trung hoøa ñieän.
Caâu 2:
Ngöôøi ta duøng moät chuøm haït anpha baén phaù n.töû
vaøng trong moät khe heïp coù tích ñieän ôû hai baûn ( nhö hình
veõ), thaáy coù 3 chuøm haït thoaùt ra: chuøm haït (1), chuøm haït
(2), chuøm haït (3) nhö hình veõ. Vaäy chuøm (1), (2), (3)
laàn löôït laø caùc chuøm haït naøo sau ñaây:
A. Proâtoân, notron, electron. B. Nôtron, electron, proâtoân.
C. electron, nôtron, proâtoân. D. proâtoân, electron, nôtron.
Caâu 3. Coù bao nhieâu nhaän ñònh ñuùng trong caùc nhaän ñònh cho döôùi ñaây:
1. Baûn chaát cuûa tia aâm cöïc ( trong thí nghieäm cuûa Tom-xôn) laø chuøm haït electron.
2. Ñieän tích coù giaù trò tuyeät ñoái 1,6.10-19 culong ñöôïc goïi laø ñieän tích ñôn vò.
3. N.töû coù caáu taïo khoái caàu goàm caùc e saép xeáp ñaëc khít caáu taïo neân lôùp voû.
4. N.töû laø haït haït mang ñieän tích döông.
5. nôtron vaø electron coù ñieän tích nhö nhau.
6. proton vaø nôtron coù trò soá ñieän tích baèng nhau, nhöng ngöôïc daáu nhau.
7. Trong moät n.töû soá nôtron luoân lôùn hôn soá proâtoân.
8. Toång ñaïi soá ñieän tích ôû lôùp voû haït nhaân vaø haït nhaân cuûa baát kì luoân baèng 0.
A. 3
B. 4
C. 5
D.6
Caâu 4. Ngöôøi ta ñaõ xaùc ñònh ñöôïc khoái löôïng cuûa electron laø gía trò naøo sau ñaây:
A. 1,6.10-19 kg.
B. 1,67.10-27kg
C. 9,1.10-31kg
D. 6,02.10-23kg.
Caâu 5. Haït nhaân n.töû R baát kì ( tröø hiñroâ ) : luoân luoân coù haït naøo sau ñaây:
A. proâtoân.
B. Nôtron.
C. Proâtoân vaø nôtron.
D. Proton, notron, electron.
Caâu 6. Ñieàu nhaän ñònh naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng:
A. N.töû coù caáu taïo roãng, haït nhaân mang ñieän tích döông coù kích thöôùc raát nhoû so
vôùi kích thöôùc cuûa n.töû vaø naèm ôû taâm cuûa n.töû.
B. Khoái löôïng cuûa n.töû taäp trung haàu heát ôû haït nhaân, khoái löôïng cuûa electron
khoâng ñaùng keå so vôùi khoái löôïng cuûa n.töû.
C. Toång trò soá ñieän tích aâm cuûa electron trong lôùp vôû n.töû baèng toång trò soá ñieän
tích döông cuûa proâtoân naèm trong haït nhaân n.töû.
D. Khoái löôïng tuyeät ...
Trang 1/ ñeà 1
ĐỀ ÔN TẬP – ÑEÀ SOÁ 1
MOÂN HOÙA : LÔÙP 10 – CAÁU TAÏO N.TÖÛ.
GV Nguyeãn Thanh Haûi – Tröôøng THPT Nguyeãn Thaùi Hoïc
Ñeà kieåm tra goàm 20 caâu – Thôøi gian laøm baøi 15 phuùt.
Baøi 1: THAØNH PHAÀN CAÁU TAÏO N.TÖÛ.
Caâu 1: N.töû R coù ñieän tích ôû lôùp voû laø: - 41,6.10
-19
culong. Ñieàu khaúng ñònh naøo sau
ñaây laø khoâng ñuùng:
A. Lôùp voû cuûa R coù 26 electron. B. Haït nhaân cuûa cuûa R coù 26 proâtoân.
C. Haït nhaân cuûa R coù 26 nôtron. D. N.töû R trung hoøa ñieän.
Caâu 2:
Ngöôøi ta duøng moät chuøm haït anpha baén phaù n.töû
vaøng trong moät khe heïp coù tích ñieän ôû hai baûn ( nhö hình
veõ), thaáy coù 3 chuøm haït thoaùt ra: chuøm haït (1), chuøm haït
(2), chuøm haït (3) nhö hình veõ. Vaäy chuøm (1), (2), (3)
laàn löôït laø caùc chuøm haït naøo sau ñaây:
A. Proâtoân, notron, electron. B. Nôtron, electron, proâtoân.
C. electron, nôtron, proâtoân. D. proâtoân, electron, nôtron.
Caâu 3. Coù bao nhieâu nhaän ñònh ñuùng trong caùc nhaän ñònh cho döôùi ñaây:
1.Baûn chaát cuûa tia aâm cöïc ( trong thí nghieäm cuûa Tom-xôn) laø chuøm haït electron.
2. Ñieän tích coù giaù trò tuyeät ñoái 1,6.10
-19
culong ñöôïc goïi laø ñieän tích ñôn vò.
3. N.töû coù caáu taïo khoái caàu goàm caùc e saép xeáp ñaëc khít caáu taïo neân lôùp voû.
4. N.töû laø haït haït mang ñieän tích döông.
5. nôtron vaø electron coù ñieän tích nhö nhau.
6. proton vaø nôtron coù trò soá ñieän tích baèng nhau, nhöng ngöôïc daáu nhau.
7. Trong moät n.töû soá nôtron luoân lôùn hôn soá proâtoân.
8. Toång ñaïi soá ñieän tích ôû lôùp voû haït nhaân vaø haït nhaân cuûa baát kì luoân baèng 0.
A. 3 B. 4 C. 5 D.6
Caâu 4. Ngöôøi ta ñaõ xaùc ñònh ñöôïc khoái löôïng cuûa electron laø gía trò naøo sau ñaây:
A. 1,6.10
-19
kg. B. 1,67.10
-27
kg C. 9,1.10
-31
kg D. 6,02.10
-23
kg.
Caâu 5. Haït nhaân n.töû R baát kì ( tröø hiñroâ ) : luoân luoân coù haït naøo sau ñaây:
A. proâtoân. B. Nôtron.
C. Proâtoân vaø nôtron. D. Proton, notron, electron.
Caâu 6. Ñieàu nhaän ñònh naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng:
A. N.töû coù caáu taïo roãng, haït nhaân mang ñieän tích döông coù kích thöôùc raát nhoû so
vôùi kích thöôùc cuûa n.töû vaø naèm ôû taâm cuûa n.töû.
B. Khoái löôïng cuûa n.töû taäp trung haàu heát ôû haït nhaân, khoái löôïng cuûa electron
khoâng ñaùng keå so vôùi khoái löôïng cuûa n.töû.
C. Toång trò soá ñieän tích aâm cuûa electron trong lôùp vôû n.töû baèng toång trò soá ñieän
tích döông cuûa proâtoân naèm trong haït nhaân n.töû.
D. Khoái löôïng tuyeät ñoái cuûa n.töû baèng toång khoái löôïng cuûa proâton vaø nôtron
trong haït nhaân.
Caâu 7. N.töû X coù toång soá haït trong n.töû laø 40. Trong ñoù soá haït mang ñieän nhieàu hôn
soá haït khoâng mang ñieän laø 10. Ñieàu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng:
A. Soá haït khoâng mang ñieän cuûa X laø 12.
B. Soá haït mang ñieän tích döông cuûa X laø 11.
C. Soá khoái cuûa n.töû X laø 24.
D. Hieäu soá haït khoâng mang ñieän vaø soá haït trong lôùp voû laø 1.
Caâu 8. Ñöôøng kính cuûa n.töû lôùn hôn ñöôøng kính cuûa haït nhaân vaøo khoaûng:
A. 10000 laàn. B. 1000 laàn. C. 100000 laàn D. 100 laàn.
Caâu 9. Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng:
Hoï teân: ……………………………………………….. Lôùp …………….
kiêm tra hóa 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiêm tra hóa 9 - Người đăng: thanhnguyet83pt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
kiêm tra hóa 9 9 10 65