Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra học kì tin học

Được đăng lên bởi tuantin
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 18 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò kiÓm tra: Tin häc 11
Thêi gian: 45 phót
Hä vµ tªn: ............................................. Líp:......................
C©u 1: Trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal, khai b¸o nµo trong c¸c khai b¸o sau lµ sai khi khai b¸o x©u kÝ tù:
(A). S: String; (B). S: String[256];
(C). X1: String[100]; (D). X1: String[1];
C©u 2: Trong chương trình Turbo Pascal, biến a nhận giá trị 3.14. Vậy khai báo biến a nào sau đây là đúng?
A. Var a : integer;
B. Var a : word;
C. Var a : boolean;
D. Var a : real;
C©u 3: §Ó truy cËp vµo tõng trêng cña b¶n ghi ta viÕt:
A. <Tªn biÕn b¶n ghi>.<Tªn trêng>;
B. <Tªn biÕn b¶n ghi>.<Gi¸ trÞ cña trêng>;
C. <Tªn kiÓu b¶n ghi>.<Tªn trêng>;
D. <Tªn kiÓu b¶n ghi>.< Gi¸ trÞ cña trêng>;
C©u 4: Để nhập giá trị cho biến a ta sử dụng:
A. Raed(a);

B. Writeln(a);

C. Readln(a);

D. Readln[a];

C©u 5: Lệnh gán được thực hiện như thế nào?
A. Tính giá trị của biến ở vế phải rồi gán giá trị vừa tính được cho biểu thức ở vế trái.
B. Tính giá trị của biểu thức ở vế trái rồi gán giá trị vừa tính được cho biến ở vế phải.
C. Tính giá trị của biểu thức ở vế phải rồi gán giá trị vừa tính được cho biến ở vế trái.
D. Tính giá trị của biểu thức ở vế phải rồi gán giá trị vừa tính được cho hằng ở vế trái.
Câu 6: Kiểu dữ liệu nào sau đây chiếm 4 byte bộ nhớ?
A. Word

B. Longint

C. Integer

D. Real

C. (* *)

D. { } hoặc (* *)

C. Sqrt( )

D. Sqtr( )

Câu 7: Cặp kí tự nào sau đây để vào một chú thích?
A. { *)

B. { }

Câu 8: Hàm căn bậc hai được biểu diễn trong TP là:
A. Tsqr( )

B. Sqr( )

Câu 9: Với X có giá trị bằng bao nhiêu thì biểu thức (5 <= X) and (X <= 11) and (X <> 8) có giá trị True?
A. X = 7

B. X = 12

C. X = 10 hoặc 15

D. X = 8

Câu 10: Cấu trúc chương trình gồm mấy phần? Hãy giải thích.
Câu 11: H·y viÕt c©u lÖnh hiÓn thÞ d÷ liÖu lªn mµn h×nh, nhËp d÷ liÖu tõ bµn phÝm.
C©u 12: ViÕt ch¬ng tr×nh nhËp tõ bµn phÝm vµ tÝnh Tong = sqrt(a2 + b2).
Bµi lµm:
...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ....................................................
...................................................................................................................................................................................................
..............................
§Ò kiÓm tra: Tin häc 11
Thêi gian: 45 phót
Hä vµ tªn: ............................................. Líp:......................
C©u 1: Trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal, khai b¸o nµo trong c¸c khai b¸o sau lµ sai khi khai b¸o x©u kÝ tù:
(A). S: String; (B). S: String[256]; (C). X1: String[100]; (D). X1: String[1];
C©u 2: Trong chương trình Turbo Pascal, biến a nhận giá trị 3.14. Vậy khai báo biến a nào sau đây là đúng?
A. Var a : integer; B. Var a : word; C. Var a : boolean; D. Var a : real;
C©u 3: §Ó truy cËp vµo tõng trêng cña b¶n ghi ta viÕt:
A. <Tªn biÕn b¶n ghi>.<Tªn trêng>; B. <Tªn biÕn b¶n ghi>.<Gi¸ trÞ cña trêng>;
C. <Tªn kiÓu b¶n ghi>.<Tªn trêng>; D. <Tªn kiÓu b¶n ghi>.< Gi¸ trÞ cña trêng>;
C©u 4: Để nhập giá trị cho biến a ta sử dụng:
A. Raed(a); B. Writeln(a); C. Readln(a); D. Readln[a];
C©u 5: Lệnh gán được thực hiện như thế nào?
A. Tính giá trị của biến ở vế phải rồi gán giá trị vừa tính được cho biểu thức ở vế trái.
B. Tính giá trị của biểu thức ở vế trái rồi gán giá trị vừa tính được cho biến ở vế phải.
C. Tính giá trị của biểu thức ở vế phải rồi gán giá trị vừa tính được cho biến ở vế trái.
D. Tính giá trị của biểu thức ở vế phải rồi gán giá trị vừa tính được cho hằng ở vế trái.
Câu 6: Kiểu dữ liệu nào sau đây chiếm 4 byte bộ nhớ?
A. Word B. Longint C. Integer D. Real
Câu 7: Cặp kí tự nào sau đây để vào một chú thích?
A. { *) B. { } C. (* *) D. { } hoặc (* *)
Câu 8: Hàm căn bậc hai được biểu diễn trong TP là:
A. Tsqr( ) B. Sqr( ) C. Sqrt( ) D. Sqtr( )
Câu 9: Với X có giá trị bằng bao nhiêu thì biểu thức (5 <= X) and (X <= 11) and (X <> 8) có giá trị True?
A. X = 7 B. X = 12 C. X = 10 hoặc 15 D. X = 8
Câu 10: Cấu trúc chương trình gồm mấy phần? Hãy giải thích.
Câu 11: H·y viÕt c©u lÖnh hiÓn thÞ d÷ liÖu lªn mµn h×nh, nhËp d÷ liÖu tõ bµn phÝm.
C©u 12: ViÕt ch¬ng tr×nh nhËp tõ bµn phÝm vµ tÝnh Tong = sqrt(a
2
+ b
2
).
Bµi lµm:
...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ....................................................
...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ....................................................
...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ....................................................
...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ....................................................
...................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ....................................................
Kiểm tra học kì tin học - Trang 2
Kiểm tra học kì tin học - Người đăng: tuantin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm tra học kì tin học 9 10 856