Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra vật lý lớp 7

Được đăng lên bởi truongthcsnamcang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày soạn: 17/12/2013
Ngày KT : 24/12/2013
Tiết 18 KIỂM TRA HỌC KÌ I
I - Môc tiªu:
1, KiÕn thøc:
- §¸nh gi¸ møc ®é nhËn thøc cña häc sinh sau khi häc xong hai ch¬ng ®Ön häc
vµ ch¬ng ®iÖn tõ häc.
2, Kü n¨ng:
- RÌn kü n¨ng lµm bµi kiÓm tra.
3, Th¸i ®é:
- CÈn thËn, chÝnh x¸c, trung thùc.
II.Chuẩn bị
A/ Bảng tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình
Tỷ lệ
Trọng số của
Trọng số bài
TS
Lí
chương
kiểm tra
Nội dung
thực dạy
tiết
thuyết
LT
VD
LT
VD
LT
VD
Quang học
9
7
4.9
4.1
54.4
45.6
30.6
25,6
7
6
4.2
2.8
60
40
26,2
17.5
Âm học
Tổng
16
13
9.1
6.9
56.9
43.1
57,8
42.2
B/ Tính số câu hỏi và điểm số cho mỗi chủ đề kiểm tra ở mỗi cấp độ.
Số lượng câu hỏi
Cấp
Trọng
Nội dung
Điểm số
độ
số
TS
TN
TL
Lý
thuyết

Vận
dụng

Quang học
(LT)

30,6

1,3  2

1 (0,5đ
3')

1(2đ 5’)

1(0,5đ;
3')

1(4,0đ; 15')

2.5

1(4,0đ; 18')

4.0

Âm học (LT)

26,2

1,8  2

Quang học
(VD)

25,6

1,8  2

Âm học (VD)

17.5

1,2  1

1(0,5đ;
6')

Tổng

100

7

4(2,0đ;
12’)

2,5

1.5
2(8,0đ;
33’)

10.0

C/ Ma trận
Tên
chủ
đề

Nhận biết
TNKQ

TL

Vận dụng

Thông hiểu
TNKQ

TL

Cao
TNKQ

Thấp
TL

TNKQ

TL

Quang
học

Số câu
hỏi
Số
điểm

Âm
học

Số câu
hỏi
Số
điểm
TS câu
hỏi
TS
điểm

1. Biết được tính chất ảnh
của gương cầu lồi.
2. Nhận biết được sự phản
xạ ánh sáng trên gương
cầu lõm.
3. Nhận biết được được
định luật phản xạ ánh
sáng: tia tới, tia phản xạ,
góc tới, góc phản xạ, pháp
tuyến đối với sự phản xạ
ánh sáng bởi gương
phẳng.

4. Phân biệt được
nguồn sáng, vật
sáng.
5. Hiểu được khi
nào mắt nhận biết
được ánh sáng để
giải thích hiện
tượng.

1
(C3.3
0,5

6.Vận dụng định luật phản xạ ánh sáng để
xác định góc tới.
7. Vận dụng được các tính chất của gương
phẳng
8. Giải thích được một số hiện tượng về
bóng tối, bóng nửa tối.
9. Ứng dụng của gương cầu lồi.
10. Biểu diễn được tia tới, tia phản xạ, góc
tới, góc phản xạ, pháp tuyến trong sự phản
xạ ánh sáng bởi gương phẳng
11. Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối
với gương phẳng và ngược lại, theo hai
cách là vận dụng định luật phản xạ ánh
sáng hoặc vận dụng đặc điểm của ảnh ảo
tạo bởi gương phẳng.
13. Nêu được những đặc điểm của ảnh ảo
của một vật tạo bởi gương cầu lồi.
14. Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của
một vật tạo bởi gương cầu lõm.
12. Dựng được ảnh của một vật đặt trước
gương phẳng
1
1
1
(C7.2) (C10,11.6)
(C6,7.6)
0,5

10. Biết được đặc điểm
chung của nguồn âm.
11. Biết được mối liên hệ
giữa biên độ và độ to của
âm.
12. Nhận biết được một số
vật phản xạ âm tốt, kém.
13. Biết được các môi
trường truyền âm và so
sá...
Ngày son: 17/12/2013
Ngày KT : 24/12/2013
Tiết 18 KIỂM TRA HỌC KÌ I
I - Môc tiªu:
1, KiÕn thøc:
- §¸nh gi¸ møc ®é nhËn thøc cña häc sinh sau khi häc xong hai ch¬ng ®Ön häc
vµ ch¬ng ®iÖn tõ häc.
2, Kü n¨ng:
- RÌn kü n¨ng lµm bµi kiÓm tra.
3, Th¸i ®é:
- CÈn thËn, chÝnh x¸c, trung thùc.
II.Chun b
A/ Bảng tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình
Nội dung
TS
tiết
thuyết
Tỷ lệ
Trọng số của
chương
Trọng số bài
kiểm tra
thực dạy
LT VD LT VD LT VD
Quang học 9 7 4.9 4.1 54.4 45.6 30.6 25,6
Âm học
7 6 4.2 2.8 60 40 26,2 17.5
Tổng 16 13 9.1 6.9 56.9 43.1 57,8 42.2
B/ Tính số câu hỏi và điểm số cho mỗi chủ đề kiểm tra ở mỗi cấp độ.
Cấp
độ
Nội dung
Trọng
số
Số lượng câu hỏi
Điểm số
TS TN TL
thuyết
Quang học
(LT)
30,6 1,3
2
1 (0,5đ
3')
1(2đ 5’)
2,5
Âm học (LT) 26,2 1,8
2
1(0,5đ;
3')
1(4,0đ; 15') 2.5
Vận
dụng
Quang học
(VD)
25,6 1,8
2 1(4,0đ; 18') 4.0
Âm học (VD) 17.5 1,2
1
1(0,5đ;
6')
1.5
Tổng 100 7
4(2,0đ;
12’)
2(8,0đ;
33’)
10.0
C/ Ma trn
Tên
chủ
đề
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
Cao Thấp
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Kiểm tra vật lý lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra vật lý lớp 7 - Người đăng: truongthcsnamcang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kiểm tra vật lý lớp 7 9 10 85