Ktl-icon-tai-lieu

kiến thức hóa 9

Được đăng lên bởi dai-le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường PTDTNT Na Hang Tuyên Quang
§Ò c¬ng ch¬ng tr×nh vËt lý líp 8 trong th¸ng 9
Bµi 1: ChuyÓn §éng c¬ häc
I. KiÕn thøc cÇn nhí.
- §Þnh nghÜa chuyÓn ®éng c¬ häc (SGK trang 4).
- TÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng.
- Mét sè chuyÓn ®éng thêng gÆp.
II. Bµi TËp.
Bµi 1: Mét toa tµu ®ang rêi khái ga. H·y cho biÕt tÝnh t¬ng ®èi chuyÓn ®éng cña ngêi l¸i
tµu so víi tµu, nhµ ga.
Bµi 2: Nªu mét sè d¹ng chuyÓn ®éng thêng gÆp. LÊy vÝ dô minh häa.
Bµi 3: H·y cho biÕt khi nµo th× tr¸i ®Êt ®îc coi lµ ®øng yªn, chuyÓn ®éng.
§¸p ¸n:
Bµi 1: Ngêi l¸i tµu so víi toa tµu th× ®ang ®øng yªn.
Nêi l¸i tµu so víi nhµ ga th× ®ang chuyÓn ®éng
Bµi 2: Cã 3 d¹ng quü ®¹o chuyÓn ®éng.
- chuyÓn ®éng th¼ng (VD: chuyÓn ®éng th¼ng hßn ®¸ khi r¬i tõ trªn cao xuèng
®Êt)
- ChuyÓn ®éng cong (ChuyÓn ®éng cong cña hßn ®¸ khi nÐm nã lªn cao).
- ChuyÓn ®éng trßn (ChuyÓn ®éng trßn cña mét ®iÓm trªn ®Çu chiÕu kim ®ång hå).
(GV cho häc sinh lµm mét sè bµi t¬ng tù n÷a trong SBT)
Bµi 3: Khi ta lÊy vËt lµm mèc lµ mét vËt ë trªn Tr¸i §Êt th× Tr¸i §Êt ®øng yªn.
Cßn khi ta lÊy vËt lµm mèc lµ mét vËt ë trªn hµnh tinh kh¸c th× Tr¸i §Êt chuyÓn ®éng.
Bµi 2 : VËn tèc:
I. KiÕn thøc cÇn nhí.
- §Þnh nghÜa vËn tèc (SGK 10).
- §¬n vÞ vËn tèc.
- C«ng thøc tÝnh vËn tèc (v = S/t).
II. Bµi tËp.
Bµi 1: §æi c¸c ®¬n vÞ vËn tèc sau:
a) 100Km/h = …….m/s
b) 100Km/h = …….m/phót
c) 20m/s = ……..Km/h
d) 20m/s = ……..Km/s
Bµi 2: VËn tèc cña « t« lµ 36Km/h. §iÒu ®ã cã ý nghÜa g×?
Bµi 3: Mét ngêi ®i xe m¸y víi vËn tèc lµ 50Km/h trong thêi gian 2h. VËy trong 2h ®ã ngêi nµy ®· ®i ®îc qu·ng ®êng bao nhiªu km? NÕu ngêi ®ã ®i víi vËn tèc lín gÊp ®«i th× sau
bao l©u th× ngêi ®ã ®i ®îc ®o¹n ®êng trªn?
§¸p ¸n
Bµi 1: §æi c¸c ®¬n vÞ vËn tèc sau:
b) 100Km/h = 27,8 m/s
b) 100Km/h = 1666,7 m/phót
c) 20m/s = 72 Km/h
d) 20m/s = 0,02 Km/s

GV : VŨ HUY CƯỜNG

Trường PTDTNT Na Hang Tuyên Quang
Bµi 2: VËn tèc cña « t« lµ 36Km/h. §iÒu ®ã cã ý nghÜa lµ : Cø 1h th× « t« ®ã ®i ®îc
36Km.
Bµi 3: Mét ngêi ®i xe m¸y víi vËn tèc lµ 50Km/h trong thêi gian 2h. VËy trong 2h ®ã ngêi nµy ®· ®i ®îc qu·ng ®êng bao nhiªu km? NÕu ngêi ®ã ®i víi vËn tèc lín gÊp ®«i th× sau
bao l©u th× ngêi ®ã ®i ®îc ®o¹n ®êng trªn?
§a: S = 100Km, t = 1h.
(Gi¸o viªn cho häc sinh lµm mét sè bµi tËp t¬ng tù n÷a trong SBT)
Bµi 3 : chuyÓn ®éng ®Òu – chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu
I. KiÕn thøc cÇn nhí.
- §Þnh nghÜa chuyÓn ®éng ®Òu - chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu (SGK 13).
- C«ng thøc tÝnh vËn tèc trung b×nh cña chuyÓn ®éng kh«ng ®Òu trªn nhiÒu ®o¹n ®êng
(SGK 13 : v=(S1+S2+…+Sn)/( t1+t2+…+tn).
II. Bµi tËp.
Bµi 1: LÊy v...
Trường PTDTNT Na Hang Tuyên Quang
§Ò c¬ng ch¬ng tr×nh vËt lý líp 8 trong th¸ng 9
Bµi 1: ChuyÓn §éng c¬ häc
I. KiÕn thøc cÇn nhí.
- §Þnh nghÜa chuyÓn ®éng c¬ häc (SGK trang 4).
- TÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng.
- Mét sè chuyÓn ®éng thêng gÆp.
II. Bµi TËp.
Bµi 1: Mét toa tµu ®ang rêi khái ga. H·y cho biÕt tÝnh t¬ng ®èi chuyÓn ®éng cña ngêi l¸i
tµu so víi tµu, nhµ ga.
Bµi 2: Nªu mét sè d¹ng chuyÓn ®éng thêng gÆp. LÊy vÝ dô minh häa.
Bµi 3: H·y cho biÕt khi nµo th× tr¸i ®Êt ®îc coi lµ ®øng yªn, chuyÓn ®éng.
§¸p ¸n:
Bµi 1: Ngêi l¸i tµu so víi toa tµu th× ®ang ®øng yªn.
Nêi l¸i tµu so víi nhµ ga th× ®ang chuyÓn ®éng
Bµi 2: Cã 3 d¹ng quü ®¹o chuyÓn ®éng.
- chuyÓn ®éng th¼ng (VD: chuyÓn ®éng th¼ng hßn ®¸ khi r¬i tõ trªn cao xuèng
®Êt)
- ChuyÓn ®éng cong (ChuyÓn ®éng cong cña hßn ®¸ khi nÐm nã lªn cao).
- ChuyÓn ®éng trßn (ChuyÓn ®éng trßn cña mét ®iÓm trªn ®Çu chiÕu kim ®ång hå).
(GV cho häc sinh lµm mét sè bµi t¬ng tù n÷a trong SBT)
Bµi 3: Khi ta lÊy vËt lµm mèc lµ mét vËt ë trªn Tr¸i §Êt th× Tr¸i §Êt ®øng yªn.
Cßn khi ta lÊy vËt lµm mèc lµ mét vËt ë trªn hµnh tinh kh¸c th× Tr¸i §Êt chuyÓn ®éng.
Bµi 2 : VËn tèc:
I. KiÕn thøc cÇn nhí.
- §Þnh nghÜa vËn tèc (SGK 10).
- §¬n vÞ vËn tèc.
- C«ng thøc tÝnh vËn tèc (v = S/t).
II. Bµi tËp.
Bµi 1: §æi c¸c ®¬n vÞ vËn tèc sau:
a) 100Km/h = …….m/s
b) 100Km/h = …….m/phót
c) 20m/s = ……..Km/h
d) 20m/s = ……..Km/s
Bµi 2: VËn tèc cña « t« lµ 36Km/h. §iÒu ®ã cã ý nghÜa g×?
Bµi 3: Mét ngêi ®i xe m¸y víi vËn tèc lµ 50Km/h trong thêi gian 2h. VËy trong 2h ®ã ng-
êi nµy ®· ®i ®îc qu·ng ®êng bao nhiªu km? NÕu ngêi ®ã ®i víi vËn tèc lín gÊp ®«i th× sau
bao l©u th× ngêi ®ã ®i ®îc ®o¹n ®êng trªn?
§¸p ¸n
Bµi 1: §æi c¸c ®¬n vÞ vËn tèc sau:
b) 100Km/h = 27,8 m/s
b) 100Km/h = 1666,7 m/phót
c) 20m/s = 72 Km/h
d) 20m/s = 0,02 Km/s
GV : VŨ HUY CƯỜNG
kiến thức hóa 9 - Trang 2
kiến thức hóa 9 - Người đăng: dai-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
kiến thức hóa 9 9 10 310