Ktl-icon-tai-lieu

Kim loại phản ứng với dung dịch muối

Được đăng lên bởi The Blues
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu luyện thi Đại Học
Chủ đề 2: Định luật bảo toàn khối lượng-kim loại tác dụng với muối

A. ĐỊNH LUẬT : BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG:Tổng khối lượng các chất tham gia phản
ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng.

→ C + D
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:
mA + mB = mC + mD
Khối lượng muối = khối lượng kim loại(hoặc khối lượng NH4+)+Khối lượng anion gốc
axit
Ví dụ:

Có phản ứng: A

+

B

Ví dụ: Ta có muối FeCl3: m FeCl = m Fe + m Cl = số mol Fe*56 + Số mol Cl-*35,5=
Hoặc ta có muối: (NH4)2SO4: m ( NH ) SO =m NH + m SO
- Chú ý đến các phương trình ion rút gọn:
2H+ + 2e  H2
2H+ + CO32-  CO2 + H2O
HCl  H+ + ClH2SO4  2H+ + SO42Câu 64: Hòa tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng
vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,344 lít H2(đktc)và dung dịch chứa m gam
muối. Gía trị của m là?
A. 9,52
B. 10,27
C. 8,98
D. 7,25
(Câu 27-ĐTTS Cao đẳng khối A năm 2007)
Câu 73 : 1,04 gam hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng
dư ta thấy có 0,672 lít Hidro (đkc) thoát ra . Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan
thu được sẽ là :
A- 1,96 gam
B- 3,52 gam
C- 3,92 gam
D- 5,88
gam
Câu 80 : Cho 2,81 gam hỗn hợp các oxit Fe3O4, Fe2O3, MgO, CuO tác dụng vừa đủ
với 300ml dung dịch H2SO4 loãng 0,1M thì khối lượng muối sunfat khan thu được
là ?
A. 4,5g
B. 3,45g
C. 5,21g
D. chưa xác định
−

3

4 2

4

4+

4

2−

Câu 1: Một dung dịch chứa 38,2g hỗn hợp 2 muối sunfat của kim loại kiềm A và kim loại
kiềm thổ B tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thu được 69,9g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa
và cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan.
A. 3,07
B. 30,7
C. 7,03
D. 70,3
Câu 2: Hòa tan 28,4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc phân nhóm chính
nhóm IIAbằng acid HCl thu được 6,72 lít khí(đktc) và dung dịch A. Tổng số gam 2 muối
clorua trong dung dịch thu được là??
A. 3,17
B. 31,7
C. 1.37
D. 7,13
Câu 3: Cho 6,2g hỗn hợp gồm một số kim loại kiềm vào dung dịch HCl dư được 2,24lít
H2(đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam chất rắn?
A. 1,33
B. 3,13
C. 13,3
D. 3,31
Câu 4: Cho 16,3g hỗn hợp 2 kim loại Na và X tác dụng hết với HCl loãng, dư thu được
34,05 gam hỗn hợp muối A khan. Thể tích H2 thu được là? bao nhiêu lít?
A. 3,36
B. 5,6
C. 8,4
D. 11,2

Gv: Thieàu Quang Khaûi

7

Năm học 2008-2009

Tài liệu luyện thi Đại Học
Chủ đề 2: Định luật bảo toàn khối lượng-kim loại tác dụng với muối

Câu 5: Cho x gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na, Ba vào nước được 500ml dung dịch X có
pH=13 và V lít khí (...
Tài li u luy n thi Đ i H c
Ch đ 2: Đ nh lu t b o toàn kh i l ng-kim lo i tác d ng v i mu i ượ
A. Đ NH LU T : B O TOÀN KH I L NG ƯỢ :T ng kh i l ng các ch t tham gia ph n ư
ng b ng t ng kh i l ng các ch t t o thành sau ph n ượ ng.
Ví d: Có ph n ng: A + B
C + D
Theo đ nh lu t b o toàn kh i l ng ta có: ượ m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
Kh i l ng mu i = kh i l ng kim lo i(ho c kh i l ng NH ư ợ ượ ượ
4
+
)+Kh i l ng anion g c ượ
axit
Ví d : Ta có mu i FeCl
3
: m
3
FeCl
= m
Fe
+ m
Cl
= s mol Fe*56 + S mol Cl
-
*35,5=
Ho c ta có mu i: (NH
4
)
2
SO
4
: m
424
)( SONH
=m
+
4
NH
+ m
2
4
SO
- Chú ý đ n các ph ng trình ion rút g n:ế ươ
2H
+
+ 2e
H
2
2H
+
+ CO
3
2-
CO
2
+ H
2
O
HCl
H
+
+ Cl
-
H
2
SO
4
2H
+
+ SO
4
2-
Câu 64: Hòa tan hoàn toàn 3,22g h n h p X g m Fe, Mg và Zn b ng m t l ng ượ
v a đ dung d ch H
2
SO
4
loãng thu đ c 1,344 lít Hượ
2
(đktc)và dung d ch ch a m gam
mu i. Gía tr c a m là?
A. 9,52 B. 10,27 C. 8,98 D. 7,25
(Câu 27-ĐTTS Cao đ ng kh i A năm 2007)
Câu 73 : 1,04 gam h n h p 2 kim lo i tan hoàn toàn trong dung d ch H
2
SO
4
loãng
d ta th y có 0,672 lít Hidro (đkc) thoát ra . Kh i l ng h n h p mu i sunfat khanư ư
thu đ c s là :ượ
A- 1,96 gam B- 3,52 gam C- 3,92 gam D- 5,88
gam
Câu 80 : Cho 2,81 gam h n h p các oxit Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, MgO, CuO tác d ng v a đ
v i 300ml dung d ch H
2
SO
4
loãng 0,1M thì kh i l ng mu i sunfat khan thu đ c ư ượ
là ?
A. 4,5g B. 3,45g C. 5,21g D. ch a xác đ như
Câu 1: M t dung d ch ch a 38,2g h n h p 2 mu i sunfat c a kim lo i ki m A và kim lo i
ki m th B tác d ng v a đ v i dung d ch BaCl
2
thu đ c 69,9g k t t a. L c b k t t aượ ế ế
và cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c bao nhiêu gam mu i khan. ượ
A. 3,07 B. 30,7 C. 7,03 D. 70,3
Câu 2: Hòa tan 28,4g h n h p 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i thu c phân nhóm chính
nhóm II
A
b ng acid HCl thu đ c 6,72 lít khí(đktc) và dung d ch A. T ng s gam 2 mu i ượ
clorua trong dung d ch thu đ c là?? ư
A. 3,17 B. 31,7 C. 1.37 D. 7,13
Câu 3: Cho 6,2g h n h p g m m t s kim lo i ki m vào dung d ch HCl d đ c 2,24lít ư ượ
H
2
(đktc). Cô c n dung d ch thu đ c sau ph n ng s thu đ c bao nhiêu gam ch t r n? ượ ượ
A. 1,33 B. 3,13 C. 13,3 D. 3,31
Câu 4: Cho 16,3g h n h p 2 kim lo i Na và X tác d ng h t v i HCl loãng, d thu đ c ế ư ượ
34,05 gam h n h p mu i A khan. Th tích H
2
thu đ c là? bao nhiêu lít?ượ
A. 3,36 B. 5,6 C. 8,4 D. 11,2
Gv: Thieàu Quang Khaûi 7 Năm h c 2008-2009
Kim loại phản ứng với dung dịch muối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kim loại phản ứng với dung dịch muối - Người đăng: The Blues
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kim loại phản ứng với dung dịch muối 9 10 338