Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế học đại cương

Được đăng lên bởi anhtrailang4
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chu Văn Tuấn – D8CNTD2

Kinh tế học đại cương - 2015

CHƯƠNG 1 + 2: THỊ TRƯỜNG CUNG CẦU
Question 1. Ví dụ nào sau đây thuộc kinh tế học thực chứng?
a. phải giảm lãi suất để kích thích đầu tư

b. tỉ lệ lãi suất tiết kiệm là quá thấp

c. tỉ lệ lãi suất thấp sẽ kích thích đầu tư

d. thuế của nhà nước là quá cao

Question 2. Trong kinh tế học, một nền kinh tế đóng là nền kinh tế
a. có sự tự do kinh tế
b. không có mối quan hệ với các nền kinh tế khác
c. có rất ít sự tự do kinh tế
d. có rất ít sự giao lưu kinh tế với các yếu tố bên ngoài
Question 3. Nền kinh tế Việt Nam là:
a. Nền kinh tế mệnh lệnh

b. Nền kinh tế hỗn hợp

c. Nền kinh tế thị trường

d. Nền kinh tế đóng cửa

Question 4. Trong thực tế nhu cầu con người không được thỏa mãn đầy đủ với nguồn lực hiện có
được gọi là:
a. Chi phí cơ hội
b. Sản xuất cái gì
c. Khan hiếm
d. Kinh tế chuẩn tắc
Question 5. Sự lựa chọn của các cá nhân và các hãng bị giới hạn bởi
a. ràng buộc ngân sách
b. ràng buộc thời gian
c. khả năng sản xuất
d. ràng buộc thời gian, khả năng sản xuất và ràng buộc ngân sách.
Question 6. Đường cung của sản phẩm X dịch chuyển do:
a. Giá sản phẩm thay thế giảm.

b. Thuế thay đổi.

c. Thu nhập tiêu dùng thay đổi

d. Giá sản phẩm X thay đổi.

Question 7. Đường cầu sản phẩm X dịch chuyển khi:
a. Cả 3 câu còn lại đều đúng.

b. Giá sản phẩm X thay đổi

c. Chi phí sản xuất sản phẩm X thay đổi.

d. Thu nhập của người tiêu thụ thay đổi.

Question 8. Khi thu nhập giảm, các yếu tố khác không đổi giá cả và lượng cân bằng mới của hàng
hoá thông thường sẽ:
a. Không thay đổi.

b. Giá cao hơn và lượng cân bằng nhỏ hơn.

c. Giá thấp hơn và lượng cân bằng nhỏ hơn.

d. Giá thấp hơn và lượng cân bằng lớn hơn.

Question 9. Đường cầu theo giá của bột giặt OMO chuyển dịch sang phải là do:
a. Giá bột giặt OMO giảm.

b. Giá các loại bột giặt khác tăng.

c. Giá hoá chất nguyên liệu giảm

d. Giá của các loại bột giặt khác giảm

Tài liệu mang tính bản quyền, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức!

Chu Văn Tuấn – D8CNTD2

Kinh tế học đại cương - 2015

Question 10. Nhân tố nào sau đây làm dịch chuyển đường cầu của máy ảnh sang phải:
a. Giá máy ảnh giảm.

b. Giá phim tăng

c. Thu nhập dân chúng tăng.

d. Chính phủ đánh thuế vào ngành kinh doanh máy ảnh.

Question 11. Biểu số liệu dưới đây là kết quả tính toán của bộ phận nghiên cứu thị trường của hãng
X: % Biến đổi của cầu Giá tăng 1% X Y Z X -2 +0,8 +2,4 Y +0,5 -0,6 -1,6 Z +1,2 -1,5 -3 Những hệ số nào
là hệ số co dãn của cầu theo giá của X,Y,Z
a. +1,2; -0,6; +2,4

b. ...
Chu Văn Tun D8CNTD2 Kinh tế học đại cương - 2015
Tài liu mang tính bn quyền, vui lòng không sao chép dưới mi hình thc!
CHƯƠNG 1 + 2: THỊ TRƯỜNG CUNG CU
Question 1. Ví d c kinh t hc thc chng?
a. phi gim lãi su b. t l lãi sut tiết kim là quá thp
c. t l lãi sut thp s d. thu cc là quá cao
Question 2. Trong kinh t hc, mt nn kinh t n kinh t
a. có s t do kinh t
b. không có mi quan h vi các nn kinh tế khác
c. có rt ít s t do kinh t
d. có rt ít s  vi các yu t bên ngoài
Question 3. Nn kinh t Vit Nam là:
a. Nn kinh t mnh lnh b. Nn kinh tế hn hp
c. Nn kinh t th ng d. Nn kinh t a
Question 4. Trong thc t nhu cc th vi ngun lc hin
c gi là:
i b. Sn xut cái
c. Khan hiếm d. Kinh t chun tc
Question 5. S la chn ca các cá nhân và các hãng b gii hn bi
a. ràng buc ngân sách
b. ràng buc thi gian
c. kh n xut
d. ràng buc thi gian, kh năng sản xut và ràng buc ngân sách.
Question 6. ng cung ca sn phm X dch chuyn do:
a. Giá sn phm thay th gim. b. Thu i.
c. Thu nhi d. Giá sn phẩm X thay đi.
Question 7. ng cu sn phm X dch chuyn khi:
a. C 3 câu còn lại đều đúng. b. Giá sn phi
c. Chi phí sn xut sn phi. d. Thu nhp ci tiêu th i.
Question 8. Khi thu nhp gim, các yu t khác không i giá c ng cân bng mi ca hàng
ng s:
ng cân bng nh 
c. Giá thấp hơn và lượng cân bng nh hơn. d. Giá thng cân bng l
Question 9. ng cu theo giá ca bt git OMO chuyn dch sang phi là do:
a. Giá bt git OMO gim. b. Giá các loi bt gi
c. Giá hoá cht nguyên liu gim d. Giá ca các loi bt git khác gim
Kinh tế học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế học đại cương - Người đăng: anhtrailang4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Kinh tế học đại cương 9 10 259