Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi Nguyễn Trúc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Hệ thống trường lớp và quy mô giáo dục phát triển nhanh, thực
hiện nền giáo dục toàn dân, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng
tăng của nhân dân và nâng cao được trình độ đào tạo, trình độ và
kĩ năng nghề nghiệp của người lao động.
2. Công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, nhất
là đối với người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn, các đối
tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn, bình đẳng
giới cơ bản được bảo đảm.
3. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, góp phần đáp
ứng yêu cầu nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4. Công tác quản lí giáo dục có bước chuyển biến tích cực.
5. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục tăng nhanh về số
lượng, trình độ đào tạo được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu
cầu phát triển giáo dục.
6. Cơ sở vật chất - kĩ thuật của hệ thống giáo dục và đào tạo được
tăng thêm và từng bước hiện đại hoá.
7. Xã hội hoá giáo dục và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đạt
nhiều kết quả quan trọng.
Những thành tựu, kết quả quan trọng của giáo dục bắt nguồn từ
truyền thống hiếu học của dân tộc; sự quan tâm, chăm lo của
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của
mỗi gia đình và toàn xã hội; sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo và
cán bộ quản lí giáo dục; sự ổn định về chính trị cùng với những
thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất
nước.

Thành tựu: 1. Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp
ứng tốt hơn; 2. Đạt được một số kết quả quan trọng trong
các mục tiêu chiến lược (nâng cao dân trí, đào tạo nhân
lực, bồi dưỡng nhân tài). 3. Chính sách xã hội về GD đã
được thực hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn; 4. Chất lượng
GD đã có chuyển biến bước đầu; 5. Điều kiện đảm bảo

phát triển GD được tăng cường. Yếu kém: 1.Chất lượng
GD đại trà, đặc biệt là ở bậc ĐH còn thấp, phương pháp
GD lạc hậu, chậm đổi mới; 2. Các điều kiện đảm bảo phát
triển GD còn nhiều bất cập; 3. Con em gia đình nghèo, gia
đình có thu nhập thấp và con em đồng bào dân tộc thiểu
số còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận GD, nhất là
ở các bậc học cao; 4. Một số hiện tượng tiêu cực trong
GD chậm được giải quyết (dạy thêm học thêm, mua bán
văn bằng, bệnh thành tích)...
-----------Xem thêm: 5 thành tựu và 4 yếu kém của giáo dục VN Tin giao duc, 
Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

...
 !
"# $%&'(
)*###$+,$-$. ,$-
/0)"*$-
123456-7(8"73- 9
$#-: $- $
+;:8</8/) 3,$=
>3<$+3<$<
?29+$.$+#@ 8&$
%@&#!/7A56- 5#
!3<BC
D2<;8337;!
EF-G3-<;)":
+ ,$-$.$+#@ H3$%@
&
I2>:J(9A/0(*$.$+
)@H3$.
KL6-+7$+$M. $.
"/7<'
NO! /7<'*3PQH
"7'*#-R:!# )*
F< N ST(BC$## *
U$,56-R:!(*$-G
3-<;R:!C$V";VWO
!/7A56--(7*$9

B!XN&'(*##$+$
%>R1F.$+-:/7<'
@7+Y##; $.#
! 3QZ#[?2;:56-"\]$6
$+!>8<>RD29+
\]$68373$&REF"/$<3<
Kinh tế phát triển - Trang 2
Kinh tế phát triển - Người đăng: Nguyễn Trúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kinh tế phát triển 9 10 53