Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật điện tử

Được đăng lên bởi Vina Dinh
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1814 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

Biểu mẫu 3a

KHOA: ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Tên học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Mã học phần:1162010

Số ĐVHT:3
Trình độ đào tạo:Đại học
A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TỰ LUẬN.
Chương 1: DIODE VÀ MẠCH ỨNG DỤNG
1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1
1.1


PIV

: địện áp phân cực ngƣợc.



ID

: dòng



Vγ, VD : điện áp ngƣỡng dẫn của Diode.



Is

: dòng điện bảo hòa.



VT

: điện áp nhiệt.



η

: hằng số phụ thuộc vào vật liệu. 1≤η≤2





Tk
q
k

: nhiệ t đ ộ kelvin Tk = Tc +273
: đ iệ n tích q = 1,6 x 10-19 C
: hằ ng số Boltzman. k = 1,38 x 10-23 J/0K

1.2



điện qua Diode.



I D  I S eVD VT  1
VT 

kTk
q

1.3
Bài toán 1: Cho ngõ vào Vi, xác định và vẽ dạng sóng ngõ ra Vo
Bài toán 2: Cho mạch ổn áp dùng zener, cho ngõ vào, tìm ngõ ra.
Bài toán 3: Cho mạch ổn áp dùng zener, cho ngõ ra, tìm ngõ vào.
Bài toán 4: Tìm ID, Vo , xác định cổng logic
2. Các mục tiêu kiểm tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gợi ý chương 1

Mục tiêu kiểm tra đánh giá

Nội dung

Mức độ Nhớ

Các kiến thức cần nhớ :
Phƣơng trình của diode
Trang 1

Ngƣỡng dẫn của diode Si và Ge, điện áp PIV của diode trong các
mạch chỉnh lƣu.
Mức độ Hiểu đƣợc các kiến
thức đã học

Các thông số giới hạn của diode
Hiểu đƣợc hoạt động của các mạch chỉnh lƣu bán kì, toàn kì, công
thức tính điện áp ra trung bình, dòng điện ra trung bình trên tải
Các loại diode khác

Khả năng vận dụng các kiến
thức đã học

Các kiến thức mà sinh viên phải biết vận dụng :

Khả năng tổng hợp:

Bài toán 1: Cho ngõ vào Vi, xác định và vẽ dạng sóng ngõ ra Vo

Xác định dƣợc trong từng bài toán cụ thể ngƣỡng dẫn của diode

Bài toán 2: Cho mạch ổn áp dùng zener, cho ngõ vào, tìm ngõ ra.
Bài toán 3: Cho mạch ổn áp dùng zener, cho ngõ ra, tìm ngõ vào.
Bài toán 4: Tìm ID, Vo , xác định cổng logic
3. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1
tt
1

Loại
Câu hỏi

Điểm
1.5

Nội dung
D

Cho Vi. Vẽ dạng sóng ngõ ra Vo
Với Diode là Si.
Vi = Vmsin(wt)

Đáp án

Trang 2

Si
R

VI

VO

2

Câu hỏi

1.5

Si
+
+

3.3k

Vi

Vo

-

-

Đáp án

VT =-0.7V

0

t
-Vm +VT

3

Câu hỏi

1.5

Si l
Idea
+

+

V

8.2k

Vi
-

-

Đáp án

VT = V+0.7V

Vo

0

t

-VT

-Vm - VT

Trang 3

Vo

4

Câu hỏi

1.5

+

+

Si

v

R

Vi

-

Vo

-

Đáp án

VT = -V-0.7V

Vo

0

t

VT
-Vm - VT

5

Câu hỏi

1.5

+ v

+

Si
R

Vi

-

Vo

-

Đáp án

VT = V+ 0.7v

6

Câu hỏi

1.5

+ v
Vi

Trang 4

+

Si
R

Vo

-

Đáp án

VT = V-0.7V
Vm ...
Trang 1
TRƢỜNG ĐẠI HC SƢ PHM K THUT TP.HCM
KHOA: ĐIỆN TỬ
B MÔN: SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
Tên hc phn: KỸ THUẬT ĐIỆN T Mã hc phn:1162010
S ĐVHT:3
Trình độ đào to:Đại học
A - NGÂN HÀNG CÂU HI KIM TRA ĐÁNH GIÁ KIU TỰ LUẬN.
Chương 1: DIODE VÀ MCH NG DNG
1. Các ni dung kiến thc ti thiu mà sinh viên phi nm vng sau khi hc xong chương 1
1.1
PIV : địện áp phân cực ngƣợc.
I
D :
dòng điện qua Diode.
V
γ
, V
D
: điện áp ngƣỡng dẫn của Diode.
I
s
: dòng đin bo hòa.
V
T
: đin áp nhit.
η : hng s ph thuc vào vt liệu. 1≤η≤2
T
k
: nhi t độ kelvin T
k
= T
c
+273
q : đ i n tích q = 1,6 x 10
-19
C
k : h ng s Boltzman. k = 1,38 x 10
-23
J/
0
K
1.2
1
TD
VV
SD
eII
q
kT
V
k
T
1.3
Bài toán 1: Cho ngõ vào V
i
, xác định và v dng sóng ngõ ra V
o
Bài toán 2: Cho mch n áp dùng zener, cho ngõ vào, tìm ngõ ra.
Bài toán 3: Cho mch n áp dùng zener, cho ngõ ra, tìm ngõ vào.
Bài toán 4: Tìm I
D,
V
o
, xác định cổng logic
2. Các mc tiêu kim tra đánh giá và dạng câu hỏi kiểm tra đánh giá gi ý chương 1
Mục tiêu kiểm tra đánh giá
Nội dung
Mức độ Nhớ
Các kiến thc cn nh :
Phƣơng trình của diode
Biu mu 3a
kỹ thuật điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật điện tử - Người đăng: Vina Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
kỹ thuật điện tử 9 10 300