Ktl-icon-tai-lieu

lập kế hoạch cung ứng dự trữ vật tư

Được đăng lên bởi trangktm
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
trình bày kế hoạch cung ứng dự trữ tại 1 công ty trắc địa Đông Triều
H
g
§å ¸n tèt nghiÖp Trêng ®¹i häc Má-§Þa chÊt
Mục lục
Néi Dung Trang
§Ó tµi nguyªn ®îc khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ
héi cao cho ®Êt níc. Ngµnh ®Þa chÊt ra ®êi kh«ng ngõng ph¸t triÓn ngµy mét
kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cñanh trong c«ng cuéc "C«ng nghÞªp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc". Mét bé phËn cña ngµnh ®Þa chÊt chuyªn lµm nhiÖm vô nghiªn cøu, t×m
kiÕm, th¨m ®¸nh g c¸c lo¹i kho¸ng s¶n ®· ®ang tiÒm Èn trong ng ®Êt. §Ó
®îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c cña c¸c lo¹i tµi nguyªn phôc cho ngµnh c«ng
nghiÖp khai th¸c.
S¶n phÈm cña ngµnh §Þa chÊt lµ nh÷ng th«ng tin ®Þa chÊt thÓ hiÖn trªn nh÷ng
b¶n ®å, nh÷ng thuyÕt minh, nh÷ng o c¸o ®¸nh g tr÷ lîng, chÊt lîng kho¸ng
s¶n vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt má, qui luËt ph©n bè kho¸ng s¶n trªn toµn diÖn l·nh
thæ níc ViÖt nam. §ã chÝnh nh÷ng b»ng chøng kinh thuËt quan träng ®Ó
ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh héi. §ång thêi ®ã còng khoa häc
®Ó thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt nam.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi chuyÓn biÕn to lín cña nÒn kinh tÕ
trong chÕ thÞ trêng, víÝ c¹nh tranh gay g¾t, ngµnh c«ng nghiÖp ®îc sù quan
t©m hµng ®Çu cña §¶ng N n¬c, do m quan träng trong nÒn kinh quèc
d©n, trong ®ã cã ngµnh ®Þa chÊt t×m kiÕm th¨m dß than vµ c¸c lo¹i kho¸ng s¶n kh¸c.
C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Õn nay ®· x¸c ®Þnh ®îc c¬ b¶n nguån tµi nguyªn cña ®Êt n-
íc, nhÊt kho¸ng s¶n than, t¹o ®îc ph¸t triÓn ngµnh khai th¸c than hiÖn t¹i
trong t¬ng lai.
1
SV: Ng« ThÞ Ph¬ng Anh Líp QTDN Má –K55
lập kế hoạch cung ứng dự trữ vật tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập kế hoạch cung ứng dự trữ vật tư - Người đăng: trangktm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
lập kế hoạch cung ứng dự trữ vật tư 9 10 101