Ktl-icon-tai-lieu

lập trình C cho avr

Được đăng lên bởi tongtienbk
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 3:
LẬP TRÌNH C CHO AVR
Để thực hiện các ứng dụng, bạn có thể không nhất thiết phải luôn lập trình bằng
Assembly(ASM). Ngôn ngữ cấp cao như C sẽ giúp cho bạn xây dựng các ứng dụng
nhanh chóng và dễ dàng hơn, tuy nhiên không vì thế mà bạn “quên” ASM, lập trình bằng
C kết hợp ASM là giải pháp hay nhất. Một chú ý là chúng ta chỉ sử dụng C để đơn giản
hóa lập trình tính toán, cấu trúc điều khiển…lập trình C cho AVR không có nghĩa là bạn
không cần biết cấu trúc và cách thức hoạt động của chip. Tôi không có ý định nói về
ngôn ngữ C ở đây nhưng chỉ giới thiệu một cách cơ bản nhất về cách viết chương trình
cho AVR bằng C, cụ thể là C trong avr-gcc. Để có thể hiểu và viết những chương trình
phức tạp hơn, bạn cần tự trang bị kiến thức về C, tài liệu này sẽ không giúp bạn phần đó.
3.1. Một số khái niệm C cho AVR.
Một chương trình C cho AVR thường bao gồm các thành phần như: chú thích
(comments), biểu thức (expressions), câu lệnh (statements), khối (blocks), toán tử, cấu
trúc điều khiển (Flow controls), hàm (functions)…
Chú thích (comments): có 2 cách để tạo phần chú thích trong C là chú thích từng
dòng bằng 2 dấu “//” như trong dòng đầu của đoạn ví dụ “//day la chu thich, khong duoc
bien dich” hoặc chú thích block bằng cách kẹp block cần chú thích vào giữa /* ….*/ ví
dụ:
/*
Ban co the type bat ky chu thich nao trong block nay
Ngay ca khi ban xuong dong
Phan chu thich thuong co mau chu la green
*/

34

Tiền xử lí (preprocessor): là một tiện ích của ngôn ngữ C, các preprocessor được
trình biên dịch xử lí trước tất cả các phần khác, các preprocessor có chức năng tương tự
các Directive trong ASM cho AVR.Các preprocessor được bắt đầu bằng dấu “#”, trong
số các preprocessors trong ngôn ngữ C có hai preprocessors được sử dụng phổ biến nhất
là #include và #define. Preprocessor #include chỉ định 1 file được đính kèm trong quá
trình biên dịch (tương đương .INCLUDE trong ASM) và #define để định nghĩa 1 chuổi
thay thế hoặc 1 macro. Xem các ví dụ sau:
#include /*đính kèm nội dung file io.h trong lúc biên dịch (file io.h nằm trong
thư mục con avr của thư mục include trong thư mục cài đặt của WinAVR).*/
#define max (a,b) ((a)>(b)? (a): (b)) /*định nghĩa một macro tìm số lớn nhất
trong 2 số a và b, trong chương trình nếu bạn gọi x=max(2,3) thì kết quả thu
được x=3.*/
Biểu thức (Expressions): là 1 phần của các câu lệnh, biểu thức có thể bao gồm biến,
toán tử, gọi hàm…, biểu thức trả về 1 giá trị đơn. Biểu thức không phải là 1 câu lệnh
hoàn chỉnh. Ví dụ: PORTB=val.
Câu lệnh (St...
34
Chương 3:
LP TRÌNH C CHO AVR
Để thc hin các ng dng, bn có th không nht thiết phi luôn lp trình bng
Assembly(ASM). Ngôn ng cp cao như C s giúp cho bn xây dng các ng dng
nhanh chóng và d dàng hơn, tuy nhiên không vì thế mà bn “quên” ASM, lp trình bng
C kết hp ASM là gii pháp hay nht. Mt chú ý là chúng ta ch s dng C để đơn gin
hóa lp trình tính toán, cu trúc điu khin…lp trình C cho AVR không có nghĩa là bn
không cn biết cu trúc và cách th
c hot động ca chip. Tôi không có ý định nói v
ngôn ng C đây nhưng ch gii thiu mt cách cơ bn nht v cách viết chương trình
cho AVR bng C, c th là C trong avr-gcc. Để có th hiu và viết nhng chương trình
phc tp hơn, bn cn t trang b kiến thc v C, tài liu này s không giúp bn phn đó.
3.1. Mt s khái nim C cho AVR.
M
t chương trình C cho AVR thường bao gm các thành phn như: chú thích
(comments), biu thc (expressions), câu lnh (statements), khi (blocks), toán t, cu
trúc điu khin (Flow controls), hàm (functions)…
Chú thích (comments): có 2 cách để to phn chú thích trong C là chú thích tng
dòng bng 2 du “//” như trong dòng đầu ca đon ví d//day la chu thich, khong duoc
bien dich” hoc chú thích block bng cách kp block cn chú thích vào gia /* ….*/
d:
/*
Ban co the type bat ky chu thich nao trong block nay
Ngay ca khi ban xuong dong
Phan chu thich thuong co mau chu la green
*/
lập trình C cho avr - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lập trình C cho avr - Người đăng: tongtienbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
lập trình C cho avr 9 10 847