Ktl-icon-tai-lieu

Lí thuyết vật lí

Được đăng lên bởi vkhang
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 820 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GSTT.VN - Gia Sư Trực Tuyến

Tuyển tập 200 câu hỏi Lý Thuyết Vật Lý ôn thi Đại học hay và khó

Câu 1: Một sóng cơ có tần số f. Phát biểu đúng
A. Tốc độ truyền sóng biến thiên với tần số f.
B. Vận tốc các phần tử biến thiên với tần số f.
C. Biên độ dao động các phần tử vật chất trong môi trường biến thiên với tần số f.
D. Năng lượng của dao động được truyền đi với vận tốc bằng vận tốc dao động nguồn sóng.
Câu 2: Gia tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn bằng 1 nửa giá trị cực đại khi vật có:
A. Động năng cực đại.
B. Động năng bằng ba lần thế năng.
C. Thế năng bằng động năng.
D. Thế năng bằng ba lần động năng.
Câu 3: Đối với con lắc đơn và con lắc lò xo, nếu chỉ tăng khối lượng của vật mà giữ nguyên biên độ giao động thì
A. Chu kì dao động của hai con lắc đều không thay đổi.
B. Chu kì dao động của hai con lắc đều tăng.
C. Năng lượng dao động của con lắc đơn tăng, của con lắc lò xo không đổi.
D. Năng lượng dao động của hai con lắc đều tăng.
Câu 4: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang phát quang
A. Chất lỏng fluorexien khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại.
B. Phát quang ở màn hình vô tuyến.
C. Phát quang ở đèn LED.
D. Phát quang ở con đom đóm.
Câu 5: Cơ chế phóng xạ
GSTT.VN - Gia Sư Trực Tuyến
Tuyn tp 200 câu hi Lý Thuyết Vật Lý ôn thi Đại hc hay và khó
Câu 1: Một sóng cơ có tần s f. Phát biểu đúng
A. Tốc độ truyn sóng biến thiên vi tn s f.
B. Vn tc các phn t biến thiên vi tn s f.
C. Biên độ dao động các phn t vt chất trong môi trường biến thiên vi tn s f.
D. Năng lượng của dao động được truyền đi với vn tc bng vn tốc dao động ngun sóng.
Câu 2: Gia tc ca vật dao động điều hòa có độ ln bng 1 na giá tr cực đại khi vt có:
A. Động năng cực đại.
B. Động năng bằng ba ln thế năng.
C. Thế năng bằng động năng.
D. Thế năng bằng ba ln động năng.
Câu 3: Đối vi con lắc đơn và con lắc lò xo, nếu ch tăng khối lượng ca vt mà gi nguyên biên độ giao động thì
A. Chu kì dao động ca hai con lắc đều không thay đổi.
B. Chu kì dao động ca hai con lắc đều tăng.
C. Năng lượng dao động ca con lắc đơn tăng, của con lắc lò xo không đổi.
D. Năng lượng dao động ca hai con lắc đều tăng.
Câu 4: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang phát quang
A. Cht lỏng fluorexien khi được chiếu sáng bng tia t ngoi.
B. Phát quang màn hình vô tuyến.
C. Phát quang đèn LED.
D. Phát quang con đom đóm.
Câu 5: Cơ chế phóng x 𝛽
+
có th
A. Mt electron ca nguyên t b ht nhân hp thụ, đồng thi nguyên t phát ra mt poziton.
B. Mt proton có sn trong ht nhân b phát ra.
C. Mt phần năng lượng liên lết ca ht nhân chuyn hóa thành mt poziton.
D. Mt protn trong ht nhân phóng ra mt poziton và mt hạt khác để chuyển thành nơtron.
Câu 6: Cho tn s sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tn có tn s 1000Hz thc hin một dao động toàn
phn thì dao động cao tn thc hiện được s dao động toàn phn là
A. 800. B. 1000. C. 625. D. 1600.
Câu 7: Trong máy phát điện xoay chiu mt pha, suất điện động xoay chiu có tn s không ph thuc vào
A. S cp cc ca phn cm
B. Tốc độ quay ca roto.
C. S vòng dây ca phn ng.
D. Cu to ca phn cm.
Câu 8: Thay đổi độ phóng x ca mt khi cht phóng x bng cách
A. Thay đổi nhiệt độ ca khi cht phóng x.
B. Đặt khi cht phóng x vào t trường mnh.
C. Thay đổi khối lượng ca khi cht phóng x.
D. Thay đổi hng s phóng x ca khi cht phóng x.
Câu 9: Dòng quang điện s tt hn khi
A.
2
max
2
AK
mv
eU
B.
2
max
2
AK
mv
eU
C.
2
max
2
AK
mv
eU
D.
2
max
2
AK
mv
eU 
Câu 10.
Tính cht quan trng nht của tia Rơnghen để phân bit nó vi tia t ngoi và tia hng ngoi là
Lí thuyết vật lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lí thuyết vật lí - Người đăng: vkhang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Lí thuyết vật lí 9 10 956