Ktl-icon-tai-lieu

lời giải chi tiết hóa đại học vinh lần 1

Được đăng lên bởi binhbo
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1645 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LỜI GIẢI CHI TIEEYS ĐỀ THI KSCL LỚP 12 – LẦN I, NĂM 2014
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
Môn: HÓA HỌC  KHỐI A, B
(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)
Họ và tên .................................................................. Số báo danh ..........................

Mã đề thi 359

ThS. Quách Văn Long – GV Trường THPT Chuyên – ĐH Vinh
Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Cr = 52;
Al = 27; N = 14; Ca = 40; Ba = 137; Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Zn = 65; K = 39; Ag = 108; Br = 80; P = 31.
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Hợp chất thơm X có công thức phân tử C7H8O2; 1 mol X phản ứng vừa đủ với 2 lít dung dịch NaOH 1M.
Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là
A. 8.
B. 7.
C. 5.
D. 6.
Giải
7.2  2  8
C7H8O2  =
 4.
2
nNaOH = 2nX  X có 1 nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen. Công thức cấu tạo
phù hợp của X là
OH
OH
OH
OH
OH
OH
CH3
OH
OH
CH3
OH CH3

CH3

OH

CH3

CH3

OH
OH

 Đáp án D
Câu 2: Cho hai hệ cân bằng sau trong hai bình kín:
C (r) + CO2 (k)  2CO(k) ; H = 172 kJ
CO (k) + H2O (k)  CO2 (k) + H2 (k) ; H = - 41 kJ
Có bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây làm các cân bằng trên chuyển dịch ngược chiều nhau (giữ
nguyên các điều kiện khác)?
(1) Tăng nhiệt độ.
(2) Thêm khí CO2 vào.
(3) Thêm khí H2 vào.
(4) Tăng áp suất.
(5) Dùng chất xúc tác.
(6) Thêm khí CO vào.
A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Giải
C (r) + CO2 (k)  2CO (k) ; H = 172 kJ
(I)
CO (k) + H2O (k)  CO2 (k) + H2 (k) ; H = - 41 kJ
(II)
(1) Tăng nhiệt độ thì cân bằng (I) chuyển dịch theo chiều thuận còn (II) chuyển dịch theo chiều nghịch.
(2) Thêm khí CO2 thì cân bằng (I) chuyển dịch theo chiều thuận còn (II) chuyển dịch theo chiều nghịch.
(3) thêm khí H2 thì cả cân bằng (I) không chuyển dịch, còn (II) chuyển dịch theo chiều nghịch.
(4) Tăng áp suất thì cân bằng (I) chuyển dịch theo chiều nghịch còn cân bằng (II) không chuyển dịch.
(5) Dùng chất xúc tác thì cả hai cân bằng không chuyển dịch.
(6) Thêm khí CO thì cân bằng (I) chuyển dịch theo chiều nghịch còn (II) chuyển dịch theo chiều thuận.
 Bao gồm các điều kiện (1), (2) và (6).
 Đáp án D
Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng:
0

t , xt
HBr (1 : 1)
H2
C2H2 
Z
 X 
0  Y 
0
Pd / PbCO3 , t

80 C

Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức cấu tạo thu gọn của Z là
A. CH2=CHCHBrCH3.
B. CH2=CHCH2CH2Br.
C. CH3CH=CHCH2Br.
D. CH3CBr=CHCH3.
Gi...
Trang 1/18 - Mã đề thi 359
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUY
ÊN
LỜI GIẢI CHI TIEEYS ĐỀ THI KSCL LỚP 12 – LẦN I, NĂM 2014
Môn: HÓA HỌC KHỐI A, B
(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)
Họ và tên .................................................................. Số báo danh ..........................
Mã đề thi 359
ThS. Quách Văn Long GV Trường THPT Chuyên – ĐH Vinh
Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên t (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Cr = 52;
Al = 27; N = 14; Ca = 40; Ba = 137; Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Zn = 65; K = 39; Ag = 108; Br = 80; P = 31.
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 u: Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Hp chất thơm Xcông thc phân tử C
7
H
8
O
2
; 1 mol X phảnng vừa đủ với 2 lít dung dịch NaOH 1M.
Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X
A. 8. B. 7. C. 5. D. 6.
Giải
C
7
H
8
O
2
=
7 2 2 8
4
2
.
.
n
NaOH
= 2n
X
X 1 nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tcacbon của vòng benzen. Công thức cấu tạo
phù hợp của X là
OH
OH
CH
3
OH
OH
CH
3
OH
CH
3
OH
OH
OH
CH
3
OH
OH
CH
3
O
H
CH
3
OH
Đáp án D
Câu 2: Cho hai hn bằng sau trong hai bình kín:
C (r) + CO
2
(k)
2CO(k) ;
H
= 172 kJ
CO (k) + H
2
O (k)
CO
2
(k) + H
2
(k) ;
H
= - 41 kJ
bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây làm các cân bằng trên chuyển dịch ngược chiều nhau (giữ
nguyên các điều kiện kc)?
(1) Tăng nhiệt độ. (2) Thêm khí CO
2
vào. (3) Thêm khí H
2
o.
(4) Tăng áp suất. (5) Dùng chất xúc tác. (6) Thêm khí CO vào.
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Giải
C (r) + CO
2
(k)
2CO (k) ;
H
= 172 kJ (I)
CO (k) + H
2
O (k)
CO
2
(k) + H
2
(k) ;
H
= - 41 kJ (II)
(1) Tăng nhiệt độ thì cân bằng (I) chuyển dịch theo chiều thuận còn (II) chuyển dịch theo chiều nghịch.
(2) Thêm khí CO
2
thì cân bằng (I) chuyển dịch theo chiều thuận còn (II) chuyển dch theo chiều nghịch.
(3) thêm khí H
2
thì cả cân bằng (I) không chuyển dịch, còn (II) chuyển dịch theo chiều nghịch.
(4) Tăng áp suất thì n bằng (I) chuyển dịch theo chiu nghịch còn cân bng (II) không chuyển dịch.
(5) Dùng chất xúc tác thì cả hai cân bằng không chuyển dịch.
(6) Thêm khí CO thì cân bng (I) chuyển dch theo chiều nghịch còn (II) chuyển dịch theo chiều thuận.
Bao gm các điều kiện (1), (2) và (6).
Đáp án D
Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng:
C
2
H
2
0
t xt,

X
2
0
3
H
Pd PbCO t/ ,

Y
0
HBr (1:1)
80 C

Z
Trong đó X, Y, Z đu là các sản phẩm chính. Công thức cu tạo thu gn của Z là
A. CH
2
=CHCHBrCH
3
. B. CH
2
=CHCH
2
CH
2
Br.
C. CH
3
CH=CHCH
2
Br. D. CH
3
CBr=CHCH
3
.
Giải
2CHCH
0
t xt,
CH
2
=CHCCH
www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com
lời giải chi tiết hóa đại học vinh lần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lời giải chi tiết hóa đại học vinh lần 1 - Người đăng: binhbo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
lời giải chi tiết hóa đại học vinh lần 1 9 10 980