Ktl-icon-tai-lieu

Long Thơ Tịnh Độ

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 2943 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Long Thơ Tịnh Độ
Dịch giả: HT Thích Hành Trụ

Thay Lời Tựa

Nói về đạo, thì không có đạo nào lớn bằng đạo Phật. Nói về lý, thì không có lý nào thâm cho bằng lý
Phật. Còn nói về tu, thì không tu nào dễ cho bằng tu Phật.
Người thế  gian chỉ biết đạo lý của Phật khó hiểu chớ không biết pháp môn của Phật dễ  tu, nghe nói
Đức Phật Thích Ca tu nhiều kiếp mới thành, lại cho là khó, mà ít ai dám tu Phật.
Thù bất tri, pháp của Ngài tự tu rất khó, mà pháp dạy chúng sinh tu thì lại rất dễ. 
Nguyên Đức Thích Ca trước khi Ngài chưa tu, thì Ngài cũng là một cá nhân ở trong cõi sinh tử như ta vậy.
Cũng có nhiều kiếp hưởng phước mà sinh làm Trời, làm Tiên, làm Người, làm A Tu La và cũng có nhiều kiếp
thọ tội mà đọa vào đường địa ngục, đường ngạ quỷ và đường súc sinh, lăn lộn biết bao nhiêu kiếp, thay đổi biết
là mấy thân, khổ sướng nhục vinh không phương xiết kể.
Đến khi Ngài đầu thai làm con của vua Tịnh Phạn Đầu Đà Na, thì Ngài chợt nghĩ sự  đời, tỉnh cơn
mộng mị, biết hồng trần là cuộc giả dối, gớm thân thể  là vật nhớp nhơ, chán mùi danh lợi, bỏ phú quý mà
đi tu, nghe có thầy thuyết pháp ở xứ nào cũng đến nghe và hay tin có thầy giảng đạo ở nước nào thì cũng
tới học. Đó là cái phương châm xu hướng của Ngài.  

độ.

Còn đến như pháp môn của Ngài tu hành, thì chỉ có pháp khó, chớ chưa có pháp dễ như pháp môn Tịnh

Vì cõi Tịnh độ  do nơi bổn nguyện của Phật A Di Đà sáng lập, mà Phật A Di Đà gốc là đồng tu với
Ngài một lượt. Khi Ngài chưa thành Phật, thì Đức A Di Đà cũng chưa thành Phật. (Hồi kiếp vô lượng quá
khứ trở về trước, có một thuở Đức A Di Đà và Đức Thích Ca đồng tu một lượt. Lúc Vô Tránh Nhiệm tức là
tiền thân của Đức A Di Đà làm vua, thì Ngài kết bạn rất thân mật với một vị đại thần tên là Bảo Hải, tức là
tiền thân của Đức Thích Ca. Khi ấy có Phật Bảo Tạng ra đời mà hóa độ chúng sinh, hai vị đồng tới chỗ của
Phật Bảo Tạng mà phát Bồ đề  tâm. Vua Vô Tránh Nhiệm nguyện rằng : Tôi nguyện tu pháp Đại thừa ứng
hóa về  Tịnh độ, chớ  chẳng nguyện về  cõi Uế  độ. Nếu tôi chứng đặng bậc Vô thượng Chánh đẳng Chánh
giác, thì tôi nguyện độ chúng sinh trong cõi Tịnh độ không có mọi điều khổ não. Bằng chẳng đặng như vậy,
thì tôi thề không thành Phật. Còn ông đại thần Bảo Hải thì nguyện úng hóa nơi cõi Uế  độ túc là cõi Ta bà
này, mà độ những chúng hữu tình).
Nếu Đức A Di Đà chưa thành Phật, thì làm sao có Tịnh độ. Bởi chưa có Tịnh độ, nên Đức Thích Ca phải
tu các pháp khó như là : pháp trì giới, pháp tham thiền, pháp nhập định, và pháp chỉ quán; nếu đủ cả lục độ vạn
hạnh, gồ...
Long Thơ Tịnh Độ
Dịch giả: HT Thích Hành Trụ
Thay Lời Tựa
Nói v đ o, thì không có đ o nào l n b ng đ o Ph t. Nói v lý, thì không có lý nào thâm cho b ng lý
Ph t. Còn nói v tu, thì không tu nào d cho b ng tu Ph t.
Ng i th gian ch bi t đ o lý c a Ph t khó hi u ch không bi t pháp môn c a Ph t d tu, nghe nóiườ ế ế ế
Đ c Ph t Thích Ca tu nhi u ki p m i thành, l i cho là khó, mà ít ai dám tu Ph t. ế
Thù b t tri, pháp c a Ngài t tu r t khó, mà pháp d y chúng sinh tu thì l i r t d .
Nguyên Đ c Thích Ca tr c khi Ngài ch a tu, thì Ngài cũng là m t cá nhân trong cõi sinh t nh ta v y. ướ ư ư
Cũng có nhi u ki p h ng ph c mà sinh làm Tr i, làm Tiên, làm Ng i, làm A Tu La và cũng có nhi u ki p ế ưở ướ ườ ế
th t i mà đ a vào đ ng đ a ng c, đ ng ng qu và đ ng súc sinh, lăn l n bi t bao nhiêu ki p, thay đ i bi t ư ư ườ ế ế ế
là m y thân, kh s ng nh c vinh không ph ng xi t k . ướ ươ ế
Đ n khi Ngài đ u thai làm con c a vua T nh Ph n Đ u Đà Na, thì Ngài ch t nghĩ s đ i, t nh c nế ơ
m ng m , bi t h ng tr n là cu c gi d i, g m thân th là v t nh p nh , chán mùi danh l i, b phú quý mà ế ơ
đi tu, nghe có th y thuy t pháp x nào cũng đ n nghe và hay tin có th y gi ng đ o n c nào thì cũng ế ế ướ
t i h c. Đó là cái ph ng châm xu h ng c a Ngài. ươ ướ
Còn đ n nh pháp môn c a Ngài tu hành, thì ch có pháp khó, ch ch a có pháp d nh pháp môn T nhế ư ư ư
đ .
Vì cõi T nh đ do n i b n nguy n c a Ph t A Di Đà sáng l p, mà Ph t A Di Đà g c là đ ng tu v i ơ
Ngài m t l t. Khi Ngài ch a thành Ph t, thì Đ c A Di Đà cũng ch a thành Ph t. (H i ki p vô l ng quá ượ ư ư ế ư
kh tr v tr c, có m t thu Đ c A Di Đà và Đ c Thích Ca đ ng tu m t l t. Lúc Vô Tránh Nhi m t c là ư ượ
ti n thân c a Đ c A Di Đà làm vua, thì Ngài k t b n r t thân m t v i m t v đ i th n tên là B o H i, t c là ế
ti n thân c a Đ c Thích Ca. Khi y có Ph t B o T ng ra đ i mà hóa đ chúng sinh, hai v đ ng t i ch c a
Ph t B o T ng mà phát B đ tâm. Vua Vô Tránh Nhi m nguy n r ng : Tôi nguy n tu pháp Đ i th a ng
hóa v T nh đ , ch ch ng nguy n v cõi U đ . N u tôi ch ng đ ng b c Vô th ng Chánh đ ng Chánh ế ế ượ
giác, thì tôi nguy n đ chúng sinh trong cõi T nh đ không có m i đi u kh não. B ng ch ng đ ng nh v y, ư
thì tôi th không thành Ph t. Còn ông đ i th n B o H i thì nguy n úng hóa n i cõi U đ túc là cõi Ta bà ơ ế
này, mà đ nh ng chúng h u tình).
N u Đ c A Di Đà ch a thành Ph t, thì làm sao có T nh đ . B i ch a có T nh đ , nên Đ c Thích Ca ph iế ư ư
tu các pháp khó nh là : pháp trì gi i, pháp tham thi n, pháp nh p đ nh, và pháp ch quán; n u đ c l c đ v nư ế
h nh, g m h t chúng đ c qu n lý, tr i không bi t bao nhiêu v th giai c p, t n không bi t bao nhiêu lao kh ế ế ế
công phu.
Ngài tu m t ki p ch a thành, thì tu đ n hai ki p, ba ki p cho đ n trăm ngàn muôn c ki p, dõng mãnh ế ư ế ế ế ế ế
tinh t n, th không tr lui.
C p k nhân tròn qu mãn, ph n t giác xong r i Ngài bèn l y Ph t nhãn xem th y cõi T nh đ c a
Đ c Ph t A Di Đà đã m , c nh gi i r t vui và th y chúng sinh trong qu c đ Ta Bà th không bi t bao ế
nhiêu đi u th ng kh , ra vào nhà l a, l n m c sông mê, bi n tình ái chìm ngay, xe luân h i quay mãi, làm
cho Ngài đau lòng xót m t, m i tính đem chánh giáo ra b hóa mà giác ng cho đ i. Cho nên k t khi
Long Thơ Tịnh Độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Long Thơ Tịnh Độ - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Long Thơ Tịnh Độ 9 10 856