Ktl-icon-tai-lieu

Loogic học

Được đăng lên bởi Dũng Nga
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 3947 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG

LOGIC HỌC

Trang 1

MỤC LỤC
KHÁI QUÁT VỀ LOGIC HỌC ...................................................................................3
1.

Logic học và đối tƣợng nghiên cứu .......................................................................3

2.

Sơ lƣợc về sự phát triển của Logic học: ................................................................3

3.

Ý nghĩa của việc nghiên cứu Logic học ................................................................4

CHƢƠNG I. KHÁI NIỆM ...........................................................................................5
1.

Khái niệm ..............................................................................................................5

2.

Cấu trúc Logic của khái niệm ...............................................................................5

3.

Quan hệ giữa các khái niệm ..................................................................................5

4.

Các thao tác Logic trên khái niệm .........................................................................6

BÀI TẬP CHƢƠNG 1 ...................................................................................................8
CHƢƠNG 2. PHÁN ĐOÁN ..........................................................................................9
1.

Phán đoán ..............................................................................................................9

3.

Phán đoán phức ...................................................................................................11

BÀI TẬP CHƢƠNG 2 .................................................................................................15
CHƢƠNG 3. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA TƢ DUY ......................................18
1.

Luật đồng nhất: ....................................................................................................18

2.

Luật phi mâu thuẫn ..............................................................................................18

4.

Luật có lý do đầy đủ ............................................................................................19

BÀI TẬP CHƢƠNG 3 .................................................................................................20
CHƢƠNG 4. SUY LUẬN ...........................................................................................22
1.

Khái niệm về suy luận .........................................................................................22

2.

Suy luận diễn dịch .............
Trang 1
ĐỀ CƢƠNG BÀI GIẢNG
LOGIC HỌC
Loogic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Loogic học - Người đăng: Dũng Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Loogic học 9 10 512