Ktl-icon-tai-lieu

Luật du lịch chiến lược

Được đăng lên bởi winphuong91
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1020 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.2 Mục tiêu chiến lược
2.2.1 Mục tiêu tổng quát
Đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở
vật chất-kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản
phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương
hiệu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; cạnh tranh
được với các nước trong khu vực và thế giới.

2.2.2 Mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu kinh tế
-) Về khách du lịch
 Năm 2015 thu hút 7-7,5 triệu lượt khách du lịch
quốc tế, phục vụ 36-37 triệu lượt khách nội địa
 Năm 2020 thu hút 10-10,5 triệu lượt khách du
lịch quốc tế, phục vụ 47-48 triệu lượt khách nội
địa
 Năm 2030 thu hút 18 triệu lượt khách quốc tế,
phục vụ 70-72 triệu lượt khách nội địa

- Về tổng thu từ khách du lịch:
Năm 2015 đạt 10-11 tỷ USD, tăng 18,3%/năm
Năm 2020 đạt 18-19 tỷ USD, tăng 12%/năm
Năm 2030 đạt gấp 2 lần năm 2020

- Tỷ trọng GDP
 Năm 2015, du lịch đóng góp 5,5-6% tổng GDP cả
nước, tăng trưởng 13%/năm
 Năm 2020, du lịch đóng góp 6,5-7% tổng GDP cả
nước, tăng trưởng 11-11,5%/năm

- Tăng cường năng lực cơ sở vật chất ngành du
lịch để đáp ứng nhu cầu phát triển. Số lượng
cơ sở lưu trú cần có:
 Năm 2015 có 390.000 buồng lưu trú
 Năm 2020 có tổng số 580.000 buồng lưu trú
 Năm 2030 có khoảng 900.000 buồng lưu trú

b) Mục tiêu xã hội
Phát triển du lịch nhằm:
– Tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội
Năm 2015 cần có 2,2 triệu lao động
Năm 2020 cần trên 3 triệu lao động
– Giảm nghèo
– Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam
– Góp phần phát triển thể chất, nâng cao dân trí và đời
sống văn hóa tinh thần cho nhân dân
– Tăng cường tình đàon kết, hữu nghị, tinh thần tự tôn
dân tộc

c) Mục tiêu môi trường
Phát triển du lịch “xanh”, gắn hoạt động du lịch với
gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ
môi trường. Khẳng định môi trường du lịch là yếu tố
hấp dẫn du lịch, đảm bảo chất lượng và giá trị thụ
hưởng du lịch, thương hiệu du lịch
Các dự án phát triển về du lịch phải tuân thủ theo quy
định của pháp luật về môi trường

...
2.2 Mục tiêu chiến lược
2.2.1 Mục tiêu tổng quát
Đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh
tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở
vật chất-kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản
phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương
hiệu mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; cạnh tranh
được với các nước trong khu vực và thế giới.
Luật du lịch chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật du lịch chiến lược - Người đăng: winphuong91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Luật du lịch chiến lược 9 10 440