Ktl-icon-tai-lieu

lũy thừa

Được đăng lên bởi phamvanhai-sl
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. Kiểm tra kiến thức cũ:
1.Giải:
Nêu định nghĩa an với, nN* và nêu các tính chất
n
của
nó? nghĩa an với, nN*: a  a.a...a
12 3
1.Định
n thua so
2. Áp dụng: Tính giá trị của biểu thức:
3
* Các tính chất:
2N*,
 n 
 ta có : 5
a,b  R;
m


 ;
3
n  m n 

1) a a  a

;

 

3) a

m

4)  ab   an .bn
n

n



2)

3



am
an

 amn

 amn
 a
5)  
 b

n



an
n

b

 b  0 .

2. Áp dụng: Tính giá trị của biểu thức:
3

5
8
 2   2  2   2 
a)          
b) 3  3 3 3 3 3 ĐN
9 3
27
 3   3  3   3 

 

I. KHÁI NIỆM LŨY THỪA:
1) Lũy thừa với số mũ nguyên: Cho nN*, khi đó:

* Với aR, ta có:
* Với a  0, ta có:

n

a  a.a...a
12 3

n thua so

a0  1
1
n
a  n
a

a là cơ số
n là lũy thừa

Chú ý:* 00 và 0-n không có nghĩa, còn a1  1
a
* Lũy thừa với số mũ nguyên có các tính chất
tương tự như lũy thừa với số mũ nguyên dương.

I. KHÁI NIỆM LŨY THỪA:
VD1: Tính giá trị của biểu thức:
 16

7

1
4
3
1  1 
A   .32  243 .    0,2 .25  2
 2
 3

  .2   3  .3   5  .5 

2

 1  16
16

5 3

 2 .2

 15

1

2

5 1

5

7

1  7

4

 3 .3  5 .5
0

1  4

2 2

4

2  3  5 2  9  1 12

2) Phương trình xn = b:

a)Nếu n lẻ PT có nghiệm duy nhất với mọi số thực b

b) Nếu n chẵn:
+ Với b<0: PT vô nghiệm;
+ Với b = 0 : PT có 1 nghiệm x = 0;
+ Với b>0 PT có hai nghiệm đối nhau.

3) Căn bậc n:
Vấn đề: Cho nN*. phương trình: an = b, đưa đến

hai bài toán ngược nhau:
Biết a, tính b
Biết b, tính a

Bài toán tính lũy
thừa của một số
.Bài toán lấy căn
bậc n của một số

a. Khái niệm:

Cho bR, nN* (n2).
Số a được gọi là căn bậc n của số b  an = b

3) Căn bậc n:
a. Khái niệm:

Cho bR, nN* (n2).
Số a được gọi là căn bậc n của số b  an = b
* Khi n – lẻ và bR:

Tồn tại duy nhất căn
bậc n của b, KH: n b
b<0:không tồn tại căn bậc n của b

* Khi n – chẵn và

b=0:có 1 căn bậc n của b là số 0



b>0:có 2 căn bậc n trái dấu 

n

b 0

  n b  0

Tính chất của căn bậc n:

 a
n

n

a .n b  n a.b

n

a

n

b



n

a
b

n

m

n a m

 a Với n lẻ
a 
 a Với n chẵn

n k

n

a n.k a

Ví dụ: Tính 5 9 5  27  5 9.( 27) 5  243
   3  3
5

5

4) Lũy thừa với số mũ hữu tỉ:
m
Cho a  R ; r=
n


; trong đó: mZ, nN và n2.
Lũy thừa của a với số mũ r là số ar xác định bởi
ar 

m
an

 n am

Ví dụ 1: Tính
1
3

 1 

 
 125 

9

3

2



3

1
1

125
5

9

3

1
1


3
9
93

1

27

a

1
n

n

 a

(Với a>0,n 0)

*Ví dụ 2: rút gọn biểu thức
4
1
2



4  1
3
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lũy thừa - Người đăng: phamvanhai-sl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
lũy thừa 9 10 997