Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi đại học môn sinh

Được đăng lên bởi Kuteboy Timeless
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa học

1. ...... là ta có thể giải được các bài toán hoá phức tạp. Điền vào chỗ trống (......) một
trong các cụm từ sau:
a. Diễn biến của bài toán hóa quá rắc rối và phức tạp
b. Phương trình phản ứng hóa học chính là một hệ thức
c. 02 mol Al2(SO4)3 thì có
d. Có 4 chân gà trong 2 con gà nên 0,4 mol Al chứa trong
e. Chỉ cần thấy được cấu tạo phân tử của chất và biết cách áp dung định luật
bảo toàn nguyên tố và khối lượng
2. Cho 9,86 lít hỗn hợp khí A gồm C3H8, C2H2, C3H6, CH4 và H2 đi qua bột Niken
xúc tác nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng ta thu được 6,72
lít hỗn hợp khí B không chứa H2. Thể tích hỗn hợp các hydrocacbon có trong A
là:
a. 5,6 lít
b. 4,48 lít
c. Bằng thể tích hỗn hợp B
d. 9,86 lít
e. Tất cả đều sai
3. Trong thành phần của dầu gọi đầu “3 trong 1” có ghi: 1) Dodecyl; 2) Amoni
clorua; 3) Hương chanh; 4) Etylenglycol; 5) glyxerin; 6) Bồ kết; 7) DPO ... Chất
có tác dụng làm cho tóc mềm không bị khô cháy là:
a. 1 và 3
b. 3 và 6
c. 4 và 5
d. 6 và 7
e. Tất cả đều sai
4. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hydrocacbon đồng đẳng liên tiếp ta thu được 5,6
lít khí (đktc) cacbonic và 6,3 gam nước. % theo thể tích của hỗn hợp là:
a. 20% và 80%
b. 66,67% và 33,33%
c. 50% và 50%
d. 40% và 60%
e. Tất cả đều sai
5. Cho 2,3 gam một hợp chất hữu X ở thể hơi chiếm thể tích bằng thể tích của 1,6
gam O2 ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất
A ta thu được 13,44 lít khí CO2 và 16,2 gam H2O. Công thức phân tử của chất
hữu cơ X là:
a. C2H6
b. C2H4O2
c. C3H8
d. C4H10
e. Một kết quả khác
6. Chia 5 gam hỗn hợp X gồm hai anđêhit đơn chức thành hai phần bằng nhau: Phần
l cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thì thu được 10,8
gam Ag và hỗn hợp có chứa hai muối amoni của hai axít hữu cơ. Phần 2 cho tác
dụng với H2 dư có Ni nung nóng làm xúc tác. Nếu số mol hai anđêhit trong hỗn
hợp bằng nhau thì công thức cấu tạo của hai chất là:

a. CH3-CH2-CHO, CH3-CHO
b. CH3-CHO, CH2=CH-CHO
c. CH2=CH-CHO, CH3-CH=CH-CHO
d. H-CHO, CH2=CH-CHO
e. Tất cả các câu trên đều có thể đúng
7. Theo định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng mà ta có thể khẳng định không
có một phản ứng hoá học nào làm mất đi hay làm xuất hiện những nguyên tố mới.
Nội dung trên có:
a. Cả hai phần đều đúng và có liên quan nhân quả với nhau
b. Phần một đúng, phần hai sai hay không chắc đúng
c. Phần một sai hay không chắc đúng, phần hai đúng
d. Cả hai phần đều đúng nhưng không có liên quan với nhau
e. Cả hai phần đều sai...
300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa học
Luyện thi đại học môn sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện thi đại học môn sinh - Người đăng: Kuteboy Timeless
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Luyện thi đại học môn sinh 9 10 561