Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi ĐH Môn: Hoá học

Được đăng lên bởi tienvanlam
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2676 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biên soạn : GV Lê Thanh Giang

ĐT:0979740180

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 26 . NĂM HỌC 2011
Môn: Hoá học
(Thời gian 90 phút)
Câu 1: Nhận định nào sau đây về HNO3 là không đúng?
A. Axit nitric là chất lỏng dễ tan trong nước và dễ bay hơi.
B. Axit nitric thể hiện tính axit mạnh khi tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim loại…
C. Axit nitric có tính oxihoa mạnh, đó là tính chất của NO3- trong dung dịch axit.
D. Axit nitric đặc thường có màu vàng là do HNO3 kém bền, phân huỷ tạo thành NO2.
Câu 2: Câu nào sau đây sai ?
A. Liên kêt trong đa sô tinh thể hợp kim vẫn là liên kêt kim lọai
B. Kim lọai có tính chât vật lý chung: tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim
C. Để điều chế Mg, Al người ta dùng khí H2 hoặc CO để khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao
D. Các thiêt bị máy móc bằng sắt tiêp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hóa học.
Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm oxi và clo tác dụng hết với hỗn hợp Y gồm 4,80 g magie và 8,10 g nhôm tạo thành
37,05 g hỗn hợp các oxit và muối clorua của hai kim loại. Phần trăm thể tích của oxi trong X là: (Biết: O=16;
Cl=35,5; Mg=24; Al=27)
A. 44,44%.
B. 55,56%.
C. 56,55%.
D. 43,45%.
Câu 4: Giả sử H có 3 đồng vị, S có 1 đồng vị, O có 3 đồng vị. Sô phân tử H2SO3 có thể có là:
A. 72
B. 90
C. 60
D. 36
Câu 5: Cho CO2 lội từ từ vào dung dịch chứa KOH và Ca(OH)2, có thể xẩy ra các phản ứng sau:
1. CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O
2. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O
3. CO2 + K2CO3 + H2O → 2KHCO3
4. CO2 + CaCO3 ↓ + H2O →Ca(HCO3)2
Thứ tự các phản ứng xẩy ra là:
A. 1, 2, 3, 4 .
B. 1, 2, 4, 3.
C. 1, 4, 2, 3.
D. 2, 1, 3, 4.
Câu 6: Cấu hình electron đúng của nguyên tử nguyên tố Cu (Z = 29) là:
A. 1s22s22p63s23p63d94s2.
B. 1s22s22p63s23p63d104s1
C. 1s22s22p63s23p63d64s24p3
D. 1s22s22p63s23p64s33d8.
Câu 7: Supephôtphat kép có thành phần chính là:
A. Ca3(PO4)2.
B. CaHPO4 .
C. Ca(H2PO4)2.
D. Ca(H2PO4)2; CaSO4
Câu 8: Sau khi cân bằng phương trình phản ứng: Fe xOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O, theo tỷ lệ hệ số
nguyên, đơn giản nhất, thì tổng hệ số của HNO3 và NO là:
A. 15x - 4y.
B. 12x- 3y.
C. 9x-3y.
D. 18x- 5y.
Câu 9: Trong công nghiệp HCl có thể điều chế bằng phương pháp sulfat theo phương trình phản ứng:
2NaCl (tinh thể) + H2SO4 (đặc)  t → 2HCl ↑ + Na2SO4
Tại sao phương pháp này không được dùng để điều chế HBr và HI ?
A. Do tính axit của H2SO4 yếu hơn HBr và HI.
B. Do NaBr và NaI đắt tiền, khó kiếm
C. Do HBr và HI sinh ra là chất độc.
D. Do Br-, I- có phản ứng với H2SO4 đặc, nóng.
Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu bằng...
Biên soạn : GV Lê Thanh Giang ĐT:0979740180
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 26 . NĂM HỌC 2011
Môn: Hoá học
(Thời gian 90 phút)
Câu 1: Nhận định nào sau đây về HNO
3
không đúng?
A. Axit nitric là chất lỏng dễ tan trong nước và dễ bay hơi.
B. Axit nitric thể hiện tính axit mạnh khi tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim loại…
C. Axit nitric có tính oxihoa mạnh, đó là tính chất của NO
3
-
trong dung dịch axit.
D. Axit nitric đặc thường có màu vàng là do HNO
3
kém bền, phân huỷ tạo thành NO
2
.
Câu 2: Câu nào sau đây sai ?
A. Liên kêt trong đa sô tinh thể hợp kim vẫn là liên kêt kim lọai
B. Kim lọai có tính chât vật lý chung: tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim
C. Để điều chế Mg, Al người ta dùng khí H
2
hoặc CO để khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao
D. Các thiêt bị máy móc bằng sắt tiêp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hóa học.
Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm oxi clo c dụng hết với hỗn hợp Y gồm 4,80 g magie 8,10 g nhôm tạo thành
37,05 g hỗn hợp các oxit muối clorua của hai kim loại. Phần trăm thể tích của oxi trong X là: (Biết: O=16;
Cl=35,5; Mg=24; Al=27)
A. 44,44%. B. 55,56%. C. 56,55%. D. 43,45%.
Câu 4: Giả sử H có 3 đồng vị, S có 1 đồng vị, O có 3 đồng vị. Sô phân tử H2SO3 có thể có là:
A. 72 B. 90 C. 60 D. 36
Câu 5: Cho CO
2
lội từ từ vào dung dịch chứa KOH và Ca(OH)
2
, có thể xẩy ra các phản ứng sau:
1. CO
2
+ 2KOH K
2
CO
3
+ H
2
O 2. CO
2
+ Ca(OH)
2
CaCO
3
↓ + H
2
O
3. CO
2
+ K
2
CO
3
+ H
2
O 2KHCO
3
4. CO
2
+ CaCO
3
↓ + H
2
O Ca(HCO
3
)
2
Thứ tự các phản ứng xẩy ra là:
A. 1, 2, 3, 4 . B. 1, 2, 4, 3. C. 1, 4, 2, 3. D. 2, 1, 3, 4.
Câu 6: Cấu hình electron đúng của nguyên tử nguyên tố Cu (Z = 29) là:
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
9
4s
2
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
1
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
4p
3
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
3
3d
8
.
Câu 7: Supephôtphat kép có thành phần chính là:
A. Ca
3
(PO
4
)
2
. B. CaHPO
4
.
C. Ca(H
2
PO
4
)
2
. D. Ca(H
2
PO
4
)
2
; CaSO
4
Câu 8: Sau khi cân bằng phương trình phản ứng: Fe
x
O
y
+ HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O, theo tỷ lệ hệ số
nguyên, đơn giản nhất, thì tổng hệ số của HNO
3
và NO là:
A. 15x - 4y. B. 12x- 3y. C. 9x-3y. D. 18x- 5y.
Câu 9: Trong công nghiệp HCl có thể điều chế bằng phương pháp sulfat theo phương trình phản ứng:
2NaCl (tinh thể) + H
2
SO
4
(đặc)
0
t
2HCl ↑ + Na
2
SO
4
Tại sao phương pháp này không được dùng để điều chế HBr và HI ?
A. Do tính axit của H
2
SO
4
yếu hơn HBr và HI. B. Do NaBr và NaI đắt tiền, khó kiếm
C. Do HBr và HI sinh ra là chất độc. D. Do Br
-
, I
-
có phản ứng với H
2
SO
4
đặc, nóng.
Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu bằng dung dịch HNO
3
dư, kết thúc thí nghiệm thu
được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO NO2 khối lượng 12,2 gam. Khối lượng muối nitrat sinh ra là:
(Biết: Fe=56; Cu=64; H=1; O=16; N=14)
A. 30,6 gam. B. 39,9 gam. C. 43,0 gam. D. 55,4 gam.
Câu 11: Ngâm một thanh kim loại M khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 336 ml
H
2
(đktc) thấy khối lượng kim loại giảm 1,68% so với ban đầu. Kim loại M là: (Biết: H=1; Fe=56; Mg=24;
Al=27; Zn=65; Cl=35,5).
A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe
Câu 12: Khi điện phân dung dịch muối trong nước trị số pH khu vực gần một điện cực tăng lên, thì dung dịch
muối đem điện phân là:
Tài liệu lưu hành nội bộ Trang 1
Luyện thi ĐH Môn: Hoá học - Trang 2
Luyện thi ĐH Môn: Hoá học - Người đăng: tienvanlam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Luyện thi ĐH Môn: Hoá học 9 10 831