Ktl-icon-tai-lieu

Luyện thi ĐHCĐ môn Sinh 20142015

Được đăng lên bởi Li Li
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1517 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LTĐH-CĐ 2014 – 2015

GV: Lê Đức Triển

Chương I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN
I. ADN(axit deoxyribo nuclêic):
- Nguyên tắc cấu tạo: Nguyên tắc đa phân và Nguyên tắc bổ sung
- Đơn phân: Axit Nuclêotit
- Chuỗi polyNu: Đầu 3’OH của Nu này nối với Nu kia tại vị trí gốc
PO34 (5’) = 1 liên kết P.este  Chuỗi poly có chiều 5’ 3’(or ngược lại)

- Cấu trúc của AND: “Gồm hai mạch song song, xoắn kép ngược chiều nhau theo chu kỳ”.
- Đặc điểm cơ bản:
+ Mỗi vòng xoắn gồm 10 cặp Nu. Đường kính = 20Ao.
+ Các Nu trên 2 mạch liên kết với nhau bằng liên kết hidro theo NTBS (NTBS: A  T,G  X )
- Tính chất: vừa đa dạng vừa đặc trưng(số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp)
- Vai trò: mang, bảo quản và truyền đạt TTDT
*Lưu ý:
- VCDT chủ yếu ở SV nhân thực gồm nhiều ADN kép thẳng
- VCDT chủ yếu ở SV nhân sơ là một ADN kép vòng
II. GEN VÀ MÃ DI TRUYỀN
1. Khái niệm gen
- Gen là một đoạn AND mang thông tin mã hóa cho một phân tử xác định (ARN hoặc Prôtêin)
2. Mã di truyền (MDT)
- MDT: là trình tự 3 Nu kế tiếp nhau quy định 1 aa. Hay MDT là mã bộ ba-bộ ba mã hóa.
- Đặc điểm của MDT
+ Tính phổ biến: Mọi sinh vật đều dung chung bộ mã di truyền.
+ Tính thái hóa: Một axit amin được mã hóa bởi hai hoặc nhiều bộ ba.
+ Tính liên tục: Mã được đọc liên tục một chiều 5’3’ trên mARN. Và không gối lên nhau
+ Tính đặc hiệu: 1 MDT chỉ mã hóa cho 1 axit amin tương ứng
Có một bộ ba khởi đầu: AUG và ba bộ ba kết thúc: UAA, UAG, UGA.
* Nhìn chung, mã di truyền là vạn năng (nhưng không tuyệt đối) vì: một số bộ ba mã hóa cho một axit
amin ở phần lớn các sinh vật, nhưng lại mã hóa cho một axit amin khác ở một số sinh vật.
Chú ý: một số ngoại lệ
Codon
Trong nhân
Ty thể động vật có vú
AGA, AGG
Arginin
Kết thúc
AUA, AUX, AUU
Izôlơxin
Mêtionin
UGA
Kết thúc
Triptôphan.
III. CƠ CHẾ TÁI BẢN ADN
A. Tái bản ở Sinh vật nhân sơ (Prokaryote)
Nguyên tắc sao chép: Bán bảo toàn, bổ sung.
1. Khởi đầu
- Tháo xoắn AND: enzym gyraza
- Phá vỡ liên kết hiđro: Ezym helicaza.
- Prôtêin SSB liên kết trên hai mạch đơn: làm cho hai mạch không kết hợp trở lại
2. Tổng hợp mạch mới (đơn vị tái bản chưa hoàn chỉnh: ARNmồi = Okazaky + 1)
a. Tổng hợp mạch liên tục
- Tổng hợp đoạn mồi ARN (primer). Dài khoảng 10 Nu do Enzym primaza xúc tác
- Đoạn mồi ARN khởi đầu cho quá trình kéo dài mạch đơn mới theo chiều 5’3’ (tương ứng với
mạch mẹ là 3’  5’)
- Các Nu tự do liên kết với mạch mẹ theo NTBS do Enzym ADN -Polymeraza III
- Hoàn thành mạch liên tục: Enzym ADN – Polymeraza I cắt bỏ đoạn mồi
b. Tổng hợp mạch gián đoạn: không liên tục, đoạn Okaz...
LTĐH- 2014 – 2015 GV: Lê Đức Triển
Trang 1 5.2014
Chương I. CƠ CH DI TRUYN
I. ADN(axit deoxyribo nuclêic):
- Nguyên tc cu to: Nguyên tắc đa phân Nguyên tc b sung
- Đơn phân: Axit Nuclêotit
- Chui polyNu: Đầu 3’OH ca Nu này ni vi Nu kia ti v trí gc
3
4
PO
(5’) = 1 liên kết P.este Chui poly chiu 5’ 3’(or ngược li)
- Cu trúc ca AND: “Gm hai mch song song, xoắn kép ngược chiu nhau theo chu k”.
- Đặc điểm cơ bản:
+ Mi vòng xon gm 10 cp Nu. Đường kính = 20A
o
.
+ Các Nu trên 2 mch liên kết vi nhau bng liên kết hidro theo NTBS (NTBS:
A T,G X
)
- Tính cht: vừa đa dạng vừa đặc trưng(s lượng, thành phn và trt t sp xếp)
- Vai trò: mang, bo qun và truyền đạt TTDT
*Lưu ý:
- VCDT ch yếu SV nhân thc gm nhiu ADN kép thng
- VCDT ch yếu SV nhân sơ là một ADN kép vòng
II. GEN VÀ MÃ DI TRUYN
1. Khái nim gen
- Gen là mt đon AND mang thông tin mã hóa cho mt phân t xác đnh (ARN hoc Prôtêin)
2. Mã di truyn (MDT)
- MDT: là trình t 3 Nu kế tiếp nhau quy định 1 aa. Hay MDT là mã b ba-b ba mã hóa.
- Đặc điểm ca MDT
+ Tính ph biến: Mi sinh vật đu dung chung b mã di truyn.
+ Tính thái hóa: Mt axit amin được mã hóa bi hai hoc nhiu b ba.
+ Tính liên tc: Mã được đọc liên tc mt chiu 5’3’ trên mARN. Và không gi lên nhau
+ Tính đc hiu: 1 MDT ch mã hóa cho 1 axit amin tương ứng
mt b ba khi đu: AUG và ba b ba kết thúc: UAA, UAG, UGA.
* Nhìn chung, mã di truyn là vạn năng (nhưng không tuyệt đối) vì: mt s b ba mã hóa cho mt axit
amin phn ln các sinh vật, nhưng lại mã hóa cho mt axit amin khác mt s sinh vt.
Chú ý: mt s ngoi l
Codon
Trong nhân
đ
ng v
t có vú
AGA, AGG
Arginin
K
ế
t thúc
AUA, AUX, AUU Izôlơxin Mêtionin
UGA
K
ế
t thúc
Triptôphan.
III. CƠ CH TÁI BN ADN
A. Tái bn Sinh vt nhân sơ (Prokaryote)
Nguyên tc sao chép: Bán bo toàn, b sung.
1. Khởi đầu
- Tháo xon AND: enzym gyraza
- Phá v liên kết hiđro: Ezym helicaza.
- Prôtêin SSB liên kết trên hai mạch đơn: làm cho hai mch không kết hp tr li
2. Tng hp mch mi (đơn vị i bản chưa hoàn chnh: ARN
mi
= Okazaky + 1)
a. Tng hp mch liên tc
- Tng hợp đon mi ARN (primer). Dài khong 10 Nu do Enzym primaza xúc tác
- Đon mi ARN khi đu cho quá trình kéo dài mch đơn mới theo chiu 5’3’ (tương ứng vi
mch m là 3’ 5’)
- Các Nu t do liên kết vi mch m theo NTBS do Enzym ADN -Polymeraza III
- Hoàn thành mch liên tc: Enzym ADN – Polymeraza I ct b đoạn mi
b. Tng hp mạch gián đon: không liên tc, đoạn Okazaky
- Trên mch m 5’ 3’, mạch con được tng hp theo hướng t 5’ 3’ dẫn đến chiu tng hp
ngược chiu tháo xon trên AND m, theo th t sau:
+ 1: Tng hợp đoạn mi ARN (primer)
Luyện thi ĐHCĐ môn Sinh 20142015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện thi ĐHCĐ môn Sinh 20142015 - Người đăng: Li Li
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Luyện thi ĐHCĐ môn Sinh 20142015 9 10 858