Ktl-icon-tai-lieu

luyện từ và câu

Được đăng lên bởi Nguyễn Lan
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1926 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyên đề:

DẠY HỌC
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở TIỂU HỌC
I.TỔNG QUAN VỀ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
LUYỆN TỪ VÀ CÂU (LT&C) Ở TIỂU HỌC:
1/Nội dung dạy học từ vựng và ngữ pháp trong chương trình tiểu học:
a-Nội dung dạy học từ vựng:
Nội dung dạy học từ vựng trước hết là vốn từ mà HS cần lĩnh hội nhằm
đáp ứng mục tiêu phát triển kĩ năng ngôn ngữ và giáo dục nhân cách. Chương
trình và SGK Tiếng Việt ở tiểu học xác định phạm vi vốn từ này theo từng cấp
học. Việc cung cấp và mở rộng vốn từ cho HS được tổ chức theo từng chủ
điểm. Hệ thống chủ điểm giúp quá trình phát triển vốn từ của HS dễ dàng gắn
liền với ngữ cảnh và có tính hệ thống: Từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến
trừu tượng. Bên cạnh vốn từ, kĩ năng tìm hiểu nghĩa từ và sử dụng phù hợp với
mục đích và hoàn cảnh giao tiếp cũng là một nội dung dạy học quan trọng của
phần dạy học từ vựng.
b-Nội dung dạy học ngữ pháp:
Nội dung dạy học ngữ pháp là kiến thức về câu và từ vựng Tiếng Việt mà
HS cần học. Các mảng kiến thức ngữ pháp chính trong chương trình ngữ pháp
bậc tiểu học hiện nay là:
*Ngữ pháp:
- Câu: trong câu hội thoại và câu liền mạch.
- Câu: các dạng câu theo mục đích nói: câu kể, câu cảm, câu khiến, câu
hỏi.
- Câu: câu đơn , câu ghép.
- Hai thành phận chính của câu.
- Bộ phận phụ của câu: trạng ngữ.
- Từ loại: Danh từ , động từ, tính từ, đại từ.
- Dấu câu.
*Ngữ pháp văn bản:
- Cách liên kết các câu ghép. Cách liên kết câu trong văn bản.
*Ngữ vựng:
- Sự phù hợp giữa bài nói/viết với mục đích và hoàn cảnh/hiện thực giao
tiếp.
- Cách ứng xử bằng ngôn ngữ trong giao tiếp ở nhà trường, gia đình và
nơi công cộng.
- Dùng câu hỏi theo mục đích khác.
- Giữ phép lịch sự khi hỏi, khi yêu cầu và đề nghị.
1

*Từ dựng:
- Từ trái nghĩa.
- Từ đồng nghĩa.
- Từ đồng âm.
- Từ nhiều nghĩa.
- Từ láy.
- Từ ghép.
*Tu từ:
- Nhân hóa.
- So sánh.
c- Miêu tả nội dung, chương trình LT&C từng lớp dưới dạng sơ đồ.
LT&C ở tiểu học có từ lớp 2 đến lớp 5 được cấu trúc như sau: (Học viên
tự hình thành sơ đồ theo mẫu). Mỗi nhóm theo Xã thực hiện cả 3 sơ đồ.

Lớp2:

MRVT
Theo chủ điểm

Từ chỉ sự vật
Từ chỉ
HĐ/TT

Từ loại

LT & C

Từ trái
nghĩa
Dấu câu

Từ chỉ
TC/ĐĐ

Câu

Ai là gì?

Ai làm gì?

2

Ai thế nào?

Phẩy
Chấm
Chấm hỏi
Chấm than

Lớp 3:
MRVT
Theo chủ điểm

Từ so sánh
Nhân hóa

Từ chỉ sự vật
Từ loại

Từ chỉ
HĐ/TT

LT & C

Từ chỉ
TC/ĐĐ

Câu

Ai là gì?

Chấm, phẩy
hỏi, than
hai chấm

Dấu câu

Vì sao?
như thế nào?
Ở đâu?
Để làm gì?
Khi nào?
Bằng gì?

Đặt câu

Ai làm gì?

Ai thế nào?

Lớp 4:
MRVT
Theo chủ điểm

DT

ĐT

Gạch
ngang

ngoặc kép
...
Chuyên đề:
DẠY HỌC
LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở TIỂU HỌC
I.TỔNG QUAN VỀ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
LUYỆN TỪ VÀ CÂU (LT&C) Ở TIỂU HỌC:
1/Nội dung dạy học từ vựng và ngữ pháp trong chương trình tiểu học:
a-Nội dung dạy học từ vựng:
Nội dung dạy học từ vựng trước hết vốn từ mà HS cần lĩnh hội nhằm
đáp ứng mục tiêu phát triển ng ngôn ngữ giáo dục nhân cách. Chương
trình và SGK Tiếng Việt ở tiểu học xác định phạm vi vốn từ này theo từng cấp
học. Việc cung cấp mở rộng vốn từ cho HS được tổ chức theo từng chủ
điểm. Hệ thống chủ điểm giúp q trình phát triển vốn t của HS dễ dàng gắn
liền với ngữ cảnh tính hệ thống: Từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến
trừu tượng. Bên cạnh vốn từ, năng tìm hiểu nghĩa từ sử dụng phù hợp với
mục đích hoàn cảnh giao tiếp cũng một nội dung dạy học quan trọng của
phần dạy học từ vựng.
b-Nội dung dạy học ngữ pháp:
Nội dung dạy học ngữ pháp là kiến thức về câu và từ vựng Tiếng Việt mà
HS cần học. Các mảng kiến thức ngữ pháp chính trong chương trình ngữ pháp
bậc tiểu học hiện nay là:
*Ngữ pháp:
- Câu: trong câu hội thoại và câu liền mạch.
- Câu: c dạng câu theo mục đích nói: câu kể, câu cảm, câu khiến, câu
hỏi.
- Câu: câu đơn , câu ghép.
- Hai thành phận chính của câu.
- Bộ phận phụ của câu: trạng ngữ.
- Từ loại: Danh từ , động từ, tính từ, đại từ.
- Dấu câu.
*Ngữ pháp văn bản:
- Cách liên kết các câu ghép. Cách liên kết câu trong văn bản.
*Ngữ vựng:
- Sự phù hợp giữa bài nói/viết với mục đích hoàn cảnh/hiện thực giao
tiếp.
- Cách ứng x bằng ngôn ngữ trong giao tiếp nhà trường, gia đình
nơi công cộng.
- Dùng câu hỏi theo mục đích khác.
- Giữ phép lịch sự khi hỏi, khi yêu cầu và đề nghị.
1
luyện từ và câu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luyện từ và câu - Người đăng: Nguyễn Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
luyện từ và câu 9 10 230