Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác - Lênin

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Group3 – PLT04.A4

CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM
LÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG
KHÔNG NGỪNG

Lý luận cách mạng không ngừng của chủ
nghĩa Mác - Lênin
- Cuộc cách mạng của GCCN phát triển không ngừng nhưng
phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau.

Củng cố chính quyền

Giành chính quyền

Xây dựng CNXH

- GCCN phải liên minh chặt chẽ với giai cấp nông dân, được
sự ủng hộ của nhân dân.
- GCCN phải ý thức được SMLS của mình.

Trên cơ sở vận dụng lí luận về cách mạng không ngừng, về thời
kì quá độ lên CNXH của CN Mac-Lenin và xuất phát từ đặc điểm tình
hình thực tế Việt Nam, HCM khẳng định con đường CM Việt Nam là:

Tiến hành giải phóng dân tộc
Hoàn thành CM dân tộc dân chủ
nhân dân
Tiến dần lên CNXH

I. Tiến hành giải phóng dân tộc
1.
2.
3.
4.
5.

Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi
theo con đường CMVS
Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do
đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo
Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết
của toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông
Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành
chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi
trước CMVS ở chính quốc
Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành
bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị
của quần chúng với lực lượng vũ trang trong nhân dân

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác - Lênin - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác - Lênin 9 10 560