Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết cơ bản về thuốc thử

Được đăng lên bởi chungminoz
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ thuyÕt c¬ b¶n vÒ thuèc thö
(¸p dông ®Ó ph©n biÖt vµ nhËn biÕt c¸c chÊt)
Stt
1
2

Thuèc thö
Quú tÝm

Dïng ®Ó nhËn
- Axit
- Baz¬ tan
Phenolphtalein Baz¬ tan
(kh«ng mµu)

3

Níc(H2O)

4

dung dÞch
KiÒm
dung dÞch axit
- HCl, H2SO4
- HNO3,
H2SO4 ®, n
- HCl

5

- H2SO4
6

Dung dÞch
muèi
BaCl2,
Ba(NO3)2,
Ba(CH3COO)2
AgNO3
Pb(NO3)2

HiÖn tîng
Quú tÝm ho¸ ®á
Quú tÝm ho¸ xanh
Ho¸ mµu hång

- C¸c kim lo¹i m¹nh(Na, Ca, K, Ba)
 H2 (cã khÝ kh«ng mµu, bät khÝ bay lªn).Riªng Ca cßn t¹o
- C¸coxit cña kim lo¹i m¹nh(Na2O, CaO, dd ®ôc Ca(OH)2
K2O, BaO)
 Tan t¹o dd lµm quú tÝm ho¸ ®á. Riªng CaO cßn t¹o dd
- P2O5
®ôc Ca(OH)2
- C¸c muèi Na, K, - NO3
- Tan t¹o dd lµm ®á quú
- Tan
- Kim lo¹i Al, Zn
Tan + H2 bay lªn
- Muèi Cu
Cã kÕt tña xanh lam Cu(OH)2
- Muèi = CO3, = SO3
Tan + cã bät khÝ CO2, SO2 bay lªn
- Kim lo¹i ®øng tríc H trong d·y ho¹t ®éng
Tan + H2 bay lªn ( sñi bät khÝ)
cña KL
Tan vµ cã khÝ NO2,SO2 bay ra
- Tan hÇu hÕt KL kÓ c¶ Cu, Ag, Au( riªng Cu
cßn t¹o muèi ®ång mµu xanh)
Cl2 bay ra
- MnO2( khi ®un nãng)
AgCl kÕt tña mµu tr¾ng s÷a
AgNO3
 dd mµu xanh
CuO
- Ba, BaO, Ba(OH)2, muèi Ba
BaSO4 kÕt tña tr¾ng
Hîp chÊt cã gèc = SO4
Hîp chÊt cã gèc - Cl
Hîp chÊt cã gèc =S

BaSO4  tr¾ng
 AgCl  tr¾ng s÷a
PbS  ®en

NhËn biÕt mét sè lo¹i chÊt

STT ChÊt cÇn nhËn biÕt

Thuèc thö

HiÖn tîng

1

Na, K( kim lo¹i
kiÒm ho¸ trÞ 1)

+H2O
§èt ch¸y quan s¸t mµu
ngän löa

Ba(ho¸ trÞ 2)
Ca(ho¸ trÞ 2)

+H2O
+H2O
§èt ch¸y quan s¸t mµu
ngän löa

 tan + dd trong cã khÝ H2 bay lªn
 mµu vµng(Na)
 mµu tÝm (K)
 tan + dd trong cã khÝ H2 bay lªn
tan +dd ®ôc + H2
 mµu lôc (Ba)
mµu ®á(Ca)

Al, Zn
Ph©n biÖt Al vµ Zn

 tan vµ cã khÝ H2
Al kh«ng ph¶n øng cßn Zn cã ph¶n øng vµ cã khÝ bay lªn

C¸c kim lo¹i tõ Mg
Pb
Kim lo¹i Cu

+ dd NaOH
+HNO3 ®Æc nguéi
+ ddHCl
+ HNO3 ®Æc
+ AgNO3

2

S ( mµu vµng)
P( mµu ®á)
C (mµu ®en)

®èt ch¸y
®èt ch¸y
®èt ch¸y

3

Na2O, BaO, K2O
CaO

+H2O
+H2O
Na2CO3
+H2O
+ dd HCl ( H2SO4 loaõng)

 dd trong suèt lµm quú tÝm ho¸ xanh
 tan + dd ®ôc
KÕt tña CaCO3
 dd lµm quú tÝm ho¸ ®á
 dd mµu xanh

+ AgNO3
+dd BaCl2,
Ba(NO3)2,Ba(OH)2
+ dd HCl, H2SO4, HNO3
+ dd HCl, H2SO4, HNO3
+ AgNO3

AgCl tr¾ng s÷a
BaSO4  tr¾ng
 SO2 mïi h¾c
 CO2 lµm ®ôc dd Ca(OH)2
 Ag3PO4 vµng

P2O5
CuO
4

C¸c dung dÞch muèi
a) NhËn gèc axit
- Cl
= SO4
= SO3
= CO3
 PO4
b) Kim lo¹i trong
muèi
Kim lo¹i kiÒm

®èt ch¸y vµ quan s¸t
mµu ngän löa

Mg(II)
Fe(II)
Fe(III)
Al(III)
Cu(II)
Ca(II)
Pb(II)
Ba(II)

+ dd NaOH
+ dd NaOH
+ dd NaOH
+ dd NaOH (®Õn d)
+ dd NaOH
+ dd Na2CO3
+ H2SO4
Hîp chÊt...
LÝ thuyÕt c¬ b¶n vÒ thuèc thö
LÝ thuyÕt c¬ b¶n vÒ thuèc thö
(¸p dông ®Ó ph©n biÖt vµ nhËn biÕt c¸c chÊt)
(¸p dông ®Ó ph©n biÖt vµ nhËn biÕt c¸c chÊt)
NhËn biÕt mét sè lo¹i chÊt
NhËn biÕt mét sè lo¹i chÊt
Stt Thuèc thö Dïng ®Ó nhËn HiÖn tîng
1 Quú tÝm - Axit
- Baz¬ tan
Quú tÝm ho¸ ®á
Quú tÝm ho¸ xanh
2 Phenolphtalein
(kh«ng mµu)
Baz¬ tan Ho¸ mµu hång
3 Níc(H
2
O) - C¸c kim lo¹i m¹nh(Na, Ca, K, Ba)
- C¸coxit cña kim lo¹i m¹nh(Na
2
O, CaO,
K
2
O, BaO)
- P
2
O
5
- C¸c muèi Na, K, - NO
3
H
2
(cã khÝ kh«ng mµu, bät khÝ bay lªn).Riªng Ca cßn t¹o
dd ®ôc Ca(OH)
2
Tan t¹o dd lµm quú tÝm ho¸ ®á. Riªng CaO cßn t¹o dd
®ôc Ca(OH)
2
- Tan t¹o dd lµm ®á quú
- Tan
4 dung dÞch
KiÒm
- Kim lo¹i Al, Zn
- Muèi Cu
Tan + H
2
bay lªn
Cã kÕt tña xanh lam Cu(OH)
2
5 dung dÞch axit
- HCl, H
2
SO
4
- HNO
3
,
H
2
SO
4
®, n
- HCl
- H
2
SO
4
- Muèi = CO
3
, = SO
3
- Kim lo¹i ®øng tríc H trong d·y ho¹t ®éng
cña KL
- Tan hÇu hÕt KL kÓ c¶ Cu, Ag, Au( riªng Cu
cßn t¹o muèi ®ång mµu xanh)
- MnO
2
( khi ®un nãng)
AgNO
3
CuO
- Ba, BaO, Ba(OH)
2
, muèi Ba
Tan + cã bät khÝ CO
2
, SO
2
bay lªn
Tan + H
2
bay lªn ( sñi bät khÝ)
Tan vµ cã khÝ NO
2
,SO
2
bay ra
Cl
2
bay ra
AgCl kÕt tña mµu tr¾ng s÷a
dd mµu xanh
BaSO
4
kÕt tña tr¾ng
6 Dung dÞch
muèi
BaCl
2
,
Ba(NO
3
)
2
,
Ba(CH
3
COO)
2
AgNO
3
Pb(NO
3
)
2
Hîp chÊt cã gèc = SO
4
Hîp chÊt cã gèc - Cl
Hîp chÊt cã gèc =S
BaSO
4
tr¾ng
AgCl tr¾ng s÷a
PbS ®en
Lý thuyết cơ bản về thuốc thử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết cơ bản về thuốc thử - Người đăng: chungminoz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Lý thuyết cơ bản về thuốc thử 9 10 212