Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 4

Được đăng lên bởi Huynh Bao
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 4 : QUAN HỆ GIỮA ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG
Trong hai chương trên ta đã nghiên cứu hai mặt riêng biệt của môi
trường liên tục đó là mặt tĩnh học (trường ứng suất) và mặt hình học (trường
biến dạng), giữa hai mặt này có quan hệ với nhau. Sự phân bố ứng suất và
biến dạng của môi trường phụ thuộc vào quan hệ đó. Xét quan hệ giữa ứng
suất và biến dạng tức là xét về mặt vật lý của môi trường. Sự khác nhau về
mặt vật lý đã dẫn đến những nội dung khác nhau trong lý thuyết cơ học vật
rắn biến dạng như lý thuyết đàn hồi tuyến tính, lý thuyết đàn hồi phi tuyến
và lý thuyết đàn hồi dẻo.
Trong lý thuyết đàn hồi nói chung ứng suất là hàm của biến dạng :
x = f1(x, y, z, xy, yz, zx);
y = f2(x, y,...
);
z = f3(x, y,...
);
Txy= f4(x, y,...
);
(4.1)
Tyz= f5(x, y,...
);
Tzx= f6(x, y,...
);
Trong môn học này ta giả thiết vật liệu làm việc đàn hồi tuyến tính
tức quan hệ ứng suất và biến dạng là các quan hệ tuyến tính. Do đó (4.1) viết
thành :
x = a11x + a12y + a13z + a14xy + a15yz + a16zx;
y = a21x + a22y + a23z + a24xy + a25yz + a26zx;
(4.2)
............
Tzx = a61x + a62y + a63z + a64xy + a65yz + a66zx.
Trong đó :
Các hệ số aij : Là các hằng số đàn hồi của vật liệu.
Trong (4.2) : Có tất cả là 36 hằng số đàn hồi. Ta sẽ chứng minh rằng
đối với vật liệu hoàn toàn đàn hồi và đẳng hướng chỉ có 2 hằng số độc lập
với nhau.
§4.1. CÔNG VÀ THẾ CỦA LỰC ĐÀN HỒI
Xét 1 phần tử hình hộp có các cạnh dx, dy, dz tại điểm M(x,y,z). Các
mặt của phân tử có các ứng suất như hình vẽ (H,4.1). Ứng với các ứng suất
ấy phần tử có chuyển vị đường và chuyển vị góc.
Khi phần tử bị biến dạng các nội lực sinh ra một công.

24

y
xy

xy

 xy

x 

dy

x

 xy 

P(x,y+dy,z)

x

dx

 x
dx
x

N(x+dx,y,z)
Q(x,y,z+dz)
dx

 xz
 xz  dx
x
x

Hình 4.1
z
4.1.1. Số gia của công do ứng suất pháp sinh ra:
Ứng suất pháp trên 2 mặt vuông góc trục x là : x và x +

x
.dx,
x

có độ dài tương đối x, độ dãn dài tuyệt đối : x.dx.
Sau thời gian vô cùng bé t, phân tố có độ dài tương đối thêm số gia:
x. Số gia của độ dãn dài tuyệt đối của cạnh dx : x .dx.
Số gia của công do x sinh ra :
(x.dydz)( x.dx)
Tương tự số gia của công y và z sinh ra : (y.dxdz)( y .dy) (a)
(z.dxdy)( y .dz).

4.1.2. Số gia của công do ứng suất tiếp sinh ra:
Xét thành phần Txy ở tại thời điểm t, góc trượt tỷ đối là xy. Sau thời
gian t, góc trượt đó có số gia xy.
Lực do Txy : Txy.dy.dz.
Moment do Txy tác dụng trên 2 mặt phẳng đối diện vuông góc ox :
(Txy.dydz).dx.
Số gia của c...
CHƯƠNG 4 : QUAN HỆ GIỮA ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG
Trong hai chương trên ta đã nghiên cứu hai mặt riêng biệt của môi
trường liên tục đó là mặt tĩnh học (trường ứng suất) mặt hình học (trường
biến dạng), giữa hai mặt này quan hệ với nhau. S phân bố ng suất
biến dạng của môi trường ph thuộc vào quan hệ đó. Xét quan hệ giữa ứng
suất và biến dạng tức t v mặt vật lý của môi trường. Sự khác nhau về
mặt vật đã dẫn đến những nội dung khác nhau trong lý thuyết học vật
rắn biến dạng như thuyết đàn hồi tuyến tính, thuyết đàn hồi phi tuyến
và lý thuyết đàn hồi dẻo.
Trong lý thuyết đàn hồi nói chung ứng suất là hàm của biến dạng :
x
= f
1
(
x
,
y
,
z
,
xy
,
yz
,
zx
);
y
= f
2
(
x
,
y
,... );
z
= f
3
(
x
,
y
,... );
T
xy
= f
4
(
x
,
y
,... ); (4.1)
T
yz
= f
5
(
x
,
y
,... );
T
zx
= f
6
(
x
,
y
,... );
Trong môn học này ta giả thiết vật liệu làm việc đàn hồi tuyến tính
tức quan hệ ứng suất và biến dạng là các quan hệ tuyến tính. Do đó (4.1) viết
thành :
x
= a
11
x
+ a
12
y
+ a
13
z
+ a
14
xy
+ a
15
yz
+ a
16
zx
;
y
= a
21
x
+ a
22
y
+ a
23
z
+ a
24
xy
+ a
25
yz
+ a
26
zx
; (4.2)
............
T
zx
= a
61
x
+ a
62
y
+ a
63
z
+ a
64
xy
+ a
65
yz
+ a
66
zx
.
Trong đó :
Các hệ số a
ij
: Là các hằng số đàn hồi của vật liệu.
Trong (4.2) : tất cả 36 hằng số đàn hồi. Ta s chứng minh rằng
đối với vật liệu hoàn toàn đàn hồi và đẳng hướng chỉ có 2 hằng số độc lập
với nhau.
§4.1. CÔNG VÀ THẾ CỦA LỰC ĐÀN HỒI
Xét 1 phần t hình hộp c cạnh dx, dy, dz tại điểm M(x,y,z). Các
mặt của phân tử các ứng suất như hình vẽ (H,4.1). Ứng với các ứng suất
ấy phần tử có chuyển vị đường và chuyển vị góc.
Khi phần tử bị biến dạng các nội lực sinh ra một công.
24
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 4 - Người đăng: Huynh Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 4 9 10 36