Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 5

Được đăng lên bởi Huynh Bao
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 5 : PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN GIẢI BÀI TOÁN
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI TUYẾN TÍNH
§5.1. CÁC PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢNCÁC CÁCH GIẢI BÀI TOÁN ĐÀN HỒI TUYẾN TÍNH
5.1.1. Các phương trình cơ bản :
Trong ba chương trên ta đã lần lượt xác định ba mặt tĩnh học, hình học
và vật lý của môi trường đàn hồi tuyến tính và đưa ra 15 hàm ẩn gồm :
- Sáu thành phần ứng suất : x, y, z, Txy, Tyz, Tzx.
- Ba thành phần chuyển vị : u, v, w.
- Sáu thành phần biến dạng : x, y, z, xy, yz, zx.
Để xác định mười lăm hàm ẩn này ta có các phương trình sau :
1. Về mặt tĩnh học :
a. Hệ phương trình cân bằng Navier-Cauchy:

 x Tyx Tzx
 2u
 x  y  z  fx 0 (  t 2 ) ;

 Txy y Tzy
2v
    fy 0 (  2 ) ;
t
 x y z
 Txz Tyz z
2w
    fz 0 (  2 ) .
t
 x y z

Hệ (2.1)

(1)

b. Các phương trình điều kiện biên theo ứng suất: Hệ (2.3)
2. Về mặt hình học :
a. Hệ phương trình biến dạng Cauchy-Navier : Hệ (3.1)
v u
 u


;


 ;
x
xy
 x
x y

w v
 v
yz   ;
( 2)
b. Các
 y  ;

y

y

z

 w
u w
zx   .
 z  ;
z x
 z
trình liên tục của biến dạng : Hệ (3.12) và (3.13).

phương

32

3.Về mặt vật lý :
a. Biểu thức biến dạng biểu diễn qua ứng suất :
1

E
1

x   (y z ) ;

x 

y =
(3a)
z=

E
1

E

y 

z 

 (x z) ;

 (x y) ;

xy =
yz
zx =

2(1   )
1
Txy 
Txy ;
G
E
2(1   )
1
Tyz ;
= Tyz 
G
E
2(1   )
1
Tzx 
Tzx .
G
E

b. Biểu thức ứng suất biểu diễn qua biến dạng :
x =  + 2Gx ;
Txy = Gxy ;
y =  + 2Gy ;
Tyz = Gyz ;
z =  + 2Gz ;
Tzx = Gzx.
5.1.2. Các cách giải bài toán đàn hồi tuyến tính :
* Về nguyên tắc 15 phương trình (1); (2) và (3a) hoặc (3b) hoàn toàn
cho phép xác định được 15 hàm ẩn. Để giải 15 phương trình đó ta cần thu
gọn chúng về một số phương trình tương ứng với một số hàm ẩn chính.
Những phương trình thu gọn này là những phương trình để giải của bài toán.
Những ẩn số còn lại sẽ tìm được sau khi biết các ẩn số chính.
1. Cách giải bài toán theo chuyển vị: Nếu lấy chuyển vị làm các hàm
ẩn chính, cần thu gọn hệ phương trình trên về ba phương trình đối với ba
hàm chuyển vị u, v, w.
2. Cách giải bài toán theo ứng suất: Nếu lấy ứng suất làm các hàm ẩn
chính, cần thu gọn hệ trên thành sáu phương trình đối với sáu ẩn ứng suất.
3. Cách giải hỗn hợp: Ngoài hai cách giải trên, trong một số bài toán,
ta sử dụng cách giải hỗn hợp, dùng một phần các hàm ẩn chính là chuyển vị
và một phần các hàm ẩn chính là ứng suất.
§5.2. CÁCH GIẢI BÀI TOÁN LÝ THUYẾT ĐH THEO CHUYỂN VỊ
Chọn u, v, w là hàm ẩn...
CHƯƠNG 5 : PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN GIẢI BÀI TOÁN
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI TUYẾN TÍNH
§5.1. CÁC PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN-
CÁC CÁCH GIẢI BÀI TOÁN ĐÀN HỒI TUYẾN TÍNH
5.1.1. Các phương trình cơ bản :
Trong ba chương trên ta đã lần lượt xác định ba mặt tĩnh học, hình học
vật của môi tờng đàn hồi tuyến tính đưa ra 15 hàm ẩn gồm :
- Sáu thành phần ứng suất :
x
,
y
,
z
, T
xy
, T
yz
, T
zx
.
- Ba thành phần chuyển vị : u, v, w.
- Sáu thành phần biến dạng :
x,
y
,
z
,
xy
,
yz
,
zx
.
Để xác định mười lăm hàm ẩn này ta có các phương trình sau :
1. Về mặt tĩnh học :
a. Hệ phương trình cân bằng Navier-Cauchy: Hệ (2.1)
)1(
.)(0
;)(0
;)(0
2
2
2
2
2
2
t
w
fz
z
z
y
Tyz
x
Txz
t
v
fy
z
Tzy
y
y
x
Txy
t
u
fx
z
Tzx
y
Tyx
x
x
b. Các phương trình điều kiện biên theo ứng suất: Hệ (2.3)
2. Về mặt hình học :
a. Hệ phương trình biến dạng Cauchy-Navier : Hệ (3.1)
.
x
w
z
u
;
z
w
)2(;
z
v
y
w
;
y
v
;
y
u
x
v
;
x
u
zxz
yzy
xyx
b. Các phương
trình liên tục của biến dạng : Hệ (3.12) và (3.13).
32
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 5 - Người đăng: Huynh Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI CHƯƠNG 5 9 10 440