Ktl-icon-tai-lieu

MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ CHO TẠP CHÍ VÀ SÁCH

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT VÀI THÔNG TIN
VỀ MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ CHO TẠP CHÍ VÀ SÁCH, VỀ SỰ PHÂN
LOẠI TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÁCH TRÌNH BÀY MỘT BÀI BÁO TRONG
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Trần Văn Nhung
Để có thêm thông tin cho các ứng viên chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư
(PGS) và Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp (HĐCDGS các cấp), chúng tôi đã tham
khảo một số tài liệu trong nước và quốc tế về sự phân loại tạp chí khoa học và hệ
thống hóa lại trong bài viết này. HĐCDGS các cấp đã nhận được nhiều tạp chí khoa
học của Việt Nam và thế giới, nhưng vẫn còn không ít tạp chí trong nước cần phải
góp ý thêm về cách trình bày một bài báo khoa học ở trong đó.
1. Mã số ISSN cho tạp chí và mã số ISBN cho sách
ISSN (International Standard Serial Number) là mã số chuẩn quốc tế cho xuất
bản phẩm nhiều kỳ (XBPNK), một mã được công nhận trên phạm vi toàn thế giới
nhằm xác định nhan đề của các XBPNK. Khi đã có chỉ số ISSN, thì tạp chí sẽ được
quốc tế thừa nhận chính thức và giới thiệu trên quy mô toàn cầu, hay nói nôm na là đã
có "thẻ căn cước" để đi lại trong "làng" thông tin toàn cầu. Nhưng ISSN không liên
quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu, bản quyền hoặc bảo vệ nhan đề của XBPNK với
các nhà xuất bản khác. Khác với sự xét chọn và phân loại theo chất lượng tạp chí khoa
học của Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information, ISI, Hoa Kỳ)
hoặc Scopus của Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan), chỉ số ISSN của một tạp chí không
liên quan đến chất lượng khoa học của các bài báo được đăng ở trong đó.
Danh sách ISSN này bao hàm và rộng hơn rất nhiều so với danh sách ISI và
Scopus. Hiện nay, danh sách ISI bao gồm khoảng 10.000 tạp chí. Cho đến tháng 5
năm 2012, Scopus bao gồm 18.500 tạp chí về khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật,
y dược và khoa học xã hội của hơn 5.000 nhà xuất bản (15% của Elsevier và 85% của
các nhà xuất bản quốc tế khác). Danh sách ISSN bao gồm khoảng 1,3 triệu tên
XBPNK (xem mô tả ở hình dưới). Thế nhưng ở Việt Nam vẫn còn một số tạp chí
chưa đăng ký để có chỉ số ISSN. Từ năm 2012, chỉ những bài báo khoa học được đăng
ở các tạp chí có chỉ số ISSN mới được Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp xem xét,
tính điểm.
Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) xin kiến
nghị các ban biên tập tạp chí khoa học trong cả nước, sau khi tạp chí đã được Cục
Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông, cấp Giấy phép xuất bản (xem như là "giấy
khai sinh"), cần phải làm tiếp thủ tục đăng ký (miễn phí) mã số chuẩn quốc tế ISSN
(để làm "thẻ căn cước") tại: Trung tâm ISSN Việt Nam, Cục Thông tin K...
MỘT VÀI THÔNG TIN
VỀ MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ CHO TẠP CHÍ VÀ SÁCH, VỀ SỰ PHÂN
LOẠI TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÁCH TRÌNH BÀY MỘT BÀI BÁO TRONG
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Trần Văn Nhung
Để thêm thông tin cho các ng viên chức danh giáo (GS), phó giáo
(PGS) và Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp (HĐCDGS các cấp), chúng tôi đã tham
khảo một số tài liệu trong nước quốc tế về sự phân loại tạp chí khoa học hệ
thống hóa lại trong bài viết này. HĐCDGS các cấp đã nhận được nhiều tạp chí khoa
học của Việt Nam thế giới, nhưng vẫn còn không ít tạp chí trong nước cần phải
góp ý thêm về cách trình bày một bài báo khoa học ở trong đó.
1. Mã số ISSN cho tạp chí và mã số ISBN cho sách
ISSN (International Standard Serial Number) số chuẩn quốc tế cho xuất
bản phẩm nhiều kỳ (XBPNK), một được công nhận trên phạm vi toàn thế giới
nhằm xác định nhan đề của các XBPNK. Khi đã có chỉ số ISSN, thì tạp c sẽ được
quốc tế thừa nhận chính thức và giới thiệu trên quy mô toàn cầu, hay nói nôm na là đã
"thẻ căn cước" để đi lại trong "làng" thông tin toàn cầu. Nhưng ISSN không liên
quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu, bản quyền hoặc bảo vnhan đề của XBPNK với
các nhà xuất bản khác. Khác với sự xét chọn và phân loại theo chất lượng tạp chí khoa
học của Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information, ISI, Hoa Kỳ)
hoặc Scopus của Nhà xuất bản Elsevier (Lan), chỉ số ISSN của một tạp chí không
liên quan đến chất lượng khoa học của các bài báo được đăng ở trong đó.
Danh sách ISSN y bao hàm rộng hơn rất nhiều so với danh sách ISI
Scopus. Hiện nay, danh sách ISI bao gồm khoảng 10.000 tạp chí. Cho đến tháng 5
năm 2012, Scopus bao gồm 18.500 tạp chí về khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật,
y dược và khoa học xã hội của hơn 5.000 nhà xuất bản (15% của Elsevier và 85% của
các nhà xuất bản quốc tế khác). Danh sách ISSN bao gồm khoảng 1,3 triệu tên
XBPNK (xem tả hình dưới). Thế nhưng Việt Nam vẫn còn một số tạp chí
chưa đăng ký để có chỉ số ISSN. Từ năm 2012, chỉ những bài báo khoa học được đăng
các tạp chí có chỉ số ISSN mới được Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp xem xét,
nh điểm.
Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo nhà nước (HĐCDGSNN) xin kiến
nghị c ban biên tập tạp chí khoa học trong cả nước, sau khi tạp chí đã được Cục
Xuất bản, Bộ Thông tin Truyền thông, cấp Giấy phép xuất bản (xem n"giấy
khai sinh"), cần phải làm tiếp thủ tục đăng (miễn phí) số chuẩn quốc tế ISSN
(để làm "thẻ căn cước") tại: Trung tâm ISSN Việt Nam, Cục Thông tin Khoa học
Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Số 24, Thường Kiệt, Q. Hoàn
1
MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ CHO TẠP CHÍ VÀ SÁCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ CHO TẠP CHÍ VÀ SÁCH - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ CHO TẠP CHÍ VÀ SÁCH 9 10 814