Ktl-icon-tai-lieu

Ma trận đề kiểm tra

Được đăng lên bởi anhtai0404
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Mức độ
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Tổng
Cấp thấp Cấp cao
Nội dung
Trưng Vương và C.1. Hai Bà Trưng đã làm
cuộc kháng chiến
gì sau khi giành lại độc
lập ?
Số câu
1
1
Số điểm
2,5
2,5
Tỷ lệ (%)
25%
25%
Khởi nghĩa Lí Bí
C.2. Em hãy phân tích
nguyên nhân thắng lợi
của Triệu Quang Phục
Số câu
1
1
Số điểm
2,0
2,0
Tỷ lệ (%)
20%
20%
Những cuộc khởi C.3. Dưới ách đo hộ nhà
nghĩa lớn trong các Đường nước ta có gì thay
TK VII – IX
đổi ?
Số câu
1
1
Số điểm
2,5
2,5
Tỷ lệ (%)
25%
25%
Thời kỳ Bắc thuộc
C.4. Ghi nội dung sự
và đấu tranh giành
kiện lịch sử cho phù
độc lập
hợp. Đầu thế kỷ III,
179TCN, Đầu thế kỷ
VII, năm 603, năm 618,
thế kỷ VII - IX
Số câu
1
1
Số điểm
3,0
3,0
Tỷ lệ (%)
30%
30%
Tổng số câu
2
1
1
4
Số điểm
5,0
3,0
2,0
10,0
Tỷ lệ (%)
50%
30%
20%
100%
B. MÔ TẢ MA TRẬN VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
Về việc đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá ở THCS theo định hướng phát
triển năng lực học sinh.
1. Về nhận biết : (Tổng số điểm 50%). Mô tả cần đạt :
- Nêu công lao đóng góp của Hai Bà Trưng sau khi giành lại độc lập.
- Trình bày chính sách đô hộ nhà Đường làm cho nước ta có những thay đổi gì ?
2. Về thông hiểu : (Tổng số điểm là 30%). Cần đạt được :
- Quá trình học, học sinh tư duy sắp xếp thời gian có hệ thống qua các triều đại
đô hộ trên đất nước ta một cách khoa học và phù hợp nội dung sự kiện lịch sử.
- Hình thành được kỹ năng tổng hợp quá trình học tập của học sinh qua các dấu
mốc lịch sử của dân tộc.
3. Về vận dụng (Tổng số điểm là 20% kể cả vận dụng thấp và vận dụng cao).

- Đối với học sinh khối 6 vận dụng thấp là phù hợp.
- Là vận dụng trong thực tiễn đã học từ đầu năm đến nay như nguyên nhân, diễn
biến, kết quả và ý nghĩa.
- Về phân tích nguyên nhân thắng lợi của Triệu Quang Phục chông quân lương,
học sinh chỉ cần phân tích rõ thêm nguyên nhân thắng lợi. Ví dụ : Người chỉ huy tài
giỏi là Triệu Quang Phục tài giỏi ở chỗ nào, đó là : Chọn vùng Dạ Trạch để đánh
lâu dài, nữa đêm địch ngủ ta ra đánh để cướp vũ khí, lương thực, tiêu hao lực lượng
địch, gây địch hoang mang ý chí chiến đấu, …. Lần lượt phân tích các nguyên nhân
thắng lợi khác, học sinh có thể vận dụng được.
C. ĐÁP ÁN
Câu 1(2,5 đ) : Mỗi ý linh hoạt …………………………………………….0,4 điểm.
- Trưng Trắc lên ngôi gọi là Trưng Vương đóng đô ở Mê Linh.
- Phong chức người có công.
- Tổ chức lại chính quyền.
- Các lạc tướng vẫn giữ nguyên ở các Huyện.
- Xóa thuế 2 năm liền cho nhân dân.
- Luật pháp hà khắc thời Hán được bãi bỏ.
Câu 2 (2,0 đ)
- Người chỉ huy tài giỏi : Chọn vị trí để kháng chiến, đánh lú...
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Mức độ
Nội dung
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Cấp thấp Cấp cao
Trưng Vương
cuộc kháng chiến
C.1. Hai Trưng đã làm
sau khi giành lại độc
lập ?
Số câu 1 1
Số điểm 2,5 2,5
Tỷ lệ (%) 25% 25%
Khởi nghĩa Lí Bí C.2. Em y phân tích
nguyên nhân thắng li
của Triệu Quang Phục
Số câu 1 1
Số điểm 2,0 2,0
Tỷ lệ (%) 20% 20%
Những cuộc khởi
nghĩa lớn trong các
TK VII – IX
C.3. Dưới ách đo hộ nhà
Đường nước ta có thay
đổi ?
Số câu 1 1
Số điểm 2,5 2,5
Tỷ lệ (%) 25% 25%
Thời kỳ Bắc thuộc
đấu tranh giành
độc lập
C.4. Ghi nội dung sự
kiện lịch sử cho phù
hợp. Đầu thế kỷ III,
179TCN, Đầu thế kỷ
VII, năm 603, m 618,
thế kỷ VII - IX
Số câu 1 1
Số điểm 3,0 3,0
Tỷ lệ (%) 30% 30%
Tổng số câu 2 1 1 4
Số điểm 5,0 3,0 2,0 10,0
Tỷ lệ (%) 50% 30% 20% 100%
B. MÔ TẢ MA TRẬN VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
Về việc đổi mới dạy học kiểm tra đánh giá THCS theo định hướng phát
triển năng lực học sinh.
1. Về nhận biết : (Tổng số điểm 50%). Mô tả cần đạt :
- Nêu công lao đóng góp của Hai Bà Trưng sau khi giành lại độc lập.
- Trình bày chính sách đô hộ nhà Đường làm cho nước ta có những thay đổi gì ?
2. Về thông hiểu : (Tổng số điểm là 30%). Cần đạt được :
- Quá trình học, học sinh duy sắp xếp thời gian hệ thống qua các triều đại
đô hộ trên đất nước ta một cách khoa học và phù hợp nội dung sự kiện lịch sử.
- Hình thành đưc kỹ năng tổng hợp quá trình học tập của học sinh qua các dấu
mốc lịch sử của dân tộc.
3. Về vận dụng (Tổng số điểm là 20% kể cả vận dụng thấp và vận dụng cao).
Ma trận đề kiểm tra - Trang 2
Ma trận đề kiểm tra - Người đăng: anhtai0404
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ma trận đề kiểm tra 9 10 144