Ktl-icon-tai-lieu

mác lê nin

Được đăng lên bởi nhatduong-hauik7-gmail-com
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ Đề môn nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin năm học
2013-2014
Câu 1: Chủ nghĩa mác-lenin là một học thuyết cách mạng và khoa
học .đúng hay sai?tại sao?
Trả lời: đúng
Tại vì:
Chủ nghĩa mác- lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của
C.Mác và Ph,ăngghen và sự phát triển của V.I.lênin đươc hình thành và phát
triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tu tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn
thời đại là thế giới quan phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học
và thực tiễn cách mạng, là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản,
giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức bóc lột tiến tới giải phóng
con người .
-

Nội dung chủ nghĩa Mác-lênin bao quát các lĩnh vực tri thức hết sức rộng
lớn mang nhiều giá trị khoa học và thực tiễn. Chủ nghĩa mác lênin là học
thuyết khoa học nhất chắc chắn nhất chân thật nhất để thực hiện ly
tưởng ấy.

PHẦN1
Chương 1 :chủ nghĩa duy vật biện chứng
Câu 2+3: vật chất theo quan niêm của triết học giống với vật chất
cụ thể (VD: nước là vât Ià vật chất ) đúng hay sai? Tại sao?
Trả lời :sai
Tại vì : quan niêm đồng nhât vật chất với vật thể của chủ nghĩa duy vật
thời cổ đại
Quan niệm của triết học mác lenin về Vật chất :
Vật chất là một phạm trù triết học chỉ thực tại khách quan được đem lại cho
con người trong cảm giác và được cảm giác của chúng ta chụp lại chép lại
phản ánh và không phụ thuộc vào cảm giác.
Theo định nghĩa của V.I lenin về vật chất em hiểu
-thứ nhất cần phân biệt vật chất với tư cách là một pham trù triết học với khái
niệm vật chất được sử dụng trong các khoa học chuyên ngành.

1

-thứ hai: thuộc tính cơ bản nhất phổ biến nhất của mọi tồn tại vật chất được
khái quát trong phạm trù vật chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng là thuộc
tính tồn tồn tại khách quan .
Thứ ba: vật chất là cái có thể gây cảm giác cho con người ,y thức con người là
sự phản ánh đối với vật chất.
Câu 4: ở động vật cũng có ý thức con người nhận định đó đúng hay sai
?tại sao?
Trả lời: sai.
Tại vì: ở động vật bậc cao não khá phát triển VD: vượn, chó, khỉ…….nhưng chỉ
dừng lại ở dạng bản năng.
-

Bộ não người có cấu trúc phức tạp y thức là thuộc tính của một dạng vật
chất có tổ chức cao là bộ...


!"#$%%&%'($)*
+,-./%'.*/
0123"
0'(4"

 !"#$%&'()*+,-'
((,%./0(1+.234&5
637'+,''8'498:
&53";%&'<'=>'?%<"
<'=2@2ABA'9:9=A7<'=
+6
- CA@ 9&(:%:(A
7;(1&5
>DD>28>&E
+.>
5678
9:";(<%=>?
!@"(<%A%%#*B%1&%C(D(<%A%
E%FGHI"9D$(!%J$(<%A%K,-./0'.*/
0123F%
G3-FH28>78@8
643
I($;)8>F
)8>A'3(J(K&3+L$3
+6(<+L<M'3N'3
'<?'MA<
G$1)*$;8>$
:>O'298>7+A'(J(7
8>+L%P@M(
Q
mác lê nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mác lê nin - Người đăng: nhatduong-hauik7-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
mác lê nin 9 10 531