Ktl-icon-tai-lieu

Mạch gỗ, tế bào mô mềm

Được đăng lên bởi haxuanthofuv-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu tham khảo

3/19/2013

ĐẶC TRƯNG CẤU TẠO THÔ ĐẠI CHỦ YẾU

1

MẠCH GỖ

2

TẾ BÀO MÔ MỀM

3

TIA GỖ

4

ỐNG DẪN NHỰA

Created by Tuong V. M.

MẠCH GỖ
• Khái niệm: Là tổ chức của nhiều tế bào dạng ống nối tiếp
nhau sắp xếp theo chiều dọc thân cây, chiếm khoảng 2030% thể tích cây. Mạch gỗ chỉ có ở cây lá rộng.
• Tên gọi:
•
+ Trên mặt cắt ngang: Mạch gỗ quan sát trên mặt cắt
ngang, thường được gọi là lỗ mạch.
•
+ Trên mặt cắt dọc: Mạch gỗ có dạng hình ống máng,
thường được gọi là ống mạch
• Chức năng: Khi cây còn sống, mạch gỗ có vai trò dẫn
truyền nhựa nguyên từ rễ lên lá; sau khi chặt hạ, có vai trò
dẫn truyền nước trong quá trình phơi sấy, dẫn truyền hóa
chất bảo quản trong quá trình xử lý; Mạch gỗ là một trong
những đặc điểm quan trọng trong quá trình nhận mặt gỗ.
• Đường kính: Là kích thước đo được theo phương tiếp
tuyến trên mặt cắt ngang của mạch gỗ.
• Độ dài: là kích thước đo được theo chiều song song với trục
dọc thân cây.
• Mật độ: số lỗ mạch/mm2
Created by Tuong V. M.

Mạch gỗ-TBMM-Tia gỗ

1

Tài liệu tham khảo

3/19/2013

MẠCH GỖ
Sự phân bố của lỗ mạch
Xếp phân tán

Xếp vòng

Xếp trung gian

Trong vòng năm, lỗ
mạch có kích thước
tương đương nhau,
xếp phân tán, rải rác

Kích thước lỗ mạch khác nhau rõ rệt
ở hai phần gỗ sớm và gỗ muộn. Phần
gỗ sớm lỗ mạch xếp thành vòng,
phần gỗ muộn lỗ mạch xếp phân tán.

Kích thước lỗ mạch giảm dần
từ phần gỗ sớm đến gỗ muộn.
Phần gỗ sớm lỗ mạch có xu
hướng xếp vòng, phần gỗ muộn
lỗ mạch xếp phân tán.

Created by Tuong V. M.

MẠCH GỖ

Created by Tuong V. M.

Mạch gỗ-TBMM-Tia gỗ

2

Tài liệu tham khảo

3/19/2013

MẠCH GỖ
Sự tụ hợp của lỗ mạch
Tụ hợp
đơn

Tụ hợp
kép

Tụ hợp
dây

Tụ hợp
nhóm

Dây XT

Dây TT

Created by Tuong V. M.

MẠCH GỖ

Created by Tuong V. M.

Mạch gỗ-TBMM-Tia gỗ

3

Tài liệu tham khảo

3/19/2013

MẠCH GỖ
Thể bít:
+ Xuất hiện trong quá trình gỗ giác chuyển thành gỗ lõi
+ Tồn tại dưới dạng bọt trong mạch gỗ
+ Do tế bào mô mềm phình ra đẩy màng lỗ thông ngang vào ruột tế
bào mạch gỗ bịt kín mạch gỗ.

Created by Tuong V. M.

MẠCH GỖ
Chất tích tụ, nhựa cây:

Created by Tuong V. M.

Mạch gỗ-TBMM-Tia gỗ

4

Tài liệu tham khảo

3/19/2013

TẾ BÀO MÔ MỀM XẾP DỌC THÂN CÂY
Cách sắp xếp trên
mặt cắt ngang

Khái niệm,
chức năng

Khái niệm——là các tế bào
vách mỏng, hình trụ, ngắn, làm
thành dây xếp theo chiều dọc
thân cây.
Chức năng——dự trữ chất dinh
dưỡng
Số lượng——chiếm 2-5% thể
tích gỗ
Cách nhận biết——màu sáng
hơn so với các tế bào xung
quanh trên mặt cắt ngang

-Phân tán
-Vây quanh mạch
+ Không k...
Tài liu tham kho 3/19/2013
Mch g-TBMM-Tia g 1
1
2
3
4
ĐẶC TRƯNG CU TO THÔ ĐẠI CH YU
MCH G
T BÀO MÔ MM
TIA G
NG DN NHA
Created by Tuong V. M.
Created by Tuong V. M.
MCH G
Khái nim: t chccanhiutế bào dng ng nitiếp
nhau spxếptheochiudcthâncây,chiếmkhong 20-
30% th ch cây. Mch g ch cây lá rng.
Tên gi:
+Trênmtctngang:Mch g quan sát trên mtct
ngang, thường đượcgilàl mch.
+Trênmtctdc:Mch g dng hình ng máng,
thường đượcgilàng mch
Chcnăng: Khi cây còn sng, mch g vai trò dn
truynnhanguyênt r lênlá;saukhichth,cóvaitrò
dntruynnước trong quá trình phơisy, dntruynhóa
chtboqun trong quá trình x lý; Mch g mttrong
nhng đặc đimquantrng trong quá trình nhnmtg.
Đường kính: kích thước đo đưctheophương tiếp
tuyếntrênmtctngangcamch g.
Độ dài: là kích thước đo đượctheochiu song song vitrc
dcthâncây.
Mt độ: s l mch/mm
2
Mạch gỗ, tế bào mô mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mạch gỗ, tế bào mô mềm - Người đăng: haxuanthofuv-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Mạch gỗ, tế bào mô mềm 9 10 849