Ktl-icon-tai-lieu

mất mát ứng suất trong BTCT UST

Được đăng lên bởi nguyendung88
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2244 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 2: CÁC LO I T N TH T

NG SU T

CHƯƠNG

CÁC LO I T N TH T

2

NG SU T

N I DUNG CHƯƠNG

II.1
TR S
NG SU T TRONG C T THÉP và BÊ TÔNG (TCXDVN
356:2005) ........................................................................................................................ 2
II.1.1 Tr s ng su t trư c gi i h n σsp ................................................................. 2
II.1.2 Tr s ng su t kh ng ch σcon ...................................................................... 2
II.1.3 Tr s
II.2

ng su t trong bê tông ( σbp ) .............................................................. 3

S T N HAO NG SU T TRONG C T THÉP ƯLT ................................ 4
II.2.1 Do bi n d ng (t bi n) nhanh ban ñ u c a bê tông ...................................... 4
II.2.2 Do ma sát c a c t thép v i thành ng ( σ4 ) .................................................. 6
II.2.3 Bi n d ng c a neo và s ép sát c a t m ñ m ( σ3 ) ....................................... 7
II.2.4 Do t bi n c a bê tông ( σ9 ) ......................................................................... 8
II.2.5 Do chùng ng su t trong c t thép ( σ1 ) ......................................................... 8
II.2.6 Do co ngót c a bê tông ( σ8 ) ........................................................................ 8

•

Các giai ño n làm vi c c a c u ki n ƯST

(1) Giai ño n ban ñ u, bao g m quá trình căng c t thép và truy n ng su t t
thép ƯLT sang bê tông;
(2) giai ño n v n chuy n; và
(3) giai ño n s d ng, bao g m v n hành và
•

tr ng thái gi i h n.

L c gây ƯST

L c gây ƯST thay ñ i theo th i gian, ñư c chia làm 3 giai ño n:
(1) Pj –l c căng

kích (jacking force);

(2) Pi –l c ƯST ban ñ u (Initial prestress force), l c căng
kích;

th i ñi m buông

(3) Pe –l c căng tính toán (effective forced), l c ƯST sau khi tr ñi các t n hao
ng su t.
•

Các lo i t n th t ng su t

T n th t ng su t trong c u ki n bê tông ƯST ñư c chia làm hai lo i: t n th t ñàn h i
t c th i (bao g m các t n th t x y ra trong quá trình ch t o) và t n th t ng su t theo
th i gian , x y ra trong quá trình s d ng.

Giaûng vieân: ThS. Leâ Ñöùc Hieån

Trang 1/14

Chương 2: CÁC LO I T N TH T

NG SU T

II.1 TR S
NG SU T TRONG C T THÉP và BÊ TÔNG (TCXDVN
356:2005)
II.1.1

Tr s

ng su t trư c gi i h n σsp

ng su t cơ b n nh t c a c t thép ng l c trư c là tr s gi i h n ( σsp ) trong c t

Tr s

thép căng trư c. Tr s này ñư c l y theo qui ñ nh c a tiêu chu n thi t k , v i ñ sai
l ch p:
σsp + p ≤ R s,ser




σsp − p ≥ 0,3R s,ser ...
Chương 2: CÁC LOI TN THT NG SUT
Giaûng vieân: ThS. Leâ Ñöùc Hieån Trang 1/14
CHƯƠNG
2
CÁC LOI TN THT NG SUT
NI DUNG CHƯƠNG
II.1 TR S NG SUT TRONG CT THÉP và BÊ TÔNG (TCXDVN
356:2005) ........................................................................................................................ 2
II.1.1 Tr s ng sut trước gii hn
sp
σ
................................................................. 2
II.1.2 Tr s ng sut khng chế
con
σ
...................................................................... 2
II.1.3 Tr s ng sut trong bê tông
(
)
bp
σ
.............................................................. 3
II.2 S TN HAO NG SUT TRONG CT THÉP ƯLT ................................ 4
II.2.1 Do biến dng (t biến) nhanh ban ñầu ca bê tông...................................... 4
II.2.2 Do ma sát ca ct thép vi thành ng
(
)
4
σ
.................................................. 6
II.2.3 Biến dng ca neo và s ép sát ca tm ñệm
(
)
σ
....................................... 7
II.2.4 Do t biến ca bê tông
(
)
σ
......................................................................... 8
II.2.5 Do chùng ng sut trong ct thép
(
)
1
σ
......................................................... 8
II.2.6 Do co ngót ca bê tông
(
)
8
σ
........................................................................ 8
Các giai ñon làm vic ca cu kin ƯST
(1) Giai
ñon ban ñầu, bao gm qtrình căng ct thép truyn ng sut t
thép
ƯLT sang bê tông;
(2) giai ñon vn chuyn; và
(3) giai
ñon s dng, bao gm vn hành và trng thái gii hn.
L
c gây ƯST
L
c gây ƯST thay ñổi theo thi gian, ñược chia làm 3 giai ñon:
(1) P
j
–lc căng kích (jacking force);
(2) P
i
–lc ƯST ban ñầu (Initial prestress force), lc căng thi ñim buông
kích;
(3) P
e
lc căng tính toán (effective forced), lc ƯST sau khi tr ñi các tn hao
ng sut.
Các lo
i tn tht ng sut
T
n tht ng sut trong cu kin tông ƯST ñược chia làm hai loi: tn tht ñàn hi
tc thi (bao gm các tn tht xy ra trong quá trình chế to) tn tht ng sut theo
th
i gian , xy ra trong quá trình s dng.
mất mát ứng suất trong BTCT UST - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mất mát ứng suất trong BTCT UST - Người đăng: nguyendung88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
mất mát ứng suất trong BTCT UST 9 10 648