Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu báo cáo TT GVCNG

Được đăng lên bởi Huy Điệp
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD VÀ ĐT THUẬN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS CHIỀNG LY

Chiềng Ly, ngày … tháng …. năm 2014
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Công tác chủ nhiệm lớp năm học 2013 - 2014
1.Họ và tên:
2.Năm sinh:
3.Quê quán:
4.Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
5.Chức vụ, đơn vị công tác:
6. Nhiệm vụ được phân công:
I./ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH:
- Tổng số HS: ... em (trong đó có ... em HS nữ)
- Học sinh khuyết tật trí tuệ: ... em .
- Học sinh hộ nghèo ...em,
- Học sinh cận nghèo ... em.
1/ Thuận lợi:
2/ Khó khăn:
II./ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1, Nề nếp của lớp
2, Nâng cao chất lượng học sinh đại trà:
3, Công tác mũi nhọn:
4, Hoạt động ngoài giờ lên lớp:
5, Công tác trang trí lớp học, cảnh quan môi trường:
6, Bề nổi
7, Duy trì sĩ số
8, Trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1

1, Học lực, hạnh kiểm
Kì I
Tổng

HẠNH KIỂM

HỌC LỰC

số HS

DT

Nữ

Nữ DT

TỐT

KHÁ

TB

YẾU

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

số HS

DT

Nữ

Nữ DT

TỐT

KHÁ

TB

YẾU

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cả năm
Tổng

HẠNH KIỂM

HỌC LỰC

2, Nề nếp của lớp
3, Công tác trang trí lớp học, cảnh quan môi trường:
4, Bề nổi(kết quả các hội thi trong năm học)
5, Duy trì sĩ số
6, Kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia
giáo dục học sinh
IV/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM :
* Quá trình quản lí học sinh tôi rút ra bài học kinh nghiệm như sau:...
Trên đây là thành tích mà trong công tác chủ nhiệm lớp tôi đã đạt được, mong sự
đóng góp của các đồng nghiệp giúp đỡ tôi làm công tác chủ nhiệm tốt hơn
Xin chân thành cảm ơn !
Chiềng Ly, ngày ... tháng .... năm 2014
Người viết
1. GVCN Tải về mẫu báo cáo trên trang web nhà trường
2. Gửi báo cáo về hộp thư điện tử: diemthcschiengly@gmail.com
3. Thời gian nộp báo cáo là 1 ngày sau khi hạnh kiểm học sinh được xét duyệt.

2

...
PHÒNG GD VÀ ĐT THUẬN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS CHIỀNG LY
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chiềng Ly, ngày … tháng …. năm 2014
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Công tác chủ nhiệm lớp năm học 2013 - 2014
1.Họ và tên:
2.Năm sinh:
3.Quê quán:
4.Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
5.Chức vụ, đơn vị công tác:
6. Nhiệm vụ được phân công:
I./ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH:
- Tổng số HS: ... em (trong đó có ... em HS nữ)
- Học sinh khuyết tật trí tuệ: ... em .
- Học sinh hộ nghèo ...em,
- Học sinh cận nghèo ... em.
1/ Thuận lợi:
2/ Khó khăn:
II./ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1, Nề nếp của lớp
2, Nâng cao chất lượng học sinh đại trà:
3, Công tác mũi nhọn:
4, Hoạt động ngoài giờ lên lớp:
5, Công tác trang trí lớp học, cảnh quan môi trường:
6, Bề nổi
7, Duy trì sĩ số
8, Trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1
Mẫu báo cáo TT GVCNG - Trang 2
Mẫu báo cáo TT GVCNG - Người đăng: Huy Điệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu báo cáo TT GVCNG 9 10 701