Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu lời nói đầu trong báo cáo

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong ph¸t triÓn cña thuËt ®iÖn tö ngµy nay, kü thuËt sè ®ang dÇn
chiÕm u thÕ vÒ sè lîng c¸c øng dông cña nã tn nhiÒu thiÕt bÞ ®iÖn tö tõ d©n dông
cho ®Õn chuyªn dông, trong nhiÒu lÜnh vùc nh ®o ng, ®iÒu khiÓn, v.v nhê vµo
nhiÒu u ®iÓm cña nã. Cã thÓ nãi, nÒn tng cña kü thuËt sè lµ c¸c m¹ch logic sè dùa
trªn sù kÕt hîp cña c¸c cæng logic c¬ bn mµ ngµy nay ®· ®îc tÝch hîp trong c¸c IC
sè. C¸c m¹ch logic sè sö dông ma trËn LED ®Ó hiÓn thÞ th«ng tin nh»m môc ®Ých
th«ng b¸o, qung c¸o, t¹i c¸c n¬i c«ng céng ®· ® îc sö dông rÊt réng r·i.
Trªn c¬ nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc trong m«n häc: Kü tht vµ
trong khu«n khæ cña mét ®å ¸n m«n häc: ThiÕt kÕ m¹ch logic sè, chóng t«i ®· tht
kÕ mét m¹ch logic sè víi tªn ®Ò tµi ®Çy ®ñ lµ: Mµn h×nh qung c¸o ë chÕ ®é v¨n
bn sö dông ma trËn LED 5x7 cã ®iÒu khn b»ng m¸y tÝnh. Víi môc ®Ých lµ
t×m hiÓu thªm vÒ nh vùc kü thuËt sè, n©ng cao kiÕn thøc cña m×nh.
Do kiÕn thøc cßn h¹n hÑp vµ thêi gian thùc hiÖn kh«ng ®îc nhiÒu nªn ®Ò tµi
cña chóng t«i cßn rÊt nhu sai sãt, h¹n chÕ. MÆc dï ®· cè g¾ng phÇn nµo thiÕt kÕ
vµ tÝnh tn mét c¸c chi tiÕt c¸c m¹ch, c¸c th«ng sè nhng ®«i khi cßn mang tÝnh lý
thuyÕt, cha thùc tÕ. Chóng t«i mong cã sù gãp ý vµ söa ch÷a ®Ó ®Ò tµi nµy cã tÝnh
kh thi h¬n vÒ c ph¬ng diÖn kinh tÕ còng nh kü thuËt.
Chóng em xin ch©n thµnh m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn Nam Qu©n ®· híng
dÉn vµ gióp ®ì chóng em thiÕt kÕ vµ hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
Hµ Néi 12/2001
Nhãm sinh vn thùc hn: NguyÔn §øc Linh
Lª Minh Hng
Líp §T6- K43 - §H BKHN
Mẫu lời nói đầu trong báo cáo - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu lời nói đầu trong báo cáo 9 10 354