Ktl-icon-tai-lieu

mÔN BÓNG RỖ

Được đăng lên bởi Trần Hoan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi III:
C¸c nguyªn t¾c vÒ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc thÓ chÊt

Nh÷ng nguyªn lý chung nhÊt x¸c ®Þnh toµn bé ph¬ng híng vµ tæ chøc ho¹t
®éng GDTC lµ ph¸t triÓn c©n ®èi toµn diÖn con ngêi. Gi¸o dôc ph¶i liªn hÖ víi thùc
tiÔn lao ®éng, quèc phßng vµ n©ng cao søc khoÎ. Ngoµi ra cßn cã c¸c nguyªn t¾c vÒ
ph¬ng ph¸p GDTC. §ã lµ nh÷ng nguyªn lý, c¬ së khoa häc thùc tiÔn, dïng ®Ó x¸c
®Þnh nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ cÊu t¹o, néi dung, ph¬ng ph¸p vµ tæ chøc qu¸ tr×nh
d¹y häc vµ GDTC nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶ mong muèn. §ã lµ c¸c nguyªn t¾c: Tù
gi¸c tÝch cùc, trùc quan, thÝch hîp vµ c¸ biÖt ho¸, hÖ thèng vµ t¨ng dÇn yªu cÇu.
Trong qu¸ tr×nh gdtc còng nh trong c¸c ho¹t ®éng tdtt, ngêi tËp muèn n©ng cao ®îc
søc khoÎ, ph¸t triÓn c¬ thÓ mét c¸ch toµn diÖn, an toµn trong tËp luyÖn. Th× qu¸
tr×nh tËp luyÖn, ngêi d¹y vµ ngêi tËp ph¶i tu©n thñ mét c¸ch ®ång bé vµ triÖt ®Ó c¸c
nguyªn t¾c trªn.
1. Nguyªn t¾c tù gi¸c vµ tÝch cùc :
TÝnh tÝch cùc cña ngêi tËp TDTT thêng thÓ hiÖn qua ho¹t ®éng tù gi¸c, g¾ng søc
nh»m hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô häc tËp - rÌn luyÖn. Nã b¾t nguån tõ mét th¸i ®é
häc tËp tèt, sù cè g¾ng n¾m ®îc nh÷ng kü n¨ng, kü s¶o vËn ®éng cïng hiÓu biÕt cã
liªn quan.
TÝnh tù lËp lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc cao nhÊt cña tÝnh tÝch cùc, biÓu hiÖn
qua ho¹t ®éng h¨ng h¸i ®Ó tù gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô do kÝch thÝch néi t©m cña
tõng ngêi t¹o nªn.
Râ rµng, hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s ph¹m phÇn lín phô thuéc vµo b¶n th©n ngêi ®îc gi¸o dôc cã th¸i ®é tÝch cùc tù gi¸c nh thÕ nµo ®èi víi c«ng viÖc cña m×nh.ViÖc
hiÓu ®îc b¶n chÊt c¸c nhiÖm vô còng nh c¸ch thùc hiÖn víi sù quan t©m, tÝch cùc sÏ
gióp häc nhanh h¬n, tèt h¬n, n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c ®éng t¸c cÇn lµm, t¹o ®iÒu kiÖn
sö dông s¸ng t¹o c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng vµ kü x¶o vµo cuéc sèng.
Thùc tÕ ®· chøng minh, trong cïng mét khèi lîng c«ng viÖc nh nhau, víi ®iÒu
kiÖn lao ®éng nh nhau. Ngêi cã tinh thÇn tù gi¸c tÝch cùc sÏ hoµn thµnh c«ng viÖc
víi thêi gian ng¾n h¬n, tiªu tèn n¨ng lîng Ýt h¬n, hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao h¬n.
+ Nguyªn t¾c tù gi¸c tÝch cùc thÓ hiÖn qua c¸c yªu cÇu sau ®©y:
- Gi¸o dôc th¸i ®é tù gi¸c vµ høng thó v÷ng ch¾c ®èi víi môc ®Ých tËp luyÖn
chung còng nh ®èi víi c¸c nhiÖm vô cô thÓ cña tõng buæi tËp.
TiÒn ®Ò cÇn thiÕt cña th¸i ®é nµy lµ ®éng c¬ tham gia ho¹t ®éng ®ã. CÇn lµm cho
ngêi tËp nhËn thøc ®îc ý nghÜa cô thÓ cña c¸c nhiÖm vô cÇn ®îc thùc hiÖn. Ngêi
gi¸o viªn cÇn ph¶i lµm cho ngêi tËp kh«ng nh÷ng hiÓu cÇn tËp g× vµ tËp nh thÕ nµo,
mµ cßn hiÓu t¹i sao l¹i tËp chÝnh bµi tËp nµy mµ kh«ng ph¶i lµ bµi tËp kh¸c, v× sao
cÇn ph¶...
Bµi III:
C¸c nguyªn t¾c vÒ ph¬ng ph¸p gi¸o dôc thÓ chÊt
Nh÷ng nguyªn chung nhÊt x¸c ®Þnh toµn ph¬ng híng chøc ho¹t
®éng GDTC lµ ph¸t triÓn c©n ®èi toµn diÖn con ngêi. Gi¸o dôc ph¶i liªn hÖ víi thùc
tiÔn lao ®éng, quèc phßng vµ n©ng cao søc khoÎ. Ngoµi ra cßn cã c¸c nguyªn t¾c vÒ
ph¬ng ph¸p GDTC. §ã nh÷ng nguyªn lý, khoa häc thùc tiÔn, dïng ®Ó x¸c
®Þnh nh÷ng yªu cÇu b¶n cÊu t¹o, néi dung, ph¬ng ph¸p vµ tæ chøc qu¸ tr×nh
d¹y häc vµ GDTC nh»m ®¹t ®îc hiÖu q mong muèn. §ã c¸c nguyªn c:
gi¸c tÝch cùc, trùc quan, thÝch hîp vµ biÖt ho¸, thèng t¨ng dÇn yªu cÇu.
Trong qu¸ tr×nh gdtc còng nh trong c¸c ho¹t ®éng tdtt, ngêi tËp muèn n©ng cao ®îc
søc khoÎ, ph¸t triÓn thÓ mét c¸ch toµn diÖn, an toµn trong tËp luyÖn. Th× qu¸
tr×nh tËp luyÖn, ngêi d¹y ngêi tËp ph¶i tu©n thñ mét c¸ch ®ång bé vµ triÖt ®Ó c¸c
nguyªn t¾c trªn.
1. Nguyªn t¾c tù gi¸c vµ tÝch cùc :
TÝnh tÝch cùc cña ngêi tËp TDTT thêng thÓ hiÖn qua ho¹t ®éng tù gi¸c, g¾ng søc
nh»m hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm häc tËp - rÌn luyÖn. b¾t nguån mét th¸i ®é
häc tËp tèt, g¾ng n¾m ®îc nh÷ng n¨ng, s¶o vËn ®éng cïng hiÓu biÕt
liªn quan.
TÝnh tù lËp lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc cao nhÊt cña tÝnh tÝch cùc, biÓu hiÖn
qua ho¹t ®éng h¨ng h¸i ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm do ch thÝch néi t©m cña
tõng ngêi t¹o nªn.
rµng, hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s ph¹m phÇn lín phô thuéc vµo b¶n th©n ngêi ®-
îc gi¸o dôc th¸i ®é tÝch cùc gi¸c nh thÕ nµo ®èi víi c«ng viÖc cña m×nh.ViÖc
hiÓu ®îc b¶n chÊt c¸c nhiÖm vô còng nh c¸ch thùc hiÖn víi sù quan t©m, tÝch cùc sÏ
gióp häc nhanh h¬n, tèt h¬n, n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c ®éng t¸c cÇn lµm, t¹o ®iÒu kiÖn
sö dông s¸ng t¹o c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng vµ kü x¶o vµo cuéc sèng.
Thùc ®· chøng minh, trong cïng mét khèi lîng c«ng viÖc nh nhau, víi ®iÒu
kiÖn lao ®éng nh nhau. Ngêi cã tinh thÇn gi¸c ch cùc hoµn thµnh c«ng viÖc
víi thêi gian ng¾n h¬n, tiªu tèn n¨ng lîng Ýt h¬n, hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao h¬n.
+ Nguyªn t¾c tù gi¸c tÝch cùc thÓ hiÖn qua c¸c yªu cÇu sau ®©y:
- Gi¸o dôc th¸i ®é gi¸c høng thó v÷ng ch¾c ®èi víi môc ®Ých tËp luyÖn
chung còng nh ®èi víi c¸c nhiÖm vô cô thÓ cña tõng buæi tËp.
TiÒn ®Ò cÇn thiÕt cña th¸i ®é nµy®éng c¬ tham gia ho¹t ®éng ®ã. CÇn lµm cho
ngêi tËp nhËn thøc ®îc ý nghÜa thÓ cña c¸c nhiÖm cÇn ®îc thùc hiÖn. Ngêi
gi¸o viªn cÇn ph¶i lµm cho ngêi tËp kh«ng nh÷ng hiÓu cÇn tËp tËp nh thÕ nµo,
cßn hiÓu t¹i sao l¹i tËp chÝnh bµi tËp nµy mµ kh«ng ph¶i bµi tËp kh¸c, sao
cÇn ph¶i tu©n theo c¸c qui t¾c thùc hiÖn ®éng t¸c nh thÕ nµy mµ khéng nh thÕ kh¸c.
KÝch thÝch viÖc ph©n tÝch ý thøc, viÖc kiÓm tra dông p søc lùc
khi tËp luyÖn bµi tËp thÓ lùc.
h×nh thµnh c¸c x¶o vËn ®éng lu«n g¾n víi ®éng ho¸ ®éng t¸c.
nguyªn t¾c, ®éng ho¸ kh«ng lµm gi¶m vai trß cña ý thøc. Ngîc l¹i, ®ã 1
trong nh÷ng Đ/k ®Ó n©ng cao chÊt lîng ®iÒu khiÓn ý thøc ®èi víi ho¹t ®éngn
®éng. Nhng ®iÒu nµy chØ ®óng khi ®éng ho¸ ®îc t¹o ra kh«ng ph¶i b»ng sù lÆp
l¹i m¸y mãc, mµ lµ do tËp luyÖn cã tæ chøc hîp lý.
mÔN BÓNG RỖ - Trang 2
mÔN BÓNG RỖ - Người đăng: Trần Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
mÔN BÓNG RỖ 9 10 619