Ktl-icon-tai-lieu

Môn học dân chủ

Được đăng lên bởi Phương Phạm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới đất nước
QĐND - Thứ bảy, 10/04/2010 | 20:11 GMT+7

Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta; vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước, thể hiện mối
quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quan điểm đó là sự kế thừa, bổ sung, phát triển sáng tạo quan điểm
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ XHCN và là kết quả phù hợp với lôgíc phát triển tư duy
lý luận của Đảng ta về dân chủ trong quá trình đổi mới đất nước.

Nghiên cứu vấn đề dân chủ đặt ra trong điều kiện phải đấu tranh trực tiếp với những quan điểm tư sản về
dân chủ và sự tuyệt đối hóa những giá trị dân chủ đạt được trong chủ nghĩa tư bản đương thời, cũng như nhu cầu
thực tiễn phải vượt qua dân chủ tư sản, C.Mác và Ph.Ăng-ghen trước hết vạch trần bản chất giả dối của dân chủ tư
sản. Ph.Ăng-ghen viết: "Tự do chính trị là tự do giả, là chế độ nô lệ tồi nhất; nó chỉ là cái vẻ bề ngoài của tự do, và
vì thế, trên thực tế, nó là chế độ nô lệ. Bình đẳng chính trị cũng như vậy, vì thế chế độ dân chủ, giống như bất kỳ
mọi hình thức quản lý nào khác, cuối cùng phải tan rã; sự giả dối không thể tồn tại lâu dài, mâu thuẫn che đậy ở
trong đó tất yếu sẽ bộc lộ ra; hoặc là chế độ nô lệ thực sự, tức là chế độ chuyên chế không che đậy, hoặc là tự do
thực sự và bình đẳng thực sự, tức là chủ nghĩa cộng sản”1.
Khi nghiên cứu tư tưởng trên đây của Ph.Ăng-ghen, cần lưu ý rằng: tự do chính trị và chế độ dân chủ mà
ông viết ở đây là của chế độ tư sản. Ở đó, dân chủ tư sản chỉ là sự giả dối, là bức màn che bản chất nô lệ trong chủ
nghĩa tư bản. Do vậy, nền dân chủ đó chứa đầy mâu thuẫn mà sự vận động nội tại của những mâu thuẫn ấy nhất
định sẽ dẫn chế độ dân chủ tư sản đến chỗ tiêu vong; tự do, bình đẳng thực sự chỉ đạt được trong chủ nghĩa cộng
sản. Từ việc phân tích tính tạm thời, nhất định sẽ bị vượt qua của dân chủ tư sản, Ph.Ăng-ghen đã vạch rõ: cách
mạng XHCN là bước đi tất yếu để tiến tới một xã hội dân chủ chân chính. Nhấn mạnh tính chất của quá trình cách
mạng XHCN và mục tiêu mà nó phải đạt tới, C.Mác, Ph.Ăng-ghen cho rằng, xã hội XHCN - cộng sản chủ nghĩa là
xã hội tạo ra những điều kiện cần thiết để thực hiện trong thực tế nguyên tắc: “Sự phát triển tự do của mỗi người là
điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”2.
Kế thừa và phát triển những tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăng-ghen về dân chủ, V.I.Lê-nin đã làm sáng
tỏ con đường biện chứng của quá trình phát triển dân chủ: “Từ chuyên chế đến...
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới đất nước
QĐND - Thứ bảy, 10/04/2010 | 20:11 GMT+7
Dân chủ XHCN bản chất của chế độ ta; vừa mục tiêu, vừa động lực của sự phát triển đất nước, thể hiện mối
quan hệ gắngiữa Đảng, Nhà nước nhân dân. Quan điểm đó sự kế thừa, bổ sung, phát triển sáng tạo quan điểm
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ XHCN kết quả phù hợp với lôgíc phát triển tư duy
lý luận của Đảng ta về dân chủ trong quá trình đổi mới đất nước.
Nghiên cứu vấn đề dân chủ đặt ra trong điều kiện phải đấu tranh trực tiếp với những quan điểm sản về
dân chủ sự tuyệt đối hóa những giá trị dân chủ đạt được trong chủ nghĩa bản đương thời, cũng như nhu cầu
thực tiễn phải vượt qua dân chủ tư sản, C.Mác Ph.Ăng-ghen trước hết vạch trần bản chất giả dối của dân chủ
sản. Ph.Ăng-ghen viết: "Tự do chính trị là tự do giả, là chế độ nô lệ tồi nhất; nó chỉ là cái vẻ bề ngoài của tự do, và
thế, trên thực tế, nó chế độ lệ. Bình đẳng chính trị cũng như vậy, thế chế độ dân chủ, giống như bất kỳ
mọi hình thức quản lý nào khác, cuối cùng phải tan rã; sự giả dối không thể tồn tại lâu dài, mâu thuẫn che đậy
trong đó tất yếu sbộc lộ ra; hoặc chế độ lệ thực sự, tức chế độ chuyên chế không che đậy, hoặc tự do
thực sự và bình đẳng thực sự, tức là chủ nghĩa cộng sản”
1
.
Khi nghiên cứu tưởng trên đây của Ph.Ăng-ghen, cần lưu ý rằng: tự do chính trị chế độ n chủ
ông viết ở đây của chế độsản. Ở đó, dân chủ tư sản chỉsự giả dối, là bức màn che bản chất nô lệ trong chủ
nghĩa bản. Do vậy, nền dân chủ đó chứa đầy mâu thuẫn s vận động nội tại của những mâu thuẫn y nhất
định sẽ dẫn chế độ dân chủ sản đến chỗ tiêu vong; tự do, bình đẳng thực schỉ đạt được trong chủ nghĩa cộng
sản. Từ việc phân tích tính tạm thời, nhất định sẽ bị vượt qua của dân ch sản, Ph.Ăng-ghen đã vạch rõ: cách
mạng XHCN bước đi tất yếu để tiến tới một hội dân chủ chân chính. Nhấn mạnh tính chất của quá trình cách
mạng XHCN và mục tiêu mà nó phải đạt tới, C.Mác, Ph.Ăng-ghen cho rằng, xã hội XHCN - cộng sản chủ nghĩa là
xã hội tạo ra những điều kiện cần thiết để thực hiện trong thực tế nguyên tắc: “Sự phát triển tự do của mỗi người
điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”
2
.
Kế thừa phát triển những tưởng của C.Mác Ph.Ăng-ghen về dân chủ, V.I.Lê-nin đã làm sáng
tỏ con đường biện chứng của quá trình phát triển dân chủ: “Từ chuyên chế đến dân chủ sản; từ dân chủ sản
đến dân chủ sản; từ dân chủ sản đến không còn dân chủ nữa”
3
. tưởng của V.I.Lê-nin về sự tiêu vong của
nền dân chủ xuất hiện khi tiếp cận với dân chủ từ phương diện một hình thức nhà nước. Bởi vậy, tất nhiên dân
chủ ra đời tồn tại cùng với sự ra đời tồn tại của nhà nước, tiêu vong cùng với stiêu vong của nhà nước.
Điều đó chúng ta thấy trong luận điểm sau đây của ông: “Đương nhiên, chế đ dân chủ cũng là một nh thức
nhà nước và sẽ phải mất đi khi nhà nước tiêu vong, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi CNXH thắng lợi hoàn toàn
được củng cố, quá độ lên chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn”
4
. Cũng như Ph.Ăng-ghen, tiếp cận với dân chủ từ góc
độ một hình thức nnước, V.I.Lê-nin đặc biệt nhấn mạnh tính giai cấp của dân chủ. Việc nhấn mạnh phương
diện y của dân chủ đã đưa V.I.Lê-nin tới quan niệm về sự cần thiết phải kết hợp giữa cuộc đấu tranh cho dân
chủ với thắng lợi của CNXH. Người xem, chỉ thông qua cuộc đấu tranh đó mới thúc đẩy sự chín muồi của những
tiền đề khách quan chủ quan cho thắng lợi của cách mạng sản. Đấu tranh cho dân chủ, theo ông, không th
dừng lại dân ch sản. Sau khi thiết lập chính quyền, việc phát triển triệt để nền dân chủ XHCN tiền đề để
thực hiện thắng lợi hoàn toàn và triệt để mục tiêu của CNXH. Bởi vậy, khi làmnội dung quan điểm về sự thống
nhất hữu giữa dân chủ CNXH, V.I.Lê-nin chỉ ra rằng, mối quan hệ đó phải được hiểu trên hai phương
diện: một là, giai cấp vô sản không thể hoàn thành cuộc cách mạng XHCN, nếu họ không được chuẩn bị để tiến tới
cuộc cách mạng đó thông qua cuộc đấu tranh cho chế độ dân chủ; hai là, CNXH sẽ không duy trì được thắng lợi,
nếu không thực hiện đầy đủ chế độ n chủ. Qua đó cho chúng ta thấy, cũng như C.Mác, Ph.Ăng-ghen, đối với
V.I.Lê-nin, dân chủ XHCN vừa mục tiêu, vừa động lực của cách mạng XHCN. Với cách đỉnh cao trong
toàn bộ lịch sử tiến hoá của dân chủ, dân chủ XHCN kết tinh trong bản thân mình toàn bộ những giá trị dân chủ đạt
được trong lịch sử nảy sinh những giá trị dân chủ mới vchất. đây, dân chủ trở thành giá trị phổ biến của
hội, thâm nhập vào mọi quan hệ chính trị - hội, mọi lĩnh vực của đời sống hội, bao quát mọi góc độ trong sự
tồn tại của con người, tạo ra ngày càng đầy đủ những điều kiện cho sự giải phóng mọi ng lực sáng tạo của con
người.
Môn học dân chủ - Trang 2
Môn học dân chủ - Người đăng: Phương Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Môn học dân chủ 9 10 518