Ktl-icon-tai-lieu

Môn triết học chủ nghĩa duy vật biện chứng

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 26700 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Vấn đề 1 : Đồng chí hãy sử dụng lý luận Triết học duy vật biện chứng về mối quan hệ biện
chứng giữa vật chất và ý thức cùng với thực tiễn cách mạng Việt Nam để phân tích, phê phán
bệnh chủ quan duy ý chí, bệnh bảo thủ trì trệ, từ đó chỉ ra phương hướng khắc phục các bệnh
đó theo tinh thần đổi mới của Đảng ta
Bài làm: Bệnh chủ quan duy ý chí và bệnh bảo thủ trì trệ là những sai lầm khá phổ biến ở
nước ta trong thời kỳ trước đổi mới và nhiều nước XHCN trước đây, nó gây tác hại nghiêm
trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc tìm hiểu nguyên nhân, những biểu
hiện của 2 căn bệnh này trên cơ sở lý luận triết học về mối quan hệ vật chất và ý thức để tìm ra
những giải pháp khắc phục và tránh những sai lầm của nó trong thực tiễn là vấn đề hết sức cần
thiết đối với Đảng viên, nhất là trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn mà đất nước đang đứng
trước những thử thách lớn lao của thời đại, hoàn cảnh lịch sử đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải
không ngừng đổi mới và không cho phép mắc phải những sai lầm như đã có trước đây .
Bệnh chủ quan duy ý chí và bệnh bảo thủ trì trệ xuất phát từ khuynh hướng sai lầm, cực đoan
trong việc nhận thức mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
Vật chất theo quan điểm triết học Mác Lênin “là một phạm trù triết học đúng để chỉ thực tại
khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại,
chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. Thực tại khách quan (tồn tại khách
quan) là sự tồn tại có thật, không phải do ý muốn của thần linh, thượng đế hoặc do ý thức chức
quan của con người sản sinh ra, mà đó là sự tồn tại, vận động, chuyển hóa và phát triển theo
những quy luật vốn có của bản thân các sự vật, hiện tượng, dù con người có muốn, có biết hay
chưa biết về sự tồn tại đó thì chúng vẫn tồn tại.
Ý thức của con người theo triết học duy vật biện chứng không phải là một hiện tượng thần
bí, tách rời khỏi vật chất mà là đặc tính của một dạng vật chất có tổ chức đặc biệt là bộ óc của
con người, là sự phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới bên ngoài vào bộ óc của con người
trên nền tảng của hoạt động lao động sáng tạo và được hiện thực hóa bằng ngôn ngữ. Ý thức là
hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
Giữa vật chất và ý thức có mối quan hệ biện chứng, thể hiện qua vai trò quyết định của
vật chất đối với ý thức và tính độc lập tương đối, sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất.
Theo quan điểm của triết học duy vật biện chứng, vật chất là cơ sở, cội nguồn sản sinh ra ý
thức. Vật ch...
Vấn đề 1 : Đồng chí hãy sử dụng luận Triết học duy vật biện chứng về mối quan hệ biện
chứng giữa vật chất ý thức cùng với thực tiễn cách mạng Việt Nam để phân tích, phê phán
bệnh chủ quan duy ý chí, bệnh bảo thủ trì trệ, từ đó chỉ ra phương ớng khắc phục các bệnh
đó theo tinh thần đổi mới của Đảng ta
Bài làm: Bệnh chủ quan duy ý chí bệnh bảo thủ trì trệ những sai lầm khá phổ biến
nước ta trong thời kỳ trước đổi mới và nhiều nước XHCN trước đây, gây tác hại nghiêm
trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội. Việc m hiểu nguyên nhân, những biểu
hiện của 2 căn bệnh này trên sở luận triết học về mối quan hệ vật chấtý thức để tìm ra
những giải pháp khắc phục tránh những sai lầm của trong thực tiễn vấn đề hết sức cần
thiết đối với Đảng viên, nhất là trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn đất nước đang đứng
trước những thử thách lớn lao của thời đại, hoàn cảnh lịch sử đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải
không ngừng đổi mới và không cho phép mắc phải những sai lầm như đã có trước đây .
Bệnh chủ quan duy ý chí và bệnh bảo thủ trì trệ xuất phát từ khuynh hướng sai lầm, cực đoan
trong việc nhận thức mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
Vật chất theo quan điểm triết học Mác Lênin “là một phạm trù triết học đúng để chỉ thực tại
khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại,
chụp lại, phản ánh tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. Thực tại khách quan (tồn tại khách
quan) sự tồn tại thật, không phải do ý muốn của thần linh, thượng đế hoặc do ý thức chức
quan của con người sản sinh ra, đó sự tồn tại, vận động, chuyển hóa phát triển theo
những quy luật vốn của bản thânc sự vật, hiện tượng, con người muốn, biết hay
chưa biết về sự tồn tại đó thì chúng vẫn tồn tại.
Ý thức của con người theo triết học duy vật biện chứng không phải một hiện tượng thần
bí, tách rời khỏi vật chất đặc tính của một dạng vật chất tổ chức đặc biệt bộ óc của
con người, sự phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới bên ngoài vào bộ óc của con người
trên nền tảng của hoạt động lao động sáng tạo được hiện thực hóa bằng ngôn ngữ. Ý thức
hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
Giữa vật chất ý thức mối quan hệ biện chứng, thể hiện qua vai trò quyết định của
vật chất đối với ý thức và tính độc lập tương đối, sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất.
Theo quan điểm của triết học duy vật biện chứng, vật chất sở, cội nguồn sản sinh ra ý
thức. Vật chất là cái có trước, nó sinh ra ý thức, quyết định nội dung và xu hướng phát triển của
ý thức. Không vật chất thì không thể có ý thức bởi nguồn gốc của ý thức chínhvật chất
trong đó bộ óc người quan vật chất của ý thức, quan phản ánh thế giới xung quanh, sự
tác động của thế giới khách quan vào bộ não người, tạo thành nguồn gốc tự nhiên của ý thức.
Lao động trong hoạt động thực tiễn, hoạt động sản xuất của cải vật chất và ngôn ngữ (tiếng nói,
chữ viết), cùng với nguồn gốc tự nhiên quyết định sự hình thành tồn tại và phát triển của ý thức.
Ngoài ra, ý thức chỉ thể trở thành sức mạnh vật chất, sức mạnh cải tạo hiện thực thông qua
hoạt động thực tiễn, bằng việc khai thác, sử dụng hợp lý các điều kiện phương tiện vật chất cần
thiết cho hành động.
Ý thức do vật chất sinh ra và quy định nhưng nó lại có tính độc lập tương đối nhưng nó lại có
tính độc lập tương đối, sự phản ánh của ý thức đối với vật chất sự phản ánh của ý thức đối
với vật chất sự phản ánh sáng tạo chủ động, quá trình con người không ngừng tìm kiếm
tích lũy những hiểu biết mới ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về mặt bản chất, quy luật vận
động phát triển sự vật . vậy, sau khi đã hình thành, ý thức vai tđịnh hướng cho con
người trong việc xác định mục tiêu, phương hướng tìm ra biện pháp lựa chọn các phương án,
hành động tối ưu nhất và sử dụng các điều kiện vật chất cần thiết để làm biến đổi chúng đạt đến
1
Môn triết học chủ nghĩa duy vật biện chứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn triết học chủ nghĩa duy vật biện chứng - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Môn triết học chủ nghĩa duy vật biện chứng 9 10 213