Ktl-icon-tai-lieu

Môn tự nhiên xã hội - lớp 1

Được đăng lên bởi Tran Sy Hai
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi 26:

Ngêi thùc hiÖn:
§¬n vÞ

CÊn Ngäc BÝch
:

Trêng TH Phan Chu Trinh
1

I. Y£U CÇU
1. KiÕn thøc:
-HS nhËn biÕt c¸c bé phËn bªn ngoµi cña con gµ
-Ph©n biÖt : gµ trèng, gµ m¸i, gµ con.
-Nªu Ých lîi cña viÖc nu«i gµ.

2.Th¸i ®é:
-Cã ý thøc ch¨m sãc gµ.

3.Kü n¨ng:
VÏ con gµ tuú thÝch.
2

II.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc.

3

A.Bµi cò
-C¸ sèng ë ®©u?H·y nªu c¸c bé
phËn bªn ngoµi cña con c¸?


-¡n c¸ cã lîi Ých nh thÕ nµo? H·y kÓ
tªn c¸c lo¹i c¸ con biÕt?


B. Bµi míi
4

§è con biÕt con g×?

Bµi 26:
5

Hoat ®éng 1: Quan s¸t tranh.
Tranh 1:
Nªu c¸c bé
phËn bªn ngoµi
cña con gµ






-Gµ di chuyÓn
b»ng nh÷ng bé
phËn nµo?
Gµ kiÕm ¨n b»ng
HS th¶o luËn nhãm
nh÷ng bé phËn
nµo?
§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn(bæ sung)

6

KÕt luËn:
“-Gµ cã ®Çu,m×nh,ch©n,c¸nh vµ ®u«i.
-Gµ di chuyÓn b»ng ch©n vµ cã thÓ bay nhê cã c¸nh.
-Ch©n vµ má gióp gµ bíi t×m thøc ¨n.”

7

Tranh 2:
HS quan s¸t vµ th¶o luËn nhãm:
§©u lµ gµ trèng? Gµ m¸i? Gµ con?
T¹i sao con biÕt?



8

§¹i diÖn c¸c nhãm nªu ý kiÕn vµ bæ sung.
Gµ trèng:
To, ch©n cao, l«ng
sÆc sì, biÕt g¸y…

Gµ m¸i:
Nhá h¬n, ch©n thÊp,
l«ng kh«ng sÆc sì, ®Î
trøng,…

Gµ con:

Nhá, míi në thêng cã mé
mµu l«ng, tiÕng kªu chiÕp
chiÕp…

9

KÕt luËn:
“Gµ trèng , gµ m¸i, gµ con kh¸c nhau ë kÝch thíc,
mµu l«ngvµ tiÕng kªu.”

10

Ho¹t ®«ng 2: Lµm viÖc víi SGK.
-HS quan s¸t tranh 3,tranh 4, HS nªu néi dung tõng tranh.

Tranh3 : Nu«i gµ trong gia ®×nh.

Tranh 4 : Nu«i gµ c«ng nghiÖp
11

Ho¹t ®éng líp:
Nu«i gµ ®Ó lµm g×?

¡n thÞt



¡n
trøng
KÓ nh÷ng mãn ¨n chÕ biÕn tõ gµ vµ trøng
gµ?


KÕt luËn:

“ThÞt gµ vµ trøng gµ cung cÊp nhiÒu chÊt ®¹m rÊt tèt cho søc khoÎ.”12

C.Cñng cè
Trß ch¬i 1:

ChuyÓn th ®óng ®Þa chØ.

C¸ch ch¬i 2: (Mçi nhãm 2 HS )Nèi nhanh

§u«i
C¸nh
Sai

Ch©n

vµo h×nh vÏ.

§óng

Má
§Çu
M×nh
13

Trß ch¬i 2(3HS ch¬i).
C¸ch ch¬i:3 HS cÇm ¶nh nhá d¸n vµo vßng trßn t¬ng øng.

Gµ trèng

Gµ con

Gµ m¸i

ChiÕp chiÕp

Côc ta côc t¸c

ß ã o…

Thi vÏ con gµ theo ý thÝch.

14

D.DÆn dß
-VÏ tiÕp, t« mµu con gµ.
-Su tÇm tranh, ¶nh con mÌo vµ c¸c ho¹t ®éng cña mÌo.

15

...
1
Bµi 26:
Ng êi thùc hiÖn: CÊn Ngäc BÝch
§¬n vÞ : Tr êng TH Phan Chu Trinh
Môn tự nhiên xã hội - lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn tự nhiên xã hội - lớp 1 - Người đăng: Tran Sy Hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Môn tự nhiên xã hội - lớp 1 9 10 785