Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài tập matlab

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 5398 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Một số bài tập matlab

1. Viết chương trình tìm đao hàm cấp 1 của hàm hợp trong các trường hợp sau:
a. Z=f(u,v), u=u(x,y), v=v(x,y): tính theo x, y.
b. Z=f(u,v), u=u(x), v=v(x): tính theo x.
c. Z=f(u), u=u(x,y): tính theo x, y.
Yêu cầu: các hàm f, u, v nhập từ bàn phím. Nhập x 0, y0 cụ thể, tính giá trị số của
các đạo hàm trên.
2. Viết chương trình tính đạo hàm theo hướng a cho hàm u=f(x,y) tại M 0. Vẽ đồ thị
biểu diễn ý nghĩa hình học của đạo hàm này. Hàm f, vector a va điểm M 0 nhập từ
bàn phím.
3. Viết chương trình tính đạo hàm cấp 2 của hàm ẩn y=y(x), xác định từ phương
trình F(x,y)=0.
Yêu cầu: tính tại điểm x0, y0 cụ thể. Hàm F(x,y) và x0, y0 nhập từ bàn phím.
4. Viết chương trình tính đạo hàm cấp 2 của hàm ẩn z=z(x,y), xác định từ phương
trình F(x,y,z)=0.
Yêu cầu: tính tại điểm x0, y0, z0 cụ thể. Hàm F(x,y) và x0, y0, z0 nhập từ bàn phím.
5. Viết chương trình tìm cực trị tự do của hàm f(x, y) nhập từ bàn phím. Vẽ đồ thị
trên đó có chỉ ra điểm cực trị.
6. Viết chương trình tìm cực trị của hàm f(x, y) thỏa điều kiện u(x,y)=0. Trong đó
các hàm f, u nhập từ bàn phím. Vẽ đồ thị trên đó có chỉ ra điểm cực trị.
7. Viết chương trình tính tích phân của hàm f(x,y) trên tam giác ABC. Các điểm A,
B, C và hàm f nhập từ bàn phím.
8. Viết chương trình tính tích phân của hàm f(x,y) trên miền giới hạn bởi hai đường
cong y=f1(x), y=f2(x). Các điểm f, f1, f2 nhập từ bàn phím.
9.

...
Một số bài tập matlab
1. Viết chương trình tìm đao hàm cấp 1 của hàm hợp trong các trường hợp sau:
a. Z=f(u,v), u=u(x,y), v=v(x,y): tính theo x, y.
b. Z=f(u,v), u=u(x), v=v(x): tính theo x.
c. Z=f(u), u=u(x,y): tính theo x, y.
Yêu cầu: các hàm f, u, v nhập từ bàn phím. Nhập x
0
, y
0
cụ thể, tính giá trị số của
các đạo hàm trên.
2. Viết chương trình tính đạo hàm theo hướng a cho hàm u=f(x,y) tại M
0
. Vẽ đồ thị
biểu diễn ý nghĩa hình học của đạo hàm này. Hàm f, vector a va điểm M
0
nhập từ
bàn phím.
3. Viết chương trình nh đạo hàm cấp 2 của hàm ẩn y=y(x), xác định từ phương
trình F(x,y)=0.
Yêu cầu: tính tại điểm x
0
, y
0
cụ thể. Hàm F(x,y) và x
0
, y
0
nhập từ bàn phím.
4. Viết chương trình tính đạo hàm cấp 2 của hàm ẩn z=z(x,y), xác định từ phương
trình F(x,y,z)=0.
Yêu cầu: tính tại điểm x
0
, y
0
, z
0
cụ thể. Hàm F(x,y) và x
0
, y
0
, z
0
nhập từ bàn phím.
5. Viết chương trình tìm cực trị tự do của hàm f(x, y) nhập từ bàn phím. Vẽ đồ thị
trên đó có chỉ ra điểm cực trị.
6. Viết chương trình tìm cực tr của hàm f(x, y) thỏa điều kiện u(x,y)=0. Trong đó
các hàm f, u nhập từ bàn phím. Vẽ đồ thị trên đó có chỉ ra điểm cực trị.
7. Viết chương trình nh tích phân của hàm f(x,y) trên tam giác ABC. Các điểm A,
B, C và hàm f nhập từ bàn phím.
8. Viết chương trình tính tích phân của hàm f(x,y) trên miền giới hạn bởi hai đường
cong y=f
1
(x), y=f
2
(x). Các điểm f, f
1
, f
2
nhập từ bàn phím.
9.
Một số bài tập matlab - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Một số bài tập matlab 9 10 590