Ktl-icon-tai-lieu

Một Số Bài Toán Đệ Quy

Được đăng lên bởi ngocsaumk106-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số bài toán về Hệ thức đệ quy

1.

Lãi gộp. Giả sử có một người gửi 10000$ vào một tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng với lãi suất
11% được tính gộp hàng năm. Sau 30 năm tài khoản đó trở thành bao nhiêu?
Gọi Pn là số lượng tiền trong tài khoản sau n năm. Vì số tiền trong tài khoản sau n năm bằng số
tiền sau n - 1 năm cộng với số tiền lãi của năm thứ n, nên ta có dãy {Pn} thỏa mãn hệ thức đệ quy
sau:
Pn = Pn-1 + 0.11Pn-1 = 1.11 Pn-1
Điều kiện đầu là P0 =10000.

2. Một đôi thỏ (một đực, một cái) được thả trên một hòn đảo. Giả sử thỏ là loài chưa thể sinh con
trước 2 tháng tuổi. Sau 2 tháng tuổi, mỗi đôi thỏ mỗi tháng sinh được một đôi thỏ. Tìm hệ thức
đệ quy tính số đôi thỏ sau n tháng, giả sử thỏ không bao giờ chết.
Month
1
2
3
4
5
6

Reproducing pairs
0
0
1
1
2
3

Young pairs
1
1
1
2
3
5

Total pairs
1
1
2
3
5
8

Gọi fn là số đôi thỏ sau n tháng
Ta có thể mô hình hóa dân số thỏ bằng một hệ thức đệ quy. Cuối tháng thứ nhất, số lượng đôi thỏ
trên đảo là f1 = 1. Vì đôi thỏ không sinh sản trong tháng thứ 2 nên ta cũng có f2 = 1. Để tính số
lượng đôi thỏ sau n tháng, chúng ta cộng số đôi thỏ trên đảo của tháng trước là fn-1 với số đôi thỏ
mới sinh là fn-2, vì mỗi đôi thỏ mới sinh được sinh ra một đôi ít nhất có 2 tháng tuổi.
Do vậy, dãy {fn} thỏa mãn hệ thức đệ quy
fn = fn-1 + fn-2
với n ≥ 3 cùng với các điều kiện đầu là f1=1 và f2=1.
3. Tháp Hà Nội. Một trò chơi phổ biến vào cuối thế kỷ 19 là trò Tháp Hà Nội. Tương truyền rằng
tại một ngôi chùa ở Hà Nội có một tấm đế bằng đồng gắn ba chiếc cọc bằng kim cương. Thuở
khai thiên lập địa, trên một trong ba chiếc cọc đó thượng đế đã xếp 64 chiếc đĩa bằng vàng có
kích thước giảm dần từ dưới lên trên. Ngày đêm, các nhà sư đã chuyển đĩa sang cọc khác theo
quy tắc: mỗi lần chỉ được chuyển một đĩa, mỗi đĩa có thể chuyển từ cọc này sang cọc khác bất
kỳ, nhưng không được chồng đĩa lớn trên đĩa nhỏ. Đích cuối cùng phải xếp được tất cả các đĩa
lên chiếc cọc thứ hai theo đúng thứ tự dưới to trên nhỏ, và khi đạt đến đích thì cũng đến ngày
tận thế.
Giả sử Hn là số lần chuyển cần thiết để giải bài toán Tháp Hà Nội gồm n đĩa. Thành lập hệ thức
đệ quy cho dãy {Hn}

1

Bắt đầu với n đĩa trên cọc 0. Chúng ta có thể chuyển n - 1 chiếc đĩa nằm trên sang cọc 2 theo đúng
quy tắc trò chơi, bằng Hn-1 phép di chuyển. Chúng ta giữ nguyên chỗ của chiếc đĩa lớn nhất trong
khi thực hiện các di chuyển này. Sau đó chúng ta dùng một lần di chuyển để đưa chiếc đĩa lớn
nhất sang cọc 1. Chúng ta có thể chuyển n - 1 chiếc đĩa từ cọc 2 sang cọc 1 ...
1
Một số bài toán về Hệ thức đệ
quy
1. Lãi gộp. Giả sử một người gửi 10000$ vào một tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng với lãi suất
11% được tính gộp hàng năm. Sau 30 năm tài khoản đó trở thành bao nhiêu?
Gọi P
n
số lượng tiền trong tài khoản sau n năm. số tiền trong tài khoản sau n năm bằng s
tiền sau n - 1 năm cộng với số tiền lãi của năm thứ n, nên ta dãy {P
n
} thỏa mãn hệ thức đệ quy
sau:
P
n
= P
n-1
+ 0.11P
n-1
= 1.11 P
n-1
Điều kiện đầu là P
0
=10000.
2. Một đôi thỏ (một đực, một cái) được thả trên một hòn đảo. Giả sử thỏ loài chưa thể sinh con
trước 2 tháng tuổi. Sau 2 tháng tuổi, mỗi đôi thỏ mỗi tháng sinh được một đôi thỏ. Tìm hệ thức
đệ quy tính số đôi thỏ sau n tháng, giả sử thỏ không bao giờ chết.
Month Reproducing pairs Young pairs Total pairs
1
2
3
4
5
6
0
0
1
1
2
3
1
1
1
2
3
5
1
1
2
3
5
8
Gọi f
n
là số đôi thỏ sau n tháng
Ta thể mô hình hóa dân số thỏ bằng một hệ thức đệ quy. Cuối tháng thứ nhất, số lượng đôi thỏ
trên đảo f
1
= 1. đôi thỏ không sinh sản trong tháng thứ 2 nên ta cũng f
2
= 1. Để tính số
lượng đôi thỏ sau n tháng, chúng ta cộng số đôi thỏ trên đảo của tháng trước f
n-1
với số đôi thỏ
mới sinh là f
n-2
, vì mỗi đôi thỏ mới sinh được sinh ra một đôi ít nhất có 2 tháng tuổi.
Do vậy, dãy {f
n
} thỏa mãn hệ thức đệ quy
f
n
= f
n-1
+ f
n-2
với n ≥ 3 cùng với các điều kiện đầu là f
1
=1 và f
2
=1.
3. Tháp Nội. Một trò chơi phổ biến vào cuối thế kỷ 19 là trò Tháp Nội. Tương truyền rằng
tại một ngôi chùa Nội một tấm đế bằng đồng gắn ba chiếc cọc bằng kim cương. Thu
khai thiên lập địa, trên một trong ba chiếc cọc đó thượng đế đã xếp 64 chiếc đĩa bằng vàng
kích thước giảm dần từ dưới n trên. Ngày đêm, các nhà đã chuyển đĩa sang cọc khác theo
quy tắc: mỗi lần chỉ được chuyển một đĩa, mỗi đĩa có thể chuyển từ cọc này sang cọc khác bất
kỳ, nhưng không được chồng đĩa lớn trên đĩa nhỏ. Đích cuối cùng phải xếp được tất ccác đĩa
lên chiếc cọc thứ hai theo đúng thứ tự dưới to trên nhỏ, khi đạt đến đích thì cũng đến ngày
tận thế.
Giả sử H
n
là số lần chuyển cần thiết để giải bài toán Tháp Hà Nội gồm n đĩa. Thành lập hệ thức
đệ quy cho dãy {H
n
}
Một Số Bài Toán Đệ Quy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một Số Bài Toán Đệ Quy - Người đăng: ngocsaumk106-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Một Số Bài Toán Đệ Quy 9 10 196