Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH.

Được đăng lên bởi Nguyễn Sang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1928 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH.
I. Dãy con đơn điệu dài nhất
1. Mô hình
Cho dãy a1,a2,..an. Hãy tìm một dãy con tăng có nhiều phần tử nhất của dãy.
Đặc trưng: i) Các phần tử trong dãy kết quả chỉ xuất hiện 1 lần. Vì vậy phương pháp làm là
ta sẽ dùng vòng For duyệt qua các phần tử aitrong dãy, khác với các bài toán của mô hình
4(đặc trưng là bài toán đổi tiền), các phần tử trong dãy có thể được chọn nhiều lần nên ta thực
hiện bằng phương pháp cho giá trị cần quy đổi tăng dần từng đơn vị.
ii) Thứ tự của các phần tử được chọn phải được giữ nguyên so với dãy ban đầu.

Đặc trưng này có thể mất đi trong một số bài toán khác tùy vào yêu cầu cụ thể. Chẳng hạn bài
Tam giác bao nhau.

2. Công thức QHĐ
Hàm mục tiêu : f = độ dài dãy con.
Vì độ dài dãy con chỉ phụ thuộc vào 1 yếu tố là dãy ban đầu nên bảng phương án là bảng một
chiều. Gọi L(i) là độ dài dãy con tăng dài nhất, các phần tử lấy trong miền từ a1
đến ai và
phần tử cuối cùng là ai.
Nhận xét với cách làm này ta đã chia 1 bài toán lớn (dãy con của n số) thành các bài toán con
cùng kiểu có kích thước nhỏ hơn (dãy con của dãy i số). Vấn đề là công thức truy hồi để phối
hợp kết quả của các bài toán con.
Ta có công thức QHĐ để tính L(i) như sau:
• L(1) = 1. (Hiển nhiên)
• L(i) = max(1, L(j)+1 với mọi phần tử j: 0<j<i và aj≤ai).
Tính L(i) : phần tử đang được xét là ai .Ta tìm đến phần tử aj <ai có L(j) lớn nhất. Khi đó nếu
bổ sung ai vào sau dãy con ...aj ta sẽ được dãy con tăng dần dài nhất xét từ a1...ai.

3. Cài đặt
Bảng phương án là một mảng một chiều L để lưu trữ các giá trị của hàm QHĐ L(i). Đoạn
chương trình tính các giá trị của mảng L như sau:
for i := 1 to n do begin
L[i] := 1;
for j:=1 to i–1 do
if (a[j]<=a[i]) and (L[i]<L[j]+1) then
L[i]:=L[j]+1;
end;

Như vậy chi phí không gian của bài toán là O(n), chi phí thời gian là O(n2). Có một phương
pháp cài đặt tốt hơn so với phương pháp trên, cho chi phí thời gian là O(nlogn

4. Một số bài toán khác
Bài toán dãy con đơn điệu tăng dài nhất có biến thể đơn giản nhất là bài toán dãy con đơn
điệu giảm dài nhất, tuy nhiên chúng ta có thể coi chúng như là một. Sau đây là một số bài toán

khác.
a) Bố trí phòng họp( mất tính thứ tự so với dãy ban đầu)
Có n cuộc họp, cuộc họp thứ i bắt đầu vào thời điểm ai và kết thúc ở thời điểm bi. Do chỉ có

một phòng hội thảo nên 2 cuộc họp bất kì sẽ được cùng bố trí phục vụ nếu khoảng thời gian
làm việc của chúng chỉ giao nhau tại đầu mút. Hãy bố trí phòng họp để phục vụ được nhiều
cuộc họp nhất.
Hướng dẫn: Sắp xếp các ...
MT S BÀI TOÁN QUY HOCH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH.
I. Dãy con đơn điệu dài nht
1. Mô hình
Cho dãy a1,a2,..an. Hãy tìm một dãy con tăng có nhiều phn t nht ca dãy.
Đặc trưng: i) Các phn t trong dãy kết qu ch xut hin 1 ln. Vì vậy phương pháp làm là
ta s dùng vòng For duyt qua các phn t a
i
trong dãy, khác vi các bài toán ca mô hình
4(đặc trưng là bài toán đổi tin), các phn t trong dãy có th được chn nhiu ln nên ta thc
hin bằng phương pháp cho giá trị cần quy đổi tăng dần từng đơn vị.
ii) Th t ca các phn t được chn phải được gi nguyên so với dãy ban đầu.
Đặc trưng này có thể mất đi trong một s bài toán khác tùy vào yêu cu c th. Chng hn bài
Tam giác bao nhau.
2. Công thức QHĐ
Hàm mục tiêu : f = độ dài dãy con.
Vì độ dài dãy con ch ph thuc vào 1 yếu t là dãy ban đầu nên bảng phương án là bảng mt
chiu. Gi L(i) là độ dài dãy con tăng dài nhất, các phn t ly trong min t a1 đến ai
phn t cui cùng là a
i
.
Nhn xét với cách làm này ta đã chia 1 bài toán lớn (dãy con ca n s) thành các bài toán con
cùng kiểu có kích thước nh hơn (dãy con của dãy i s). Vấn đề là công thc truy hồi để phi
hp kết qu ca các bài toán con.
Ta có công thức QHĐ để tính L(i) như sau:
L(1) = 1. (Hin nhiên)
L(i) = max(1, L(j)+1 vi mi phn t j: 0<j<i và a
j
≤a
i
).
Tính L(i) : phn t đang được xét là ai .Ta tìm đến phn t aj <ai có L(j) ln nhất. Khi đó nếu
b sung ai vào sau dãy con ...aj ta s được dãy con tăng dần dài nht xét t a1...ai.
MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH. - Người đăng: Nguyễn Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH. 9 10 160