Ktl-icon-tai-lieu

Một số biện pháp giáo dục học sinh cá tính đặc biệt

Được đăng lên bởi cap2longhau
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SKKN : Giaùo duïc ñaïo ñöùc hoïc sinh caù bieät
*******************************************

PHAÀN MOÄT
LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI:
I – ÑAËT VAÁN ÑEÀ :
- Xuaát phaùt töø yeâu caàu : Giaùo duïc ñaïo ñöùc hoïc sinh trong
nhaø tröôøng laø yeáu toá then choát trong tieán trình coâng nghieäp
hoaù – hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Muïc tieâu cuûa giaùo duïc trong
nhaø tröôøng laø giaùo duïc sinh trôû thaønh con ngöôøi môùi trong
thôøi ñaïi môùi : Coù naêng löïc, trang bò ñaày ñuû kieán thöùc vaø coù
ñaïo ñöùc xaõ hoäi chuû nghóa. Trong ñoù ñaïo ñöùc luoân ñaët leân
haøng ñaàu nhö Baùc luoân daïy : “Ngöôøi coù ñöùc maø khoâng coù
taøi thì laøm vieäc gì cuõng khoù, ngöôøi coù taøi maø khoâng coù ñöùc
laø ngöôøi voâ duïng. “
Heä thoáng giaùo duïc nhaø tröôøng ñoøi hoûi phaûi ñaûm baûo hoïc
sinh laø ngöôøi ñöôïc trang bò ñaày ñuû kieán thöùc vaø coù ñaïo ñöùc
xaõ hoäi chuû nghóa . Do ñoù giaùo duïc ñaïo ñöùc thaät söï quan
troïng trong giai ñoaïn phaùt trieån chieán löôïc hieän nay.
II – THÖÏC TRAÏNG :
Hieän nay trong giai ñoaïn phaùt trieån kinh teá thò tröôøng, neàn
kinh teá nhieàu thaønh phaàn phaùt trieån keùo theo nhòp soáng
nhanh, chaïy ñua trong cuoäc soáng, aûnh höôûng cuûa xaõ hoäi
beân ngoaøi taùc ñoäng maïnh meõ ñeán ñaïo ñöùc cuõng nhö quaù
trình hình thaønh nhaân caùch hoïc sinh , laø moät caùn boä luoân
theo saùt tình hình giaùo duïc hoïc sinh ñaõ nhieàu naêm nay nhaát
laø nhöõng hoïc sinh caù bieät vì vaäy trong coâng cuoäc giaùo duïc
******************************************
Taùc giaû : Ngoâ Vaên Lôïi
THCS Long
Haäu

SKKN : Giaùo duïc ñaïo ñöùc hoïc sinh caù bieät
*******************************************
hoïc sinh laø moät trong nhöõng vieäc thieát thöïc hôn bao giôø
heát.
III – ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU :
Hoïc sinh caáp THCS Long Haäu , ñaëc bieät laø hoïc sinh caù bieät
IV – PHAÏM VI ÑEÀ TAØI :
Ñeà taøi chæ haïn heïp trong phaïm vi nghieân cöùu, thoáng keâ vaø
moät vaøi bieän phaùp giaùo duïc hoïc sinh caù bieät.
V – LÒCH SÖÛ ÑEÀ TAØI :
Giaùo duïc ñaïo ñöùc laø ñeà taøi chung luùc naøo cuõng ñi ñoâi vôùi
giaùo duïc : “ Tieân hoïc leã, haäu hoïc vaên.” Rieâng ñoái vôùi hoïc
sinh caù bieät noù laø moät maûng rieâng, vaø baûn thaân toâi chæ
nghieân cöùu döïa treân caùi chung nhöng coù nhöõng ñaëc ñieåm
rieâng cuûa ñôn vò, ñeà taøi ñöôïc caù nhaân nghieân cöùu töø naêm
hoïc 2004 – 2005 ñeán nay vaø coù söï trôï giuùp cuûa ñoàng
nghieäp.
VI – PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU :
- Tieáp caän ñoái töôïng phoûng vaán trao ñoåi, tö vaán …
- Giaùo duïc qua caùc bieän pha...
SKKN : Giaùo duïc ñaïo ñöùc hoïc sinh caù bieät
*******************************************
PHAÀN MOÄT
LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI :
I – ÑAËT VAÁN ÑEÀ :
- Xuaát phaùt töø yeâu caàu : Giaùo duïc ñaïo ñöùc hoïc sinh trong
nhaø tröôøng laø yeáu toá then choát trong tieán trình coâng nghieäp
hoaù hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. Muïc tieâu cuûa giaùo duïc trong
nhaø tröôøng laø giaùo duïc sinh trôû thaønh con ngöôøi môùi trong
thôøi ñaïi môùi : Coù naêngïc, trang bò ñaày ñuû kieán thöùc vaø coù
ñaïo ñöùc xaõ hoäi chuû nghóa. Trong ñoù ñaïo ñöùc luoân ñaët leân
haøng ñaàu nhö Bc luoân daïy : “Ngöôøi coù ñöùc m khoâng coù
taøi thì laøm vieäc gì cuõng khoù, ngöôøi coù taøi maø khoâng coù ñöùc
laø ngöôøi voâ duïng. “
Heä thoáng giaùo duïc nhaø tröôøng ñoøi hoûi phaûi ñaûm baûo hoïc
sinh laø ngöôøi ñöôïc trang bò ñaày ñuû kieán thöùc vaø coù ñaïo ñöùc
xaõ hoäi chuû nghóa . Do ñoù giaùo duïc ñaïo ñöùc thaät söï quan
troïng trong giai ñoaïn phaùt trieån chieán löôïc hieän nay.
II – THÖÏC TRAÏNG :
Hieän nay trong giai ñoaïn phaùt trieån kinh teá thò tröôøng, neàn
kinh teá nhieàu thaønh phaàn phaùt trieån keùo theo nhòp soáng
nhanh, chaïy ñua trong cuoäc soáng, aûnh höôûng cuûa xaõ hoäi
beân ngoaøi taùc ñoäng maïnh meõ ñeán ñaïo ñöùc cuõng nhö quaù
trình hình thaønh nhaân caùch hoïc sinh , laø moät caùn boä luoân
theo saùt tình hình giaùo duïc hoïc sinh ñaõ nhieàu naêm nay nhaát
laø nhöõng hoïc sinh caù bieät vì vaäy trong coâng cuoäc giaùo duïc
******************************************
Taùc giaû : Ngoâ Vaên Lôïi THCS Long
Haäu
Một số biện pháp giáo dục học sinh cá tính đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số biện pháp giáo dục học sinh cá tính đặc biệt - Người đăng: cap2longhau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Một số biện pháp giáo dục học sinh cá tính đặc biệt 9 10 685