Ktl-icon-tai-lieu

Một số biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp 5 ở trường TH Sặp Vạt

Được đăng lên bởi luonghoact@gmail.com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1518 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phòng GD&ĐT huyện Yên Châu
Trường Tiểu học Sặp Vạt
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài.
Chính tả là một trong những phân môn của môn Tiếng Việt ở trường tiểu
học. Phân môn Chính tả dạy cho học sinh tri thức và kĩ năng chính tả phát triển
năng lực sử dụng ngôn ngữ ở dạng viết và hoạt động giao tiếp.
Phân môn Chính tả dạy cho học sinh cách tổ chức các chữ đúng quy ước của
xã hội để làm thành chất liệu hiện thực hoá ngôn ngữ. Chính tả thực hiện quy ước
của xã hội với chữ viết, để phòng ngừa sự vận dụng tuỳ tiện, vi phạm các quy ước
làm trở ngại cho việc tri giác ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp. Không có chữ
viết, không biết chữ, không thể hiện chữ viết đúng chuẩn là tự hạn chế các hoạt
động giao tiếp hoặc làm cho các hoạt động giao tiếp bị hạn chế.
Trẻ không biết chữ, không có điều kiện tiếp xúc ngôn ngữ, văn hoá, không
thể tiếp thu tri thức khoa học một cách bình thường được. Biết chữ là biết phân biệt
đọc thông viết thạo một ngôn ngữ, nhưng thực tế áp dụng những yêu cầu trên vào
việc dạy học môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Chính tả nói riêng ở trường
tiểu học Sặp Vạt huyện Yên Châu còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối với các
em học sinh dân tộc trong việc học tiếng Việt.
Qua quá trình công tác giảng dạy lớp 5 ở trường Tiểu học Sặp Vạt huyện
Yên Châu tôi thấy các em học sinh lĩnh hội các tri thức còn mắc rất nhiều lỗi chính
tả, điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập của các em ở phân môn
Chính tả nói chung, các môn học khác nói riêng. Vì vậy, tôi lựa chọn nghiên cứu đề
tài:“ Một số biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp 5 ở trường Tiểu học Sặp
Vạt” để tiến hành thực nghiệm và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn dạy học với mong
muốn nâng cao chất lượng học tập phân môn Chính tả cho học sinh lớp 5, từ đó
góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt và các môn học khác.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lý luận dạy học phân môn Chính tả lớp 5 và thực trạng dạy
học phân môn Chính tả lớp 5 ở trường tiểu học Sặp Vạt, trên cơ sở đó đề xuất một
số biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp 5, góp phần nâng cao chất lượng dạy
học.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận dạy học phân môn Chính tả cho học sinh lớp 5

Người thực hiện Lã Thị Thực

1

Phòng GD&ĐT huyện Yên Châu

Trường Tiểu học Sặp Vạt

3.2. Tìm hiểu thực trạng dạy học phân môn Chính tả lớp 5 ở trường tiểu học
Sặp Vạt
3.2. Đề xuất một số biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp 5
3.4. Thực nghiệm để đánh giá hiệu quả của biện pháp đã đề xuất.
4. Đối tượng và khá...
Phòng GD&ĐT huyện Yên Châu Trường Tiểu học Sặp Vạt
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài.
Chính tả một trong những phân môn của môn Tiếng Việt trường tiểu
học. Phân môn Chính tả dạy cho học sinh tri thức và năng chính tả phát triển
năng lực sử dụng ngôn ngữ ở dạng viết và hoạt động giao tiếp.
Phân môn Chính tả dạy cho học sinh cách tổ chức các chữ đúng quy ước của
hội để làm thành chất liệu hiện thực hoá ngôn ngữ. Chính t thực hiện quy ước
của hội với chữ viết, để phòng ngừa sự vận dụng tuỳ tiện, vi phạm các quy ước
làm trở ngại cho việc tri giác ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp. Không chữ
viết, không biết chữ, không thể hiện chữ viết đúng chuẩn tự hạn chế các hoạt
động giao tiếp hoặc làm cho các hoạt động giao tiếp bị hạn chế.
Trẻ không biết chữ, không điều kiện tiếp xúc ngôn ngữ, văn hoá, không
thể tiếp thu tri thức khoa học một cách bình thường được. Biết chữ là biết phân biệt
đọc thông viết thạo một ngôn ngữ, nhưng thực tế áp dụng những yêu cầu trên vào
việc dạy học môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Chính tả i riêng trường
tiểu học Sặp Vạt huyện Yên Châu còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất đối với các
em học sinh dân tộc trong việc học tiếng Việt.
Qua quá trình công tác giảng dạy lớp 5 trường Tiểu học Sặp Vạt huyện
Yên Châu tôi thấy các em học sinh lĩnh hội các tri thức còn mắc rất nhiều lỗi chính
tả, điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập của các em phân môn
Chính tả nói chung, các môn học khác nói riêng. Vì vậy, tôi lựa chọn nghiên cứu đề
tài:“ Một số biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp 5 ở trường Tiểu học Sặp
Vạt” để tiến hành thực nghiệm và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn dạy học với mong
muốn nâng cao chất lượng học tập phân môn Chính tả cho học sinh lớp 5, từ đó
góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt và các môn học khác.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lý luận dạy học phân môn Chính t lớp 5 thực trạng dạy
học phân môn Chính tả lớp 5 trường tiểu học Sặp Vạt, trên sở đó đxuất một
số biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp 5, góp phần nâng cao chất lượng dạy
học.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận dạy học phân môn Chính tả cho học sinh lớp 5
Người thực hiện Lã Thị Thực
1
Một số biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp 5 ở trường TH Sặp Vạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp 5 ở trường TH Sặp Vạt - Người đăng: luonghoact@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Một số biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh lớp 5 ở trường TH Sặp Vạt 9 10 405