Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi và đáp án ôn tập môn Luật Hành Chính

Được đăng lên bởi bleachsreapers
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1969 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Các khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao?
1. Chủ thể quản lý hành chính nhà nước có thể là người nước ngoài.
Đúng
Vì trong hoạt động QLHCNN rất rộng, nó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống XH vì vậy để tiến hành QL được thì NN phải trao quyền
cho một số cá nhân nhất định. VD: trên chuyến bay từ HN – TP Hồ Chí Minh Phi cơ trưởng có thể là người NN và theo quy định thì phi cơ trưởng
có quyền quản lý trật tự, an toàn trên hành trình đó.
2. Mọi qui phạm pháp luật do cơ quan hành chính nhà nước ban hành đều là qui phạm pháp luật hành chính.
Đúng. Vì trong hoạt động của CQHCNN fải thực hiện chức năng QLHCNN, để thực hiện được chức năng thi hành Hiến pháp, luật, …
CQHCNN ban hành các QPPLHC nhằm hướng dẫn thi hành, tổ chức thực hiện luật…
3. Người từ đủ 12 tuổi có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính.
Đúng (Xem điều 22 hoặc 23,24 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính)
*Tất cả các quyết định hành chính cá biệt đều là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính
Sai (Xem điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính)
4. Năng lực chủ thể của cá nhân trong quan hệ pháp luật hành chính có từ khi cá nhân đó đạt đến một độ tuổi nhất định.
Sai (đọc Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính trang 68, 69, 70 Giáo trình)
* Mọi nghị quyết của quốc hội đều không phải là nguồn của luật hành chính.
Đúng bởi vì chỉ nghị quyết nào chứa đựng QPPLHC thì mới trở thành nguồn của LHC Còn nghị quyết thông qua luật hay pháp lệnh mà
không chứa đựng QPPLHC thì không phải là nguồn của LHC
5. Các quan hệ pháp luật có sự tham gia của cơ quan hành chính nhà nước đều là quan hệ pháp luật hành chính.
Sai vì có quan hệ CQHCNN tham gia là quan hệ PL dân sự, hoặc tố tụng hành chính. VD: CQHCNN đi thuê trụ sở tạm thời khi chia tách
tỉnh hoặc huyện, hay QĐHC của CQHCNN bị khởi kiện đến TAND thì CQHCNN tham gia với tư cách người bị kiện trong tố tụng hành chính
6. Chấp hành qui phạm pháp luật hành chính dều là nghĩa vụ mọi thành viên trong xã hội.
Đúng (xem chương 9 phần Quy chế pháp lý hành chính của các TCXH)
7. Xử phạt hành chính chỉ được tiến hành khi có vi phạm hành chính.
Đúng (xem đặc điểm XPVPHC, dòng 5-14 trang 318 Giáo trình)
8. Tuyển dụng cán bộ công chức chỉ được tiến hành bằng hình thức thi tuyển.
Sai (xem trang 219 và 220 Giáo trình)
9. Người nước ngoài ở Việt Nam thực hiện hành vi vi phạm hành chính không phải là đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành
chính.
Đúng (Xem dòng thứ 9 từ trên xuống trang 341 Giáo trình)
10. Việc cấp giấy phép lái xe cho chủ phương tiện cơ ...
Các khẳng định sau đúng hay sai? Tại sao?
1. Chủ thể quản lý hành chính nhà nước có thể là người nước ngoài.
Đúng
Vì trong hoạt động QLHCNN rất rộng, nó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống XH vì vậy để tiến hành QL được thì NN phải trao quyền
cho một số cá nhân nhất định. VD: trên chuyến bay từ HN – TP Hồ Chí Minh Phi cơ trưởng có thể là người NN và theo quy định thì phi cơ trưởng
có quyền quản lý trật tự, an toàn trên hành trình đó.
2. Mọi qui phạm pháp luật do cơ quan hành chính nhà nước ban hành đều là qui phạm pháp luật hành chính.
Đúng. trong hoạt động của CQHCNN fải thực hiện chức năng QLHCNN, để thực hiện được chức năng thi hành Hiến pháp, luật,
CQHCNN ban hành các QPPLHC nhằm hướng dẫn thi hành, tổ chức thực hiện luật…
3. Người từ đủ 12 tuổi có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính.
Đúng (Xem điều 22 hoặc 23,24 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính)
*Tất cả các quyết định hành chính cá biệt đều là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính
Sai (Xem điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính)
4. Năng lực chủ thể của cá nhân trong quan hệ pháp luật hành chính có từ khi cá nhân đó đạt đến một độ tuổi nhất định.
Sai (đọc Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính trang 68, 69, 70 Giáo trình)
* Mọi nghị quyết của quốc hội đều không phải là nguồn của luật hành chính.
Đúng bởichỉ nghị quyết nào chứa đựng QPPLHC thì mới trở thành nguồn của LHC Còn nghị quyết thông qua luật hay pháp lệnh mà
không chứa đựng QPPLHC thì không phải là nguồn của LHC
5. Các quan hệ pháp luật có sự tham gia của cơ quan hành chính nhà nước đều là quan hệ pháp luật hành chính.
Sai vì có quan hệ CQHCNN tham gia là quan hệ PL dân sự, hoặc tố tụng hành chính. VD: CQHCNN đi thuê trụ sở tạm thời khi chia tách
tỉnh hoặc huyện, hay QĐHC của CQHCNN bị khởi kiện đến TAND thì CQHCNN tham gia với tư cách người bị kiện trong tố tụng hành chính
6. Chấp hành qui phạm pháp luật hành chính dều là nghĩa vụ mọi thành viên trong xã hội.
Đúng (xem chương 9 phần Quy chế pháp lý hành chính của các TCXH)
7. Xử phạt hành chính chỉ được tiến hành khi có vi phạm hành chính.
Đúng (xem đặc điểm XPVPHC, dòng 5-14 trang 318 Giáo trình)
8. Tuyển dụng cán bộ công chức chỉ được tiến hành bằng hình thức thi tuyển.
Sai (xem trang 219 và 220 Giáo trình)
9. Người ớc ngoài Việt Nam thực hiện hành vi vi phạm hành chính không phải đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử hành
chính.
Đúng (Xem dòng thứ 9 từ trên xuống trang 341 Giáo trình)
10. Việc cấp giấy phép lái xe cho chủ phương tiện cơ giới là hoạt động ban hành văn bản áp dụng qui phạm pháp luật.
Sai vì đây cũng là hoạt động ADQPPL nhưng nó được thực hiện thông qua hành vi pháp lý của của chủ thể có thẩm quyền mà không cần
phải ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật
11.Trong mọi trường hợp việc cán bộ, công chức chấp hành quyết định có nội dung trái pháp luật đều không phải chịu trách nhiệm về hậu
quả của việc thi hành quyết định đó.
Sai (xem dòng cuối trang 226 và 5 dòng đầu trang 227, Giáo trình)
12. Khấu trừ lương của người vi phạm hành chính là biện pháp xử phạt hành chính.
Sai Vì đây là một trong các biện pháp thi hành quyết định xử phạt VPHC, Không phải là các hình thức xử phạt hành chính được quy định
tại điều 13,14,15,16,và 17 của PLXLVPHC
13. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND không có thẩm quyền ban hành văn bản qui phạm pháp luật.
Đúng vì theo quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 1996, sửa đổi BS năm 2002 2008 thì chỉ QH, UBTVQH, (xem phần
nguồn của Luật hành chính , chương 1 dòng thứ 6 từ trên xuống trang 29)
14. Tất cả các quyết định tuyển dụng của cán bộ, công chức đều không phải là nguồn của luật hành chính.
Đúng vì đây là QĐ cá biệt, chỉ được áp dụng 01 lần (xem thêm QPPLHC)
15. Phạt tiền phải được tiến hành bằng thủ tục lập biên bản
Sai xem thủ tục xử phạt VPHC (chương 11 Giáo trình và điều 56 PLXLVPHC)
16. Chỉ có cơ quan hành chính nhà nước mới có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính.
Sai các CQNN khác cũng thẩm quyền, VD Toà án nhân dân, hoặc TP chủ toạ phiên toà khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành
chính
17. Công dân Việt Nam trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách đều là cán bộ, công chức theo pháp lệnh cán bộ, công chức hiện hành.
Sai, vì có những người là viên chức (xem chương 8)
18. Chủ thể quản lý hành chính nhà nước luôn là chủ thể quan hệ pháp luật hành chính.
Sai Vì có thể họ tham gia các quan hệ pháp luật khác như quan hệ dân sự, hình sự…
19. Văn bản nguồn của luật hành chính phải do các chủ thể quản lý hành chính nhà nước ban hành
Sai (xem nguồn của LHC chương 1) - nguồn do cơ quan quyền lực NN ban hành VD HP, Luật của QH; Pháp lệnh của UBTVQH…
20. Chánh thanh tra các cấp có quyền xử phạt hành chính.
Sai xem thẩm quyền xử phạt VPHC chương 11 theo quy định chỉ chánh thanh tra theo ngành, lĩnh vực hay thanh tra viên chuyên
ngành mới được XPVPHC
21. Văn phòng chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước.
Đúng vì đây là loại cơ quan ngang bộ được quy định trong Nghị định số 86/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/12/2007
22. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính có thể áp dụng đối với người không vi phạm hành chính
23. Công dân có quyền khiếu nại tất cả các quyết định hành chính.
Sai theo quy định của PL về khiếu nại, tố cáo năm 2005 thì công dân chỉ quyền khiếu nại đối với các QĐHC họ cho trái PL
xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của họ. Còn các QĐHC khác như chủ đạo, quy phạm hoặc QĐHC khác không trực tiếp xâm
phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của họ thì họ không được khiếu nại
24. Khi hết thời hiệu xử phạt hành chính, người có thẩm quyền không được áp dụng bất kỳ biện pháp cưỡng chế hành chính nào.
Sai Vì theo quy định của pháp luật nếu hết thời hiệu XPHC thì người có thẩm quyền thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế khắc phục
hậu quả do VPHC gây ra như tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi cây trồng hoặc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép…
25. Tang vật phương tiện sử dụng vào vi phạm hành chính luôn bị tịch thu để xung vào công quĩ nhà nước.
Sai theo quy định của PL thì không tịch thu để sung vào công quỹ NN các tang vật phương tiện như hàng giả, hàng kém chất lượng,
tang vật không đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật Việt Nam phải tiêu huỷ chúng. Đồng thời PL cũng quy định không tịch
thu tang vật, phương tiện thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân tổ chức khác bị chủ thể VPHC sử dụng hoặc chếm đoạt trái phép.
Trang 1
Một số câu hỏi và đáp án ôn tập môn Luật Hành Chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số câu hỏi và đáp án ôn tập môn Luật Hành Chính - Người đăng: bleachsreapers
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Một số câu hỏi và đáp án ôn tập môn Luật Hành Chính 9 10 312