Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

Được đăng lên bởi tqvtnt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG
I.

TÍNH pH
1.

Dung dịch axit yếu HA:

pH = –

1
log Ka + logCa hoặc pH = –log Ca
2

1

C a > 0,01M ; α: độ điện li của axit)
2.

Dung dịch đệm hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA :

Ca
Cm

pH = –log Ka + log

2

1
log Kb + logCb
2
TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NH3 :

3.

Dung dịch baz yếu BOH:

II.

H% = 2 – 2
-

MX
MY

4

pH = 14 +

3

%VNH

X: hh ban đ ầu; Y: hh sau

3

trong Y

MX
= - 1.100
MY

5

ĐK: tỉ lệ mol N2 và H2 là 1:3

HÓA VÔ CƠ
I.
1.
2.

BÀI TOÁN VỀ CO2
Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch Ca OH 2 hoặc Ba OH
Điều kiện: n↓ ≤ nCO2
Công thức:
n↓ = nOH- - nCO2

2

6

Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH và CaOH
Điều kiện: nCO2- ≤ n CO2
Công thức:
n CO2- = n OH- - n CO2

2

hoặc BaOH
7

2

3

3

C ần so sánh nCO2- với nCa và nBa để tính lượng kết tủa
3

3.

II.

Tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào dung dịch CaOH 2 hoặc BaOH
Dạng này có 2 kết quả
Công thức:
nCO2 = n↓ 8 hoặc

2

để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
nCO2 = n - - n↓ 9
OH

1.

BÀI TOÁN VỀ NHÔM – KẼM
Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Al3+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu Dạng này có 2 kết quả
Công thức: nOH− = 3n↓ 10
hoặc
n - = 4n Al3+ - n↓ 11

2.

Tính lượng NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al3+ và H+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu Dạng này có 2 kết quả

OH

n OH
3.

min

= 3n ↓ + n H

+

n OH

12

max

= 4n Al3+ - n ↓ + n H

2

Tính lượng HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và Na[Al(OH 4] ho ặc NaAlO2 thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
Dạng này có 2 kết quả
Công thức:
hoặc
17
n H + = n ↓ + n OH- 1 6
n + = 4n AlO − - 3n ↓ + n OH −
H

5.

1.

2

2+

Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Zn để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu Dạng này có 2 kết quả :
hoặc
n OH- = 2n ↓ 18
nOH- = 4n 2+ - 2n 1 9
Zn

III.

13

Tính lượng HCl cần cho vào dung dịch Na[Al(OH 4] ho ặc NaAlO2 để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
Dạng này có 2 kết quả
Công thức:
n H+ = n↓ 14 hoặc
n + = 4n AlO − - 3n↓ 152
H

4.

+

BÀI TOÁN VỀ HNO3
Kim loại tác dụng với HNO3 dư
a.
b.

Tính lượng kim loại tác dụng với HNO3 dư:

∑n

KL

↓

.i KL = ∑ n spk .i spk

20

+5

iKL=hóa trị kim loại trong muối nitrat
- isp khử: số e mà N nhận vào Vd: iNO=5-2=3
Nếu có Fe dư tác dụng với HNO3 thì sẽ tạo muối Fe2+, không tạo muối Fe3+
Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO3 dư Sản phẩm không có NH4NO3
mMuối = mKim loại + 62nsp ...
MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC
GV Nguyễn Trung Kiên st 1
HÓA ĐẠI CƯƠNG
I. TÍNH pH
1. Dung dịch axit yếu HA: pH =
1
2
log K
a
+ logC
a
hoặc pH = log C
a
1
C
a
> 0,01M ; α: độ điện li của axit)
2. Dung dịch đệm hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA : pH = log K
a
+ log
a
m
C
C
2
3. Dung dịch baz yếu BOH: pH = 14 +
1
2
log K
b
+ logC
b
3
II. TÍNH HIỆU SUT PHẢN ỨNG TNG HP NH
3
:
H% = 2 2
X
Y
M
M
4 X: hh ban đ ầu; Y: hh sau
3
X
NH trong Y
Y
M
%V = -1.100
M
5
- ĐK: tỉ lệ mol N
2
và H
2
1:3
HÓA VÔ
I. BÀI TOÁN VỀ CO
2
1. Tính lượng kết tủa khi hấp thhết lượng CO
2
vào dung dịch Ca OH
2
hoặc Ba OH
2
Điều kiện:
2
CO
n n
Công thức:
-
2
CO
OH
n = n -n
6
2. Tính lượng kết tủa khi hấp thhết lượng CO
2
vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH CaOH
2
hoặc BaOH
2
Điều kiện:
2-
2
3
CO
CO
n n
Công thức:
7
C ần so sánh
2-
3
CO
n
với n
Ca
n
Ba
để tính lượng kết tủa
3. Tính thtích CO
2
cần hấp th hết vào dung dịch CaOH
2
hoặc BaOH
2
để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
Dạng này có 2 kết quả Công thức:
2
CO
n = n
8 hoặc
2 -
OH
CO
n = n -n
9
II. BÀI TOÁN VỀ NHÔM KẼM
1. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Al
3+
để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu Dng này có 2 kết quả
Công thức:
OH
n = 3n
10 hoặc
3+
-
OH
Al
n = 4n -n
11
2. Tính lượng NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al
3+
và H
+
để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu Dạng này có 2 kết quả
- +
min
OH H
n = 3n +n
1 2
3+
- +
max
OH HAl
n = 4n + n
-n
1 3
3. Tính lượng HCl cần cho vào dung dịch Na[Al(OH
4
] ho c NaAlO
2
để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
Dạng này có 2 kết quả Công thức:
+
H
n = n
14 hoặc
2
+
H
AlO
n = 4n - 3n
152
4. Tính lượng HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và Na[Al(OH
4
] ho c NaAlO
2
thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
Dạng này có 2 kết quả Công thức:
+
+
-
H OH
n = n n
1 6 hoặc
2
+
+
H
AlO OH
n = 4n - 3n n
1 7
5. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Zn
2+
để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu Dạng này có 2 kết qu :
-
OH
n = 2n
18 hoặc
-
2+
OH
Zn
n = 4n - 2n
1 9
III. BÀI TOÁN VỀ HNO
3
1. Kim loại tác dụng với HNO
3
a. Tính lượng kim loại c dụng với HNO
3
dư:
. .=
KL KL spk spk
n i n i
20
- i
KL
=hóa tr kim loại trong muối nitrat - i
sp kh
: số e mà N
+5
nhận vào Vd: i
NO
=5-2=3
- Nếu có Fe tác dụng với HNO
3
thì sẽ tạo muối Fe
2+
, không tạo muối Fe
3+
b. Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO
3
Sản phẩm không có NH
4
NO
3
Công thức: m
Mui
= m
Kim loi
+ 62n
sp kh
. i
sp kh
= m
Kim loại
+ 62
2 2 2
NO NO N O N
3n +n + 8n +10n
21
-
-
3
NO
M = 62
c. Tính lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp sắt oxit sắt tác dụng với HNO
3
Sản phẩm không có NH
4
NO
3
m
Mui
=
hh spk spk
242
m + 8 n .i
80
=
2 2 2
+ +
hh NO NO N O N
242
m + 83n +n 8n 10n
80
22
d. Tính smol HNO
3
tham gia:
3 222 43
HNO NO NO N N O NH NO
= n .(i +sè N =
spk sp khö trong sp khö
n 4n + 2n +12n +10n +10n
2 3
2. Tính khối lượng kim loại ban đầu trong bài toán oxh 2 lần
R + O
2
hỗn hợp A R dư oxit của R
+

3
HNO
RNO
3 n
+ SP Kh+ H
2
O
m
R
=
.
hh spk spk
M
m + 8. n i
80
R
=
+ +
2 2 4 3 2
hh NO NO N O NH NO N
M
m + 8n 3n 8n +8n +10n
80
R
2 4
`Ìi`ÊÜÌÊÌiÊ`iÊÛiÀÃÊ
vÝÊ*ÀÊ*Ê`ÌÀÊ
/ÊÀiÛiÊÌÃÊÌVi]ÊÛÃÌ\Ê
ÜÜÜ°Vi°VÉÕV°Ì
MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC - Trang 2
MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC - Người đăng: tqvtnt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC 9 10 616