Ktl-icon-tai-lieu

Một số đề thi thử tốt nghiệp THPT theo cấu trúc của bộ môn Vật Lí.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 08-09 THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP - SỐ 1
I.PHẦN CHUNG CHO BAN CƠ BẢN & BAN NÂNG CAO. ( 32 câu )
Câu 1: Đại lượng nào sau đây KHÔNG cho biết dao động đièu hòa là nhanh hay chậm?
A. Chu kỳ.
B. Tần số.
C. Tốc độ góc.
D. Biên độ.
Câu 2:Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo xác định, nếu biên độ dao động tăng 4 lần thì năng lượng :
A. giảm 2 lần.
B. không đổi.
C. tăng 16 lần
D. tăng 2 lần.
Câu 3: Khi tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và khác pha ban đầu thì thấy pha của dao động
tổng hợp cùng pha với dao động thứ nhất. Kết luận nào sau đây đúng ?
A. Hai dao động có cùng biên độ.
B. Hai dao động vuông pha.
C. Biên độ dao động thứ 1 lớn hơn dao động thứ 2
D. Hai dao động lệch pha nhau 120 0.
Câu 4: Một con lắc lò xo, quả nặng có m = 100g, lò xo có độ cứng 10N/m. Thời gian để thực hiện 10 dao động :
A. π/5 s.
B. π/2 s.
C. 2π s.
D. 2s
Câu 5: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(10πt)cm. Vận tốc vật tại thời điểm t = 1/5 s :
A. - 100π cm/s.
B. - 50π cm/s.
C. 10cm/s.
D. 0.
Câu 6: Tổng hợp 2 dao động cùng phương, cùng tần số, vuông pha có biên độ lần lượt là 3cm và 4cm ta được biên độ
dao động tổng hợp là :
A. 1cm.
B. 3cm.
C. 5cm.
D. 7cm.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng cơ học ?
A. Sóng cơ là các dao động với biên độ lớn.
B. Sóng ngang là sóng có phương dao động là phương ngang.
C. Sóng dọc là sóng có phương dao động là phương thẳng đứng.
D. Sóng lan truyền trên mặt chất lỏng là sóng ngang.
Câu 8: Nhận định nào sau đây không đúng về sóng âm?
A. Sóng âm là sóng dọc.
B. Sóng âm truyền được trong chất lỏng.
C. Sóng âm truyền được trong chất rắn.
D. Sóng âm truyền được trong chân không.
Câu 9: Có một sóng lan truyền trên mặt chất lỏng từ một nguồn với bước sóng 0,25m. Các điểm A,B,C,D lần lượt cách
nguồn 12,5cm, 25cm, 50cm và 100cm. Điểm không dao động cùng pha với nguồn là :
A. điểm A.
B. điểm B
C. điểm C.
D. điểm D.
Câu 10: Một sóng cơ có f = 10Hz lan truyền với v = 2m/s. Trong 2 chu kỳ, sóng truyền được một quãng đường :
A. 10cm.
B. 20cm.
C. 40cm.
D. 80cm.
Câu 11: Trên sợi dây dài 60cm có sóng dừng với hai đầu dây cố định, người ta đếm được trên dây có 3 bụng sóng . Biết
tần số của nguồn kích thích là 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là :
A. 2m/s.
B. 4m/s.
C. 6m/s.
D.8m/s.
Câu 12: Cho một mạch dao động điện từ, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi. Tụ điện có điện dung thay
đổi được. Khi tăng điện dung của tụ lên 8 lần thì tần số dao động của mạch là :
A. tă...
MỘT SỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 08-09 THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP - SỐ 1
I.PHẦN CHUNG CHO BAN CƠ BẢN & BAN NÂNG CAO. ( 32 câu )
Câu 1: Đại lượng nào sau đây KHÔNG cho biết dao động đièu hòa là nhanh hay chậm?
A. Chu kỳ. B. Tần số. C. Tốc độ góc. D. Biên độ.
Câu 2:Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo xác định, nếu biên độ dao động tăng 4 lần thì năng lượng :
A. giảm 2 lần. B. không đổi. C. tăng 16 lần D. tăng 2 lần.
Câu 3: Khi tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và khác pha ban đầu thì thấy pha của dao động
tổng hợp cùng pha với dao động thứ nhất. Kết luận nào sau đây đúng ?
A. Hai dao động có cùng biên độ. B. Hai dao động vuông pha.
C. Biên độ dao động thứ 1 lớn hơn dao động thứ 2 D. Hai dao động lệch pha nhau 120
0
.
Câu 4: Một con lắc lò xo, quả nặng có m = 100g, lò xo có độ cứng 10N/m. Thời gian để thực hiện 10 dao động :
A. π/5 s. B. π/2 s. C. 2π s. D. 2s
Câu 5: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(10πt)cm. Vận tốc vật tại thời điểm t = 1/5 s :
A. - 100π cm/s. B. - 50π cm/s. C. 10cm/s. D. 0.
Câu 6: Tổng hợp 2 dao động cùng phương, cùng tần số, vuông pha có biên độ lần lượt là 3cm và 4cm ta được biên độ
dao động tổng hợp là :
A. 1cm. B. 3cm. C. 5cm. D. 7cm.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng cơ học ?
A. Sóng cơ là các dao động với biên độ lớn.
B. Sóng ngang là sóng có phương dao động là phương ngang.
C. Sóng dọc là sóng có phương dao động là phương thẳng đứng.
D. Sóng lan truyền trên mặt chất lỏng là sóng ngang.
Câu 8: Nhận định nào sau đây không đúng về sóng âm?
A. Sóng âm là sóng dọc.
B. Sóng âm truyền được trong chất lỏng.
C. Sóng âm truyền được trong chất rắn.
D. Sóng âm truyền được trong chân không.
Câu 9: Có một sóng lan truyền trên mặt chất lỏng từ một nguồn với bước sóng 0,25m. Các điểm A,B,C,D lần lượt cách
nguồn 12,5cm, 25cm, 50cm và 100cm. Điểm không dao động cùng pha với nguồn là :
A. điểm A. B. điểm B C. điểm C. D. điểm D.
Câu 10: Một sóng cơ có f = 10Hz lan truyền với v = 2m/s. Trong 2 chu kỳ, sóng truyền được một quãng đường :
A. 10cm. B. 20cm. C. 40cm. D. 80cm.
Câu 11: Trên sợi dây dài 60cm có sóng dừng với hai đầu dây cố định, người ta đếm được trên dây có 3 bụng sóng . Biết
tần số của nguồn kích thích là 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là :
A. 2m/s. B. 4m/s. C. 6m/s. D.8m/s.
Câu 12: Cho một mạch dao động điện từ, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi. Tụ điện có điện dung thay
đổi được. Khi tăng điện dung của tụ lên 8 lần thì tần số dao động của mạch là :
A. tăng 64 lần. B. tăng 16 lần. C. giảm 2
2
lần . D. giảm 64 lần.
Câu 13: Trong mạch dao động điện từ, nhận định nào sau đây là SAI ?
A. Năng lượng điện biến thiên cùng tần số với năng lượng từ.
B. Năng lượng điện từ biến thiên cùng tần số với cường độ dòng điện.
C. Cường độ dòng điện biến thiên cùng tần số với hiệu điện thế hai đầu tụ điện.
D. Hiệu điện thế hai đầu cuộn dây biến thiên cùng tần số với điện tích của tụ điện.
Câu 14: Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về sóng điện từ?
A. Sóng điện từ là sóng ngang.
B. Sóng điện từ truyền được trong chân không.
C. Sóng điện từ có thể giao thoa với nhau.
D. Sóng điện từ không mang năng lượng.
Câu 15: Mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến gồm tụ điện C= 1nF và cuộn cảm L= 100µF (cho π
2
= 10 ) .
Bước sóng điện từ mà mạch chọn sóng thu được có giá trị là :
A. 300m. B. 600m. C. 30km. D. 1000m.
Câu 16: Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động điện từ điều hòa LC là KHÔNG đúng ?
A. Điện tích trong mạch biến thiên điều hòa.
B. Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện.
C. Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.
D. Tần số dao động của mạch phụ thuộc vào điện tích của tụ điện.
Một số đề thi thử tốt nghiệp THPT theo cấu trúc của bộ môn Vật Lí.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số đề thi thử tốt nghiệp THPT theo cấu trúc của bộ môn Vật Lí.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Một số đề thi thử tốt nghiệp THPT theo cấu trúc của bộ môn Vật Lí.doc 9 10 375