Ktl-icon-tai-lieu

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên trường PTDTBT THCS Mường Mùn

Được đăng lên bởi viduca
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------Mường Mùn, ngày 03 tháng 4 năm 2014
BÁO CÁO
TÓM TẮT NỘI DUNG, BẢN CHẤT, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN
- Tên sáng kiến: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên trường
PTDTBT THCS Mường Mùn”.
- Tên cá nhân thực hiện: Nguyễn Công Hanh
- Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày:19/8/2013 đến ngày: 03/4/2014
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:
1.1. Lý do chọn sáng kiến
Trong các nhà trường đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng giáo dục,
chất lượng giáo viên có tốt thì chất lượng giáo dục mới tốt; Trường có nhiều giáo
viên giỏi thì mới có nhiều lớp đạt chất lượng cao.
Có đội ngũ cốt cán giỏi, có giáo viên dạy giỏi nhưng điều hành như thế nào để họ
tận tâm với nghề, có trách nhiệm cao với tập thể, phối hợp nhịp nhàng, đồng thuận,
vì mục tiêu chung của trường, trách nhiệm này thuộc về người quản lý.
Trong hoạt động Giáo dục-Đào tạo, đội ngũ giáo viên là nhân tố quan trọng, quyết
định chất lượng Giáo dục, dù cơ sở vật chất trang thiết bị, các điều kiện phục vụ có
đầy đủ đến đâu mà con người không có năng lực vận dụng, thực thi nhiệm vụ thì
vẫn không giải được bài toán chất lượng dạy và học.
Từ những năm trực tiếp công tác tại trường tôi thấy muốn tạo ra sự đồng đều, cân
đối về tay nghề, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong toàn trường, cần
có một kế hoạch tổng thể, chi tiết bao gồm những giải pháp tình thế cũng như lâu
dài, rút ngắn khoảng cách, độ chênh lệch về kiến thức văn hoá, chuyên môn và cả
nghệ thuật dạy học của người giáo viên với lí do trên chúng tôi chọn sáng kiến
“Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên trường PTDTBT THCS Mường
Mùn”.
1.2. Mục đích sáng kiến:
Nghiên cứu tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường trong các năm học gần đây
về: Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn, công tác chủ nhiệm
lớp và công tác khác và chất lượng giáo dục của nhà trường qua các năm từ đó đua
ra các sáng kiến nhằm Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo
dục ở trường.
Khảo sát chất lượng học sinh của nhà trường ba năm học về kết quả xếp loại
Hạnh kiểm, xếp loại học lực, kết quả học sinh giỏi, học sinh được công nhận tốt
nghiệp trung học cơ sở các năm qua.
Đánh giá, đối chiếu kết quả điều tra đội ngũ và chất lượng học sinh của các năm
học để đánh giá đúng hiệu quả chỉ đạo của công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ
1

giáo viên trong nhà trường. Từ đó, có những giải pháp tác động phù hợp tron...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Mường Mùn, ngày 03 tháng 4 năm 2014
BÁO CÁO
TÓM TẮT NỘI DUNG, BẢN CHẤT, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN
- Tên sáng kiến: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên trường
PTDTBT THCS Mường Mùn”.
- Tên cá nhân thực hiện: Nguyễn Công Hanh
- Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày:19/8/2013 đến ngày: 03/4/2014
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:
1.1. Lý do chọn sáng kiến
Trong các nhà trường đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng giáo dục,
chất lượng giáo viên có tốt thì chất lượng giáo dục mới tốt; Trường có nhiều giáo
viên giỏi thì mới có nhiều lớp đạt chất lượng cao.
Có đội ngũ cốt cán giỏi, có giáo viên dạy giỏi nhưng điều hành như thế nào để họ
tận tâm với nghề, có trách nhiệm cao với tập thể, phối hợp nhịp nhàng, đồng thuận,
vì mục tiêu chung của trường, trách nhiệm này thuộc về người quản lý.
Trong hoạt động Giáo dục-Đào tạo, đội ngũ giáo viên là nhân tố quan trọng, quyết
định chất lượng Giáo dục, dù cơ sở vật chất trang thiết bị, các điều kiện phục vụ có
đầy đủ đến đâu mà con người không có năng lực vận dụng, thực thi nhiệm vụ thì
vẫn không giải được bài toán chất lượng dạy và học.
Từ những năm trực tiếp công tác tại trường tôi thấy muốn tạo ra sự đồng đều, cân
đối về tay nghề, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong toàn trường, cần
có một kế hoạch tổng thể, chi tiết bao gồm những giải pháp tình thế cũng như lâu
dài, rút ngắn khoảng cách, độ chênh lệch về kiến thức văn hoá, chuyên môn và cả
nghệ thuật dạy học của người giáo viên với lí do trên chúng tôi chọn sáng kiến
“Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên trường PTDTBT THCS Mường
Mùn”.
1.2. Mục đích sáng kiến:
Nghiên cứu tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường trong các năm học gần đây
về: Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn, công tác chủ nhiệm
lớp và công tác khác và chất lượng giáo dục của nhà trường qua các năm từ đó đua
ra các sáng kiến nhằm Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo
dục ở trường.
Khảo sát chất lượng học sinh của nhà trường ba năm học về kết quả xếp loại
Hạnh kiểm, xếp loại học lực, kết quả học sinh giỏi, học sinh được công nhận tốt
nghiệp trung học cơ sở các năm qua.
Đánh giá, đối chiếu kết quả điều tra đội ngũ và chất lượng học sinh của các năm
học để đánh giá đúng hiệu quả chỉ đạo của công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ
1
Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên trường PTDTBT THCS Mường Mùn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên trường PTDTBT THCS Mường Mùn - Người đăng: viduca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo viên trường PTDTBT THCS Mường Mùn 9 10 213