Ktl-icon-tai-lieu

mục tiêu giáo dục

Được đăng lên bởi trungthoithuy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 64 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục tiêu giáo dục:
+Khái niệm về mục tiêu
+Chức năng của mục tiêu
+Cơ sở xuất phát của mục tiêu
+Các cấp độ của mục tiêu

Khái niệm về mục tiêu:
+ là cái đích cần đat tới của giáo dục, là sản phẩm dự kiến trong tương lai có nghĩa là
mục tiêu đi trước, đào tạo ra con người có những phẩm chất năng lực đáp ứng nhu cầu
xã hội trong tương lai. Đó là một hệ thống các chuẩn mực của một mẫu hình nhân cách
cần hình thành ở một đối tượng người được giáo dục nhất định. Đó là một hệ thống cụ
thể các yêu cầu xã hội trong mỗi thời đại, trong từng giai đoạn xác định đối với nhân cách
một loại đối tượng giáo dục.
+Là môt mô hình nhân cách mà giáo dục cần đạt có nghĩa là những mẫu người có đạo
đức, phẩm chất năng lực. Do đó, mục tiêu giáo dục phụ thuộc vào mỗi thời kỳ nhất định
của quá trình phát triển xã hội và mỗi giai đoạn của quá trình giáo dục con người. Trải
qua các giai đoạn phát triển xã hội, cách tiếp cận xác lập mục tiêu giáo dục đang có nhiều
thay đổi. Trong một thời gian dài cho đến những năm 1940, dạy học lấy việc trang bị
kiến thức làm nhiệm vụ cơ bản. Có thể nói dung lượng và mức độ đồng hóa kiến thức là
mục tiêu của việc dạy học thời kỳ này.
+Là đơn đặt hàng của xã hôi đối với giáo dục. Nó vừa mang tính lãng mạn vừa mang
tính hiện thực. Việc dạy học hướng tới mục tiêu thực sự bắt đầu vào những năm 1950 ở
Hoa Kỳ sau những kết quả nghiên cứu thuyết phục của nhóm Bloom và sau đó nhanh
chóng được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Chức năng của mục tiêu
+Để xác định chức năng của một hiện tượng xã hội, trong cuốn Những quy tắc của
phương pháp xã hội học (Les règles de la méthode sociologique), Durkheim viết điều đầu
tiên cần phải xác minh là “liệu có sự tương đồng nào giữa thực tế đang được xem xét với
những nhu cầu chung của tổ chức xã hội và nếu có, thì sự tương đồng đó ở chỗ nào?”.
Mục tiêu của giáo dục là 1 phạm trù khoa học cơ bản của của giáo dục và giáo dục học
vì vậy mục tiêu giáo dục cần có những chức năng sau:
+Chức năng định hướng như 1 sợi chỉ xuyên suốt quá trình giáo dục. Trong một bài báo
viết năm 1911 nhan đề “Giáo dục, chức năng và bản chất” trên tờ Giáo dục và Xã hội
(Education et sociologie), Durkheim khẳng định: “mọi xã hội trong bất kỳ giai đoạn phát
triển nào đều có một hệ thống giáo dục áp đặt lên các cá nhân”. Mọi xã hội đều đặt ra
những mẫu hình con người lý tưởng về các mặt trí tuệ, thể lực và đạo đức. Mẫu hình đó
chính là điểm then chốt của giáo dục. Một xã hội “chỉ có thể tồn tại được nếu có sự thuần
nhất giữ...
Mục tiêu giáo dục:
+Khái niệm về mục tiêu
+Chức năng của mục tiêu
+Cơ sở xuất phát của mục tiêu
+Các cấp độ của mục tiêu
Khái niệm về mục tiêu:
+ cái đích cần đat tới của giáo dục, sản phẩm dự kiến trong tương lai nghĩa
mục tiêu đi trước, đào tạo ra con người những phẩm chất năng lực đáp ứng nhu cầu
hội trong tương lai. Đó một hệ thống các chuẩn mực của một mẫu hình nhân cách
cần hình thành một đối tượng người được giáo dục nhất định. Đó một hệ thống cụ
thể các yêu cầu xã hội trong mỗi thời đại, trong từng giai đoạn xác định đối với nhân cách
một loại đối tượng giáo dục.
+Là môt hình nhân cách giáo dục cần đạt nghĩa là những mẫu người đạo
đức, phẩm chất năng lực. Do đó, mục tiêu giáo dục phụ thuộc vào mỗi thời kỳ nhất định
của quá trình phát triển hội mỗi giai đoạn của quá trình giáo dục con người. Trải
qua các giai đoạn phát triển xã hội, cách tiếp cận xác lập mục tiêu giáo dục đang có nhiều
thay đổi. Trong một thời gian dài cho đến những năm 1940, dạy học lấy việc trang bị
kiến thức làm nhiệm vbản. thể nói dung lượng mức độ đồng hóa kiến thức
mục tiêu của việc dạy học thời kỳ này.
+Là đơn đặt hàng của hôi đối với giáo dục. vừa mang tính lãng mạn vừa mang
tính hiện thực. Việc dạy học hướng tới mục tiêu thực s bắt đầuo những năm 1950
Hoa Kỳ sau những kết quả nghiên cứu thuyết phục của nhóm Bloom và sau đó nhanh
chóng được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.
Chức năng của mục tiêu
+Để xác định chức năng của một hiện tượng hội, trong cun Những quy tắc của
phương pháp xã hội học (Les règles de la méthode sociologique), Durkheim viết điều đầu
tiên cần phải xác minh là “liệu có sự tương đồng nào giữa thực tế đang được xem t với
những nhu cầu chung của tổ chức hội nếu có, thì sự tương đồng đó chỗ nào?”.
Mục tiêu của giáo dục 1 phạm trù khoa học bản của của giáo dục giáo dục học
vì vậy mục tiêu giáo dục cần có những chức năng sau:
+Chức năng định hướng như 1 sợi chỉ xuyên suốt quá trình giáo dục. Trong một bài báo
viết năm 1911 nhan đề “Giáo dục, chức năng bản chất” trên tờ Giáo dục hội
(Education et sociologie), Durkheim khẳng định: “mọi xã hội trong bất kỳ giai đoạn phát
triển nào đều một hệ thống giáo dục áp đặt lên các nhân”. Mọi hội đều đặt ra
những mẫu hình con người tưởng về các mặt trí tuệ, thể lực đạo đức. Mẫu hình đó
chính là điểm then chốt của giáo dục. Một xã hội “chỉ có thể tồn tại được nếu có sự thuần
nhất giữa các thành viên”.
+Chức năng điều khiển, tức phải điều chỉnh điều khiển theo 1 khuôn mẫu. Giáo dục
duy trì và củng cố, điều khiển, điều chỉnh sự thuần nhất này bằng cách khắc sâu vào trí óc
trẻ em những mối quan hệ cơ bản mà cuộc sống cộng đồng của xã hội đó đòi hỏi phải có .
Thông qua giáo dục, “con người nhân” trở thành “con người hội”. Tuy nhiên, sự
thuần nhất này chỉ mang tính tương đối, trong những xã hội mang đặc trưng phân chia lao
động, skhác biệt và thống nhất giữa các ngành nghề càng lớn, thì mức độ sai biệt cần
thiết càng lớn.
+Chức năng kiểm tra đánh giá 1 tiêu chí để dụa o đó đánh giá sự đúng đăn hoàn
thiện sản phẩm. kiểm tra đánh giá đòn bẩy mạnh mẽ làm thay đổi đáng kể chất lượng
mục tiêu giáo dục - Trang 2
mục tiêu giáo dục - Người đăng: trungthoithuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mục tiêu giáo dục 9 10 571