Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng dạy học bằng phương pháp tích hợp

Được đăng lên bởi lethuy109
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC
NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP
Ths. Huỳnh Ngọc Nga
Khoa sư phạm dạy nghề
Trường Cao đẳng nghề An Giang
ABSTRACT:
Thực chất của dạy học tích hợp là vừa dạy nội dung lý thuyết và thực hành trong
cùng một bài dạy. Với cách hiểu đơn giản như vậy là chưa đủ mà đằng sau nó là cả một
quan điểm giáo dục theo mô hình năng lực. Tích hợp đề cập đến các yếu tố sau:
- Nội dung chương trình đào tạo được thiết kế theo modul định hướng năng lực.
- Phương pháp dạy học theo quan điểm dạy học định hướng giải quyết vấn đề và
định hướng hoạt động.
I. PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍCH HỢP THEO MODULMÔN
HỌC.
1. Quan điểm tiếp cận và nguyên tắc chỉ đạo phát triển chƣơng trình tích hợp.
Chương trình đào tạo truyền thống và chương trình đào tạo theo năng lực thực hiện
(NLTH) đều có những điểm mạnh và những hạn chế riêng của mình. Vậy có thể hình
thành một loại chương trình đào tạo mới, kế thừa được những điểm mạnh và loại bỏ
những hạn chế của cả hai loại chương trình trên. Quan điểm tiếp cận xây dựng chương
trình tích hợp modul-môn học là:
- Hình thành loại chương trình tích hợp đào tạo theo NLTH với đào tạo theo các môn
học truyền thống. Tích hợp kiến thức với kỹ năng để hình thành các năng lực hành nghề
đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp. Đồng thời chú ý đúng mức tới logic khoa học của các môn
học nhằm tạo ra năng lực tư duy kỹ thuật phù hợp với cấp trình độ đào tạo.
- Chương trình tích hợp phải là một chỉnh thể thống nhất, được cấu trúc thành các
môn học và module, dựa trên việc phân tích và nhóm các thành phần khác nhau của nội
dung đào tạo ( kiến thức, kỹ năng, thái độ ) theo logic của các bộ môn khoa học và logic
hành nghề.
Sự thành công của chương trình tích hợp phụ thuộc rất nhiều vào quá trình lựa chọn,
phân tích và nhóm một cách hợp lý các kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết
thành các môn học, cũng như các kiến thức kỹ thuật và công nghệ cần thiết với các kỹ
năng nghề nghiệp thành các modul. Nếu yêu cầu của mục tiêu tạo khả năng không quá
lớn, có thể lựa chọn, phân tích và nhóm các kiến thức, kỹ năng cơ bản, cơ sở cùng với các
kiến thức và kỹ năng chuyên môn theo logic hành nghề thành hệ thống các modul trong
chương trình.
Để phát triển chương trình đào tạo tích hợp modul-môn học thành công, cần tuân thủ
các nguyên tắc:
- Xác định nội dung đào tạo dựa trên kết quả phân tích nghề, có tính đến sự phát
triển trong tương lai;
- Chương trình định hướng thị trường lao động ( đáp ứng nhu cầu của mọi thành
phần kinh tế mà ...
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC
NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP
Ths. Huỳnh Ngọc Nga
Khoa sư phạm dạy nghề
Trường Cao đẳng nghề An Giang
ABSTRACT:
Thực chất của dạy học tích hợp là vừa dạy nội dung lý thuyết và thực hành trong
cùng một bài dạy. Với cách hiểu đơn giản như vậy là chưa đủ mà đằng sau nó là cả một
quan điểm giáo dục theo mô hình năng lực. Tích hợp đề cập đến các yếu tố sau:
- Nội dung chương trình đào tạo được thiết kế theo modul định hướng năng lực.
- Phương pháp dạy học theo quan điểm dạy học định hướng giải quyết vấn đề và
định hướng hoạt động.
I. PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍCH HỢP THEO MODULMÔN
HỌC.
1. Quan điểm tiếp cận và nguyên tắc chỉ đạo phát triển chƣơng trình tích hợp.
Chương trình đào tạo truyền thống và chương trình đào tạo theo năng lực thực hiện
(NLTH) đều có những điểm mạnh và những hạn chế riêng của mình. Vậy có thể hình
thành một loại chương trình đào tạo mới, kế thừa được những điểm mạnh và loại bỏ
những hạn chế của cả hai loại chương trình trên. Quan điểm tiếp cận xây dựng chương
trình tích hợp modul-môn học là:
- Hình thành loại chương trình tích hợp đào tạo theo NLTH với đào tạo theo các môn
học truyền thống. Tích hợp kiến thức với kỹ năng để hình thành các năng lực hành nghề
đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp. Đồng thời chú ý đúng mức tới logic khoa học của các môn
học nhằm tạo ra năng lực tư duy kỹ thuật phù hợp với cấp trình độ đào tạo.
- Chương trình tích hợp phải là một chỉnh thể thống nhất, được cấu trúc thành các
môn học và module, dựa trên việc phân tích và nhóm các thành phần khác nhau của nội
dung đào tạo ( kiến thức, kỹ năng, thái độ ) theo logic của các bộ môn khoa học và logic
hành nghề.
Sự thành công của chương trình tích hợp phụ thuộc rất nhiều vào quá trình lựa chọn,
phân tích và nhóm một cách hợp lý các kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết
thành các môn học, cũng như các kiến thức kỹ thuật và công nghệ cần thiết với các kỹ
năng nghề nghiệp thành các modul. Nếu yêu cầu của mục tiêu tạo khả năng không quá
lớn, có thể lựa chọn, phân tích và nhóm các kiến thức, kỹ năng cơ bản, cơ sở cùng với các
kiến thức và kỹ năng chuyên môn theo logic hành nghề thành hệ thống các modul trong
chương trình.
Để phát triển chương trình đào tạo tích hợp modul-môn học thành công, cần tuân thủ
các nguyên tắc:
- Xác định nội dung đào tạo dựa trên kết quả phân tích nghề, có tính đến sự phát
triển trong tương lai;
- Chương trình định hướng thị trường lao động ( đáp ứng nhu cầu của mọi thành
phần kinh tế mà nhà nước là khách hàng tiềm năng ).
- Cơ cấu nội dung đào tạo phải phù hợp với mục tiêu chương trình;
- Đảm bảo tính khoa học và hệ thống, tính ổn định và linh hoạt, tính liên thông ( dọc
và ngang );
- Hướng tới các tiêu chuẩn của khu vực và thế giới.
a. Cấu trúc truyền thống.
Nâng cao chất lượng dạy học bằng phương pháp tích hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao chất lượng dạy học bằng phương pháp tích hợp - Người đăng: lethuy109
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nâng cao chất lượng dạy học bằng phương pháp tích hợp 9 10 493