Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi môn luật hành chính

Được đăng lên bởi sakura0590tueba
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
Câu1: Trình bày khái niệm quản lý nhà nước:
Quản lý nhà nước là sự điều khiển chỉ đạo một hệ thống hay quá trình để nó vận động theo phương hướng đạt mục đích nhất định căn cứ
vào các quy luật hành chính, luật nguyên tắc tương ứng.
Điều kiện quản lý:
- Phải có quyền uy.
- Có tổ chức
- Và có sức mạnh cưỡng chế.
Quản lý nhà nước là hoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp., hành pháp và tư pháp nhằm thực hiện các chức năng đối nội và
đối ngoại của nhà nước.
Quản lý nhà nước là sự tác động của các chủ thể mang quyền lực nhà nước chủ yếu bằng pháp luật tới các đối tượng quản lý nhằm thực
hiện các chức năng đối nội đối ngoại của nhà nước chủ quan của quản lý nhà nước là tổ chức hay mang quyền lực nhà nước trong quá trình hoạt
động tới đối tượng quản lý.
Chủ thể quản lý nhà nước bao gồm: Nhà nước. Cơ quan nhà nước tổ chức nhà nước xã hội và cá nhân được nhà nước ủy quyền thực
hiện quyền quản lý nhà nước.
Khách thể của quản lý nhà nước: Là trật tự quản lý nhà nước. Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước
được thực hiện trước hết và ủy quyền các cơ quan hành chính nhà nước.
Tính chấp hành thể hiện ở chỗ bảo đảm thực hiện thực tế các văn bản pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước được tiến hành trên cơ
sở pháp luật.
Tính chất điều hành để đảm bảo cho các văn bản pháp luật các cơ quan quyền lực nhà nước được thực thi. Trong thực tế các chủ thể của
quản lý nhà nước tiến hành hoạt động tổ chức và hoạt động trực tiếp đối với các đối tượng quản lý.
Cơ quan hành chính nhà nước ban hành mệnh lệnh cụ thể bắt buộc các đối tượng quản lý phải thực hiện. Như vậy các chủ thể quản lý
hành chính nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước điều khiển hoạt động của các đối tượng quản lý. Hoạt động điều hành là nội dung cơ bản của hoạt
động chấp hành quyền lực nhà nước.
Chủ thể của quản lý hành chính nhà nước. Là các cơ quan nhà nước, các cán bộ nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội, các cá
nhân được nhà nước trao quyền quản lý hành chính.
Khách thể của quản lý hành chính nhà nước
Câu 2. Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính
Định nghĩa nguồn: Nguồn của luật hành chính là những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước, có thẩm quyền ban hành theo
thủ tục và dưới những hình thức nhất định. Có nội dung các quy phạm pháp luật hành chính có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các đối tượng có
liên quan và được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước.
Như vậy không phải mọi văn bản p...
NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
Câu1 : Trình bày khái niệm quản lý nhà nước:
Quản lý nhà nước là sự điều khiển chỉ đạo một hệ thống hay quá trình để nó vận động theo phương hướng đạt mục đích nhất định căn cứ
vàoc quy luật hành chính, luật nguyên tắcơng ứng.
Điều kiện quản lý:
- Phải có quyền uy.
- Có tổ chức
- Và có sức mạnh cưỡng chế.
Quản lý nhà nước là hoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp., hành pháp và tư pháp nhằm thực hiện các chức năng đối nội và
đối ngoại của nhà nước.
Quản lý nhà nước là sự tác động của các chủ thể mang quyền lực nhà nước chủ yếu bằng pháp luật tới các đối tượng quản lý nhằm thực
hiện các chức năng đối nội đối ngoại của nhà nước chủ quan của quảnnhà nước tổ chức hay mang quyền lực nhà nước trong quá trình hoạt
động tới đối tượng quản lý.
Chủ thể quản nhà nước bao gồm: Nhà nước. quan nhà nước tổ chức nhàớc hội nhân được nhà nước ủy quyền thực
hiện quyền quản lý nhà nước.
Khách thể của quản nhà nước: trật tự quản nhà nước. Quản hành chính nhà nước một hình thức hoạt động của nhàớc
được thực hiện trước hết và ủy quyền các cơ quan hành chính nhà nước.
Tính chấp hành thể hiện ở chỗ bảo đảm thực hiện thực tế các văn bản pháp luật củaquan quyền lực nhà nước được tiến hành trên
sở pháp luật.
Tính chất điều hành để đảm bảo cho các văn bản pháp luật các cơ quan quyền lực nhà nước được thực thi. Trong thực tế các chủ thể của
quản lý nhà nước tiến hành hoạt động tổ chức và hoạt động trực tiếp đối với các đối tượng quản lý.
quan hành chính nhà nước ban hành mệnh lệnh cụ thể bắt buộc các đối tượng quản phải thực hiện. Như vậy các chủ thể quản
hành chính nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước điều khiển hoạt động của c đi tượng quản lý. Hoạt động điều nh là ni dung cơ bn của hoạt
động chấp hành quyn lực n c.
Chủ thể của quản hành chính nhà nước. các quan nhà nước, các cán bộ nhà nước thẩm quyền, các tổ chức hội, các
nhân được nhà nước trao quyền quản lý hành chính.
Khách thể của quản lý hành chính nhà nước
Câu 2 . Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính
Định nghĩa nguồn: Nguồn của luật hành chính là những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước, có thẩm quyền ban hành theo
thủ tục và dưới những hình thức nhất định. Có nội dung các quy phạm pháp luật hành chính có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các đối tượng có
liên quan và được bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước.
Như vậy không phải mọi văn bản pháp luật đều luật hành chính chỉ những văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật hành
chính mới nguồn của luật hành chính. Còn các văn bản pháp luật không chứa đựng nội dung các quy phạm pháp luật hành chính thì thuộc
các ngành luật khác điều chỉnh, dụ: Luật tổ chức chính phủ, luật bầu cử....Không phải tất cả văn bản pháp luật do nhà nước ban hành đều
nguồn của luật hành chính.
Những văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính hiệu lực bắt buộc thi hành đối với đối tượng liên quan được bảo đảm
thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước mà nguồn của luật hành chính thuộc các ngành luật hành chính.
Đặc điểm ban hành các văn bản pháp luật là nguồn luật hành chính:
Các văn bản pháp luật nguồn ban hành của luật hành chính chủ yếu do quan nhà nước thẩm quyền độc lập ban hành. những văn bản
do nhiều cơ quan nhà nước phối hợp ban hành để giải quyết những công việc có liên quan và cùng nhau phối hợp giải quyết. Ví dụ: thông tư liên
bộ.
Có một số văn bản giải pháp luật liên tịch do cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức cơ bản và chủ yếu vì số lượng rất ít.
Câu 3. Trình bày các điều kiện làm phát sinh thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính.
Một quan hệ pháp luật hành chính muốn phát sinh, thay đổi phải có quy phạm pháp luật hành chính. Sự kiện pháp lý hành chính và năng
lực chủ thể.
Câu 4 . Trình bày nguyên tắc Đảng lãnh đạo.
Nguyên tắc Đảng lãnh đạo được đặt lên hàng đầu trong quản lý hành chính nhà nước. Hiến pháp1992 quy định ở điều 4 “Đảng cộng sản
Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của cả
dân tộc theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”.
- Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội mang tính tất yếu.
- Sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quyết định đối với việc xác định phương hướng hoạt động của bộ máy nhà nước là để nâng cao hiệu
lực quản nhà nước tạo điều kiện để nhân dân lao động tham gia vào quản nhà nước. Lãnh đạo quản nhà nước trước hết bằng các nghị
quyết trong đó vạch ra đường lối chủ chương, chính sách nhiệm vụ cho quản lý nhà nước. Phương hướng hoàn thiện hệ thống các cơ quan quản lý
về mặt tổ chức cấu cũng như các hình thức phương pháp hoạt động chung. Mọi vấn đề quan trọng nhất của quản nhà nước kcả những
vấn đề chiếm lược lâu dài đều được Đảng thảo luận quyết định.
- Với tầm quan trọng như vậy sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của nhà nước là tính tất yếu.
Biểu hiện: Đảng lãnh đạo theo đường lối, tổ chức cán bộ, kiểm tra.
* Các hình thức lãnh đạo của Đảng:
Đảng lãnh đạo nhà nước nhưng không bao biện làm thay Đảng lãnh đạo thông qua quản lý nhà nước, lãnh đạo việc sắp xếp phân bổ cán
bộ việc bổ nhiệm các chức vụ quan trọng trong bộ máy quản lý nhà nước đều có ý kiến chỉ đạo của cơ quan Đảng tương đương.
Sau khi thông qua các nghị quyết chỉ đạo việc phân bổ cán bộ thì trọng tâm sự lãnh đạo của Đảng chuyển sang hình thức kiểm tra.
Để kiểm tra việc thực hiện công việc trên thực tế thông qua công tác kiểm tra Đảng đánh giá được tính hiệu quả tính thực tế của
chính đường lối của mình. Thông qua công tác kiểm tra này Đảng nắm được hoạt động thể chế hóa đường lối của Đảng, của các cấp chính quyền
như thế nào.
Các nghị quyết của Đảng không mang tính quyền lực pháp lý, chỉ có tính bắt buộc trực tiếp thi hành đối với Đảng viên, nhưng bằng uy
tín của Đảng, vai trò gương mẫu của Đảng viên, sự lãnh đạo to lớn của Đảng đối với hệ thống quản lý nhà nước bảo đảm hiệu quả hoạt động.
Chính sự lãnh đạo của Đảng sở đảm bảo sự phối hợp của các quan nhà nước tổ chức hội lôi cuốn được đông đảo quần
chúng nhân dân. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tất cả các cấp quản lý.
Thay các cơ quan hành chính nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan hành chính thực hiện tốt chức năng của mình.
Câu 5: Trình bầy nguyên tắc tập trung dân chủ .
Điều 6 Hiến pháp 1992 quy định “Quốc hội, HĐND các cấp và các quan khác của nhà nước đều tổ chứchoạt động của nhà nước
ta. Nguyên tắc tập trung dân chủ” Đây nguyên tắc bản về tổ chức hoạt động của nhà nước ta. Nguyên tắc này quy định trước hết sự
lãnh đạo tập trung. Sự tập trung đó bảo đảm cho cơ quan cấp dưới địa phương và cơ sởkhả năng thực hiện quyết định của trung ương đồng
thời đảm bảo tính sáng tạo chủ động của địa phương sở trong việc giải quyết vấn đề địa phương sở đó. Tránh tập trung quan liêu
cũng như dân chủ quá trớn. nguyên tắc dẫn đến cục bộ địa phương, phải bảo đảm quyền làm chủ của các cấp quản quyền quyết định của
1
Ngân hàng câu hỏi môn luật hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi môn luật hành chính - Người đăng: sakura0590tueba
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi môn luật hành chính 9 10 295