Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Được đăng lên bởi lieu-nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 10167 lần   |   Lượt tải: 34 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ
QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
1. Quản lý là gì? Đặc điểm và bản chất của quản lý? phân biệt lãnh đạo và quản lý?
2. Hãy nêu các nguyên tắc và nội dung quản lý hành chính Nhà nước? 3. Hãy nêu những định
hướng và giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước?
4. Thế nào là công vụ, hoạt động của công vụ gồm những nội dung gì?
5. Hãy nêu khái niệm cán bộ công chức, nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ công chức, những việc
cán bộ công chức không được làm?
6. Nêu những điểm cơ bản của quan điểm tiếp cận phân tích tổng hợp và quan điểm tiếp cận mục
tiêu?
7. Thế nào là quản lý nhà nước về giáo dục, nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về giáo dục?
8. Hãy cho biết một số công cụ cơ bản trong quản lý nhà nước về giáo dục?
9. Phân tích các nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân? Hãy cho biết
những công việc cần tiếp tục để thực hiện triệt để những nguyên tắc đó?
10. Hãy nêu quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, quy định các tổ chức
trong nhà trường?
11. Thế nào là quản lý tài chính trong trường học?
12. Hãy nêu một số nguyên tắc xây dựng chuẩn chất lượng giáo dục?
13. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trong nhà trường cần tuân thủ các chức năng quản
lý nào?
14. Hãy trình bầy nguyên tắc quản lý thiết bị dạy học và các giải pháp trong quản lý thiết
bị dạy học?
15. Trình bày những yêu cầu đối với quản lý giáo dục trong hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu
hoá? 16. Hãy phân tích những thách thức và cơ hội của giáo dục Việt Nam khi nước ta gia nhập
WTO ? 17. Nếu bạn là người có quyền chỉ đạo việc xây dựng hệ thống giáo dục, bạn sẽ xây dựng
hệ thống như thế nào?
18. Giả sử bạn là lãnh đạo một trường học, bạn cần chú ý đến điều gì trong quản lí phát triển đội
ngũ giáo viên trong nhà trường để trường của bạn đạt chất lượng giáo dục? 6.2. Câu hỏi loại
2: Hiểu và vận dụng kiến thức (6 điểm)
19. So sánh phương pháp quản lí truyền thống và phương pháp quản lí hiện đại; người quản lí
truyền thống và người quản lí hiện đại; từ đó rút ra bài học lí luận cho bản thân.
20. Anh (chị) hãy phân tích câu nói sau đây của nhà giáo dục Ấn độ Raja Roy Singh : “ Giáo
viên giữ vai trò quyết định trong quá trình giáo dục và đặc biệt là trong việc định hướng lại giáo
dục”
21. Nhà quản lí giỏi cần có các phẩm chất gì? Theo Anh (chị) phẩm chất nào là quan trọng nhất?
Tại sao?
22. Trình bày những hiểu biết của Anh (chị) về vấn đề đầu tư và chi tiêu cho giáo dục 2

3. Tình huống...
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ
QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
1. Quản lý là gì? Đặc điểm và bản chất của quản lý? phân biệt lãnh đạo và quản lý?
2. Hãy nêu các nguyên tắc và nội dung quản lý hành chính Nhà nước? 3. Hãy nêu những định
hướng và giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước?
4. Thế nào là công vụ, hoạt động của công vụ gồm những nội dung gì?
5. Hãy nêu khái niệm cán bộ công chức, nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ công chức, những việc
cán bộ công chức không được làm?
6. Nêu những điểm cơ bản của quan điểm tiếp cận phân tích tổng hợp và quan điểm tiếp cận mục
tiêu?
7. Thế nào là quản lý nhà nước về giáo dục, nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về giáo dục?
8. Hãy cho biết một số công cụ cơ bản trong quản lý nhà nước về giáo dục?
9. Phân tích các nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân? Hãy cho biết
những công việc cần tiếp tục để thực hiện triệt để những nguyên tắc đó?
10. Hãy nêu quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, quy định các tổ chức
trong nhà trường?
11. Thế nào là quản lý tài chính trong trường học?
12. Hãy nêu một số nguyên tắc xây dựng chuẩn chất lượng giáo dục?
13. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trong nhà trường cần tuân thủ các chức năng quản
lý nào?
14. Hãy trình bầy nguyên tắc quản lý thiết bị dạy học và các giải pháp trong quản lý thiết
bị dạy học?
15. Tnh bày những yêu cầu đối với quản lý giáo dục trong hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu
hoá? 16. Hãy phân tích những thách thức và cơ hội của giáo dục Việt Nam khi nước ta gia nhập
WTO ? 17. Nếu bạn là người có quyền chỉ đạo việc xây dựng hệ thống giáo dục, bạn sẽ xây dựng
hệ thống như thế nào?
18. Giả sử bạn là lãnh đạo một trường học, bạn cần chú ý đến điều gì trong quản lí phát triển đội
ngũ giáo viên trong nhà trường để trường của bạn đạt chất lượng giáo dục? 6.2. Câu hỏi loại
2: Hiểu và vận dụng kiến thức (6 điểm)
19. So sánh phương pháp quản lí truyền thống và phương pháp quản lí hiện đại; người quản lí
truyền thống và người quản lí hiện đại; từ đó rút ra bài học lí luận cho bản thân.
20. Anh (chị) hãy phân tích câu nói sau đây của nhà giáo dục Ấn độ Raja Roy Singh : “ Giáo
viên giữ vai trò quyết định trong quá trình giáo dục và đặc biệt là trong việc định hướng lại giáo
dục”
21. Nhà quản lí giỏi cần có các phẩm chất gì? Theo Anh (chị) phẩm chất nào là quan trọng nhất?
Tại sao?
22. Trình bày những hiểu biết của Anh (chị) về vấn đề đầu tư và chi tiêu cho giáo dục 2
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - Trang 2
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - Người đăng: lieu-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 9 10 973